Навигација

Извештај о самовредновању 2019

У 2019. години Технолошко-металуршки факултет је у складу са законским обавезама приступио изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања. Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-15):

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2 Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3 Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама (уколико их је било)

 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

Прилог 2.1 Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске установе
Прилог 2.2 Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3 Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета

Прилог 3.1 Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 речи)
Прилог 3.2 Списак свих анкета
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма

Прилог 4.1 Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студисјког програма и постигнутим исходима учења
Прилог 4.2 Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца
Табела 4.1 Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој (2019/2020) и претходне 2 школске године (2018/2019 и 2017/2018)
Табела 4.2 Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма
Табела 4.3 Просечно трајање студија у претходне 3 школске године
Табеле 4.4.1 - 4.4.7 Приказ броја студената на Основним академским студијама (буџетски и самофинансирајући) по годинама уписа за период од 5 школских година
Табеле 4.4.8 - 4.4.14 Приказ броја студената на Мастер академским студијама (буџетски и самофинансирајући) по годинама уписа за период од 5 школских година
Табеле 4.4.15 - 4.4.22 Приказ броја студената на Докторским студијама (буџетски и самофинансирајући) по годинама уписа за период од 5 школских година
Табела 4.5 Мапирање предмета Основних академских студија
Табела 4.6 Расподела броја ЕСП бодова у процентима по категорији предмета у односу на укупан број ЕСП бодова на сваком студијском програму основних академских студија

 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Прилог 5.1 Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2 Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе (Правилник о евиденцији присуства запослених)
Прилог 5.3 Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника
Прилог 5.4 Анализа успешности по предметима на свим нивоима студија у претходне три школске године

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

Прилог 6.1 Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду
Прилог 6.2 Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи
Прилог 6.3 Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи
Табела 6.1 Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи
Табела 6.2 Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима
Табела 6.3 Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства и класификације уметничко-истраживачких резултата
Табела 6.4 Списак SCI/ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.5 Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидтата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године
Табела 6.6 Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи
Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Прилог 7.1 Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2 Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе
Табела 7.1а Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи - А. Наставници у радном односу са пуним или непуним радним временом
Табела 7.1б Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи - Б. Наставници ангажовани по уговору
Табела 7.2а Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи - А. Сарадници у радном односу са пуним или непуним радним временом
Табела 7.2б Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи - Б. Сарадници ангажовани по уговору

 

Стандард 8: Квалитет студената

Прилог 8.1 Процедура пријема студената (ПИ 8.5.4)
Прилог 8.2 Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Прилог 8.3 Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања (ПИ 8.7.1)
Прилог 8.4 Информатор ТМФ 2019
Прилог 8.5 Водич ТМФ
Прилог 8.6 Статут ТМФ
Прилог 8.7 Правилник о основним и мастер академским студијама
Прилог 8.8 Правилник о докторским студијама
Прилог 8.9 Студентска анкета
Табела 8.1 Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години
Табела 8.2 Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма
Табела 8.3 Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2 Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3 Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи
Прилог 9.4 Пословник о раду библиотеке
Табела 9.1 Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2 Попис информатичких ресурса

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Прилог 10.1 Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2 Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби
Табела 10.1 Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Прилог 11.1 Доказ о власништву, уговори о коришћењу и закупу
Прилог 11.2 Извод из књиге инвентара
Табела 11.1а Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи
Табела 11.1б Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе
Табела 11.1в Листа просторија са површином у високошколској установи
Табела 11.1г Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима
Табела 11.2а Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду, на списку ТМФ-а
Табела 11.2б Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду, на списку Иновационог центра ТМФ-а
Табела 11.3 Наставно-научне и стручне базе - није применљиво

 

Стандард 12: Финансирање

Прилог 12.1 Финансијски план - није јавно доступно
Прилог 12.2 Финансијски извештај за претходну календарску годину - није јавно доступно

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе (Сајт Факултета - Акредитација - Извештај о самовредновању 2019)

 

Стандард 15: Квалитет докторских студија

Прилог 15.1а Правилник о докторским студијама - пречишћен текст
Прилог 15.1б Правилник о докторским студијама
Прилог 15.1в Одлука о изменама и допунама Правилника о докторским студијама
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије
Прилог 15.3 Правилник о раду докторске школе - није применљиво
Прилог 15.4 Правилник о избору ментора
Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта
Табела 15.1 Списак свих акредитованиг студијских програма докторских студија
Табела 15.2 Списак организационих јединица, које се баве уједначавањем квалитета свих докторских студија на високошколској установи ( Савет докторских студија, докторска школа... )
Табела 15.3 Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе