Навигација

Докторске академске студије

Конкурси у 2024/2025. години

 • Општи услови конкурса за упис на докторске академске студије 2024/2025. године
 • Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима
 • Први конкурсни рок за упис на докторске академске студије

Ко може да конкурише?

Право уписа на докторске академске студије има лице које има завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова ако задовољи један од наведених услова:

Право уписа на докторске академске студије има и лице које има завршено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) у трајању од најмање осам семестара и општу просечну оцену од најмање 8.

На докторске академске студије може се уписати и кандидат који има академски степен магистра наука, уз могућност признавања дела наставног плана магистарских студија.

Страни држављани могу да конкуришу под истим условима као и домаћи држављани уколико поседују решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни држављани могу да конкуришу само на самофинансирајућа места. Пре уписа, страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским језиком или енглеским језиком (за студијске програме на којима се настава изводи на енглеском језику - виши средњи ниво Б2 или завршен претходни ниво образовања на енглеском језику).

Потребно је да су кандидати завршили претходне нивое студија у некој од следећих области:

 • све области у пољу техничко – технолошких наука,
 • хемијске науке,
 • науке о заштити животне средине,
 • физичке науке,
 • физичко-хемијске науке,
 • фармацеутске науке,
 • медицинске науке,
 • биолошке науке.

У случају да су кандидати претходне нивое студија завршили у некој другој области, њихов упис се може размотрити увидом и анализом програма завршених студија уз молбу кандидата поднету Комисији за упис најкасније месец дана пре почетка првог уписног рока. Комисија за упис доноси одлуку о поднетој молби након прибављеног мишљења комисије за докторске студије, а пре истека рока за пријаву кандидата у првом уписном року.

На конкурс могу да се пријаве кандидати који су претходне студије завршили најкасније 14. октобра 2024. године.

Начин пријављивања и неопходна документација

Пријава на конкурс врши се електронским путем, а термини пријаве се објављују на сајту Факултета. Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс прилажу следећу скенирану документацију:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверења о завршеним студијама и уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени са претходних нивоа студија - само за кандидате који претходне нивое студија нису завршили на ТМФ,
 • доказ о уплати накнаде у износу од 9.000,00 динара за пријаву на конкурс (уплаћује се на рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 62400, број модела 97, сврха уплате: “Пријава на конкурс за докторске академске студије”),
 • изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу бити унети у електронску базу података,
 • изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу, по потреби,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика),
 • списак објављених научних радова са назначеном одговарајућом категоријом,
 • доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврде часописа са DOI бројем),
 • решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет, за кандидате који претходне нивое студија нису завршили у Србији.

Рангирање кандидата

Редослед кандидата на ранг листи студијског програма се утврђује на основу опште просечне оцене на претходним нивоима студија, дужине студирања и бодова оствареним на научним радовима.

а/ општа просечна оцена

За лице које је завршило основне академске и мастер академске студије општа просечна оцена студирања израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) = (ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод) / (ОСбод + МСбод)

За лице које је завршило интегрисане академске студије вреднује се просечна оцена на тим студијама као општа просечна оцена.

За лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, као општа просечна оцена.

Број бодова који се додељује кандидату на основу опште просечне оцене (БОПО) добија се на основу табеле:

Општа просечна оцена

Број бодова на основу опште просечне оцене

8,00 – 10,00

(ОПО - 8,00) х 97 + 6

мања од 8,00

0

б/ дужина студирања

Број бодова за дужину студирања (БДС) израчунава се на основу прекорачења укупног предвиђеног трајања студија које су претходиле докторским академских студијама на основу табеле:

Прекорачење укупног предвиђеног трајања студија које су претходиле докторским академским студијама

Број бодова за дужину студирања

без прекорачења

50

мање од 0,5 године

25

од 0,5 године до 1 године

10

веће од 1 године

0


Кандидатима са академским називом магистар наука бодови за дужину студирања додељују се само на основу дужине студирања на основним студијама.

в/ научни радови

Број бодова који може бити додељен кандидату на основу научних радова (БНР) рачуна се на основу категорије научног рада, која је дефинисана Правилником о стицању истраживачких и научних звања (“Сл. Гласник РС”, број 159/2020-82 и 12/2023-51), из следеће табеле:

Назив групе

Категорија

Врста резултата

Бодови

Радови објављени у часописима међународног значаја – М20

М21а

Рад у међународном часопису изузетних вредности

10

М21

Рад у врхунском међународном часопису

8

М22

Рад у истакнутом међународном часопису

5

М23

Рад у међународном часопису

3

М24

Рад у националном часопису међународног значаја (верификованог посебном одлуком)

2

Зборници међународних научних скупова – М30

М31

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (неопходно позивно писмо)

3,5

М33

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

1

Радови објављени у часописима националног значаја – М50

М51

Рад у врхунском часопису националног значаја

2

М52

Рад у истакнутном националном часопису

1,5

М53

Рад у националном часопису

1

Зборници скупова националног значаја – М60

М61

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини

1,5

М63

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

0,5


Максималан број поена за научне радове који се може остварити износи 10. Бодују се само научни радови из научне области студијског програма.

г/ укупан број бодова

Укупан број бодова израчунава се на следећи начин:

Број бодова = БОПО + БДС + БНР

Школарина

Висина школарине утврђена је ценовником ТМФ:

 • за држављане Републике Србије 114.000,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на српском језику 114.000,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на енглеском језику 10.000,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате).

Страни студенти

Страни студенти су у обавези да пре подношења пријаве контактирају координатора за стране студенте, проф. др Ненада Радовића.