Навигација

Катедра за друштвене науке

Катедра за друштвене науке покрива подручје друштвених наука које се предају на Технолошко-металуршком факултету у Београду од његовог настанка до данас. У периоду од 1959. до 1973. године Катедра је функционисала под датим називом. Године 1973. Катедра је трансформисана у Завод за друштвене науке. Као наставно-научна јединица Завод је радио до 1978. године када је поново формирана Катедра за друштвене науке.

У периоду 1975 – 2005. Катедра је доживела значајан наставно-научни развој и програмску трансформацију. У њеном оквиру предавале су се различите социјалне, економске и хуманистичке дисциплине, у складу са потребама развоја инжењерске струке, као и у складу са развојем савремене технологије. Еволуција тих дисциплина мењала се у склaду са захтевима времена, па су се предавали следећи предмети: Основи науке о друштву, Социологија, Економика и организација производње, Политичка економија, Теорија самоуправљања, Економија, Екологија и друштво, као и страни језици- Енглески, Руски, Француски и Немачки. Од 2005. године, увођењем система образовања према Болоњској деклерацији, Катедра иновира постојеће и уводи нове наставно-научне дисциплине, пре свега Менаџмент и Одрживи развој. Од тада се на Катедри предају следећи предмети: Социологија, Инжењерска економија, Економика предузећа и менаџмент и Енглески језик, које слушају сви студенти одговарајућих година академских додипломских студија. Поред групе обавезних предмета, Катедра је увела низ изборних предмета за поједине одсеке, а то су: Одрживи развој, Организација трансфера технологије, Основи маркетинга, Индустријски менаџмент. Катедра је активно укључена и у наставу на мастер и докторским студијама, на којима се предају следећи предмети: Економија и одрживи развој, Менаџмент технолошког развоја, Менаџмент људских ресурса, Економика енергетике.

Запослени на Катедри укључени су у рад многобројних специјализованих научно-стручних асоцијација и њихових руководећих тела, као што су: Социолошко друштво Србије, Удружење наука и друштво Србије, Научно друштво економиста СЦГ,  Друштво економиста Београда и Савез енергетичара Србије и Црне Горе. Чланови Катедре сарађују са многобројним научно-истрживачким установама у земљи и то са: Правним, Економским, Филозофским и Факултетом политичких наука Универзитета у Београду, Институтом друштвених наука, Институтом за мeђународну политику и привреду, Институтом економских наука. Чланови Катедре сарађују и са одређеним бројем иностраних универзитета и научних института, пре свега на плану саопштења и публиковања научних резултата у тамошњим часописима (Лондон, Париз, Стокхолм, Рим). Катедра је посебно оријентисана на изучавање савремених социјалних, економских и управљачких промена и процеса, као и на изучавање проблема тенденција и последица технолошког развоја, екологије и одрживог развоја. Чланови катедре аутори су великог броја научних радова објављених у домаћим и међународним часописима, универзитетских уџбеника и монографија, а активно учествују и у реализацији многобројних пројеката из области основних и примењених истраживања које подржава Министарство за науку Републике Србије.

 

Особље катедре

Редовни професор

Доцент

Наставник страног језика