Навигација

Катедра за техничку физику

Катедра за техничку физику је 1995. године имала 10 чланова и то 4 наставника (3 редовна професора и 1 доцента) и 6 сарадника (1 асистента, 2 асистента-приправника и 3 виша стручна сарадника). Данас Катедра има 5 наставника (3 редовна професора-Рајко Шашић, Саша Кочинац и Борис Лончар и 2 ванредна професора-Станко Остојић и Ацо Јанићијевић). У наведеном периоду са Катедре су у пензију отишла 3 редовна професора (Дамјана Симић, Гојко Димић, Татјана Коњајева-Михајлиди), 1 ванредни професор (Јулијана Георгијевић), 1 асистент (Михаило Митриновић) и 1 виши стручни сарадник (Милутин Мирјанић), а на Катедру је примљен 1 асистент (Станко Остојић) и на Катедру је дошао и са Катедре је отишао и 1 асистент-приправник (Драгана Николић).

Основне научне дисциплине које се развијају у оквиру Катедре су: физика јонизованог гаса, физика материјала, физичка електроника чврстог стања, квантна електроника, ласерска техника, радијациона физика, заштита од зрачења и кристалографија. Наставници и сарадници Катедре су објавили већи број научних радова у реномираним међународним часописима из области атомске емисионе спектроскопије, физичко - механичких феномена и метрологије текстилних материјала, електричних и оптичких карактеристика наноструктура, анализе и моделовања физичких појава у полупроводничким направама, расејања светлости, радијационе и температурске отпорности и поузданости полупроводничких компонената и уређаја, мерења концентрације радона и његових краткоживећих потомака и кристализације.

У периоду од 1995-2000. године наставници и сарадници Катедре су учествовали у реализацији пројеката финансираних од стране Министарства ѕа науку и технологију Владе Републике Србије и то: 3 научна пројекта (Проучавање феномена обликовања и комплексне текстилне трансформације текстилних влакана и влакана екстремних својстава за добијање текстилних и других материјала специјалне намене; потпројекти Физичко-механички феномени тканих и неконвенционалних текстилних материјала; и Истраживање могућности проширења метролошке базе за адекватно праћење физичко-механичких својстава текстилних материјала; Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије; потпројекат Моделовање електронских процеса и компоненти; Физика оксидних и полупроводничких материјала; потпројекат Проучавање транспортних и оптичких особина полупроводничких суперрешетки;) и 2 пројекта из области технолошког развоја (Развој и усавршавање опреме за термоенергетска постројења ради масовнијег коришћења домаћих енергетских извора;- потпројкекат Обновљиви извори енергије-соларна енергија; Композитне површинске структуре на челику).

У периоду од 2002-2005. године чланови Катедре су ангажовани на реализацији пројеката финансираних од стране Министарства науке и заштите животне средине Владе Републике Србије и то: 4 пројекта из области основних истраживања (Теоријска анализа електричних и оптичких карактеристика наноструктура; Физика танких полупроводничких слојева за нуклеарне детекторе и фотонапонске соларне ћелије; Физика заштите од зрачења; Диелектричне, оптичке и транспортне особине кристалних и аморфних материјала;) и 1 пројекта из области технолошког развоја (Развој агроцелулозних влакана и влакнастих материјала на бази домаћих природно расположивих био-обновљивих ресурса (конопље) за потребе текстилне индустрије и индустрије висококвалитетне хартије;).

У пројектном периоду од 2006.-2010. године чланови Катедре су учествовали на 4 пројекта из области основних истраживања (Наноструктуре и нанокомпоненте у физичкој електроници; Диелекричне, оптичке и транспортне особине протонских проводника; Заштита од зрачења-фундаментални, теоријски и експериментални физички аспекти; и Физика електромагнетне и радијационе компатибилности електротехничких материјала и компонената). У текућем пројектном циклусу 2011.-2015. године чланови Катедре учествују на 2 пројекта из области основних истраживања (Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системима; и Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији) и 3 пројекта интегрално-интердисциплинарних истраживања (Заједничка истраживања мерења и утицаји јонизујућег УВ зрачења у области медицине и заштите животне средине; Астроинформатика: примена IT у астрономији и сродним дисциплинама; и Оптоелектронски нанодимензионални системи – пут ка примени).

У протеклом двадесетогодишњем периоду чланови Катедре су остварили врло интензивну научну сарадњу са Институтом за нуклеарне науке Винча, Институтом за физику, Електротехничким факултетом у Београду и Природно-математичким факултетом у Крагујевцу, што се најбоље види из њиховог ангажовања и остварених резултата на пројектима, чији су носиоци биле наведене институције. Такође, чланови Катедре активно су сарађивали и са Катедрама на ТМФ-у и учествовали су на два пројекта чији је носилац била Катедра за текстилно инжењерство и на једном пројекту чији је носилац била Катедра за металуршко инжењерство.

У наведеном периоду чланови Катедре су били коаутори четири монографије националног значаја и једног поглавља у монографији међународног значаја.

Објављена су и два исправљена и допуњена издања уџбеника Физике, исправљено и допуњено издање Збирке задатака из физике, ново издање лабораторијског приручника Метрологија у физици – виши курс Д и нови радни листови за лабораторијске вежбе из Техничке физике. Године 2007. објављено је прво издање Збирке решених испитних задатака из Техничке физике аутора Саше Кочинца, Бориса Лончара и Рајка Шашића.

Посебно значајну активност чланови Катедре остварили су на међународном плану. У периоду од 2002-2005. године чланови Катедре су учесници на ТЕМПУС пројекту Европске уније под насловом "Унапређење наставе физике на техничким факултетима", који је реализован у сарадњи са UCL из Лондона (Велика Британија) и Техничким универзитетом у Делфту (Холандија), као и са Катедрама ѕа техничку физику Електротехничког, Машинског и Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Поред тога, наставници и сарадници Катедре су остварили и значајну научну сарадњу са Универзитетом у Лидсу (Велика Британија), Институтом за нуклеарна истраживања у Карлсруеу (Немачка) и Интернационалним центром за теоријску физику у Трсту (Италија).

Чланови Катедре су у наведеном периоду сарађивали и у области наставе са више наставно-научних и наставних институција. Изводили су или изводе наставу на Технолошком факултету у Зворнику, Природноматематичком факултету у Источном Сарајеву, Електротехничком факултету у Београду, Грађевинском факултету у Београду, Високој школи струковних студија Техникум Таурунум у Земуну.

 

Особље катедре

Редовни професор

Асистент