Навигација

Катедра за органску хемију

Катедра за органску хемију, издвојена 1948. из "Катедре за хемије анорганске и органске, физичке хемије и електрохемије" развила је до данас угледну наставну, научно-истраживачку и стручну делатност. До 1978. реализује се настава из Органске хемије на различитим годинама редовних студија, а од 1978. на различитим Одсецима и самосталним Групама.

Од оснивања Катедре за органску хемију изузетна пажња се поклања експерименталном раду студената у лабораторији, тако да експерименталним вежбама руководе сви сарадници и практично сви наставници Катедре. Са изменама наставних планова и организацијским променама озваниченим 1990. Катедра за органску хемију учествује у формирању пет наставних профила, а од 1993. у формирању још два наставна профила.

Од 2005. године Катедра учествује у изводјењу наставе на основним академским студијама, на студијским програмима Хемијска технологија, Биотехнологија и Текстилна технологија, а од 2008. године на студијским програмима Хемијско инжењерство, Инжењерство материјала, Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Инжењерство заштите животне средине и Текстилна технологија. До 2008. Катедра је организовала последипломску наставу за профиле Органска хемија и Органска хемијска технологија, а од 2008. године организује наставу на мастер студијама за пет студијских програма. Од 2008. године на Катедри за Органску хемију организује се настава на докторским студијама за студијске програме Хемија и Хемијско инжењерство. Дуги низ година на Катедри се успешно организује настава на последипломским студијама као и на докторским студијама на енглеском језику.

Научно-истраживачки рад чланова Катедре одвија се у оквиру следећих области: проучавање синтезе, структуре и својстава органских једињења са потенцијалном биолошком активношћу; проучавање механизама органских реакција  са аспекта утицаја растварача, катализатора и других реакционих услова; квантитативна корелација структуре и реактивности (QSRR), односно активности (QSAR) органских молекула; проучавање равнотежних органских реакција (кето-енолна и азо-хидразон таутомерија) савременим спектроскопским методама; утицај структуре на синтезу и својства органских течних кристала.

Чланови Катедре су публиковали велики број научних и стручних радова у часописима међународног значаја и домаћим часописима, а саопштавали су резултате свог рада на бројним међународним и домаћим научним скуповима. Објавили су и више уџбеника и помоћних уџбеника, као и монографија.

Поред несумњивог фундаменталног доприноса који се огледа у развоју појединих области органске хемије, истичу се и резултати који могу да се примене код добијања нових средстава за заштиту биља, као и резултати који се односе на побољшање ефикасности постојећих синтеза или производњу нових физиолошки активних супстанци, што има посебан значај у фармацеутској индустрији.

Чланови Катедре су у протеклом периоду били ангажовани на великом броју фундаменталних, технолошко-стратешких и иновационих пројеката. Веома интензивна научно-техничка сарадња се одвијала са великим бројем института као и радних организација.

Чланови Катедре су у претходном периоду остварили и веома интензивну сарадњу са следећим установама у иностранству: Michigan State University, САД на подручју испитивања пестицида и осталих средстава за заштиту биља; Лењинградски Технолошки Институт, у области проучавања реакција на молекулским ситима; Stanford University, САД, код изучавања партиципације суседних група и проучавање механизама органских реакција; University of East Anglia, Велика Британија и University of Florida, САД, на пољу истраживања хемије хетероцикличних једињења; Институт за нафту, Clausthal-Zellerfeld, Немачка, на плану испитивања уљних шкриљаца у циљу добијања синтетичке нафте; Институт за органску хемију, Göttingen, Немачка, код одређивања органских микрокомпонената у сложеним смешама; Универзитет у Ташкенту, Узбекистан, на развоју луминисцентних метода; Вороњешка Технолошка Академија на подручју заштите животне средине; Agricultural University Wageningen, Холандија на проучавању ефеката биокатализе и синтезе супституисаних порфирина, Хемијски факултет Московског Државног Универзитета "Ломоносов", на проучавању синтезе органских једињења реакцијама оксидације, хидрогеновања и хидроксиловања под утицајем катализатора на нормалним условима, Christian Doppler Laboratory for Microwave Chemistry, Institute of Chemistry, Karl-Franzens University, Graz, на проучавању микроталасне синтезе азо боја.

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=bVQlcrb6iCY

 

Особље катедре

Професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент доктор наука

Виши научни сарадник

Остали