Навигација

Катедра за опште техничке науке

Развој Катедре је до 1995. оствариван је кроз Кабинете за термодинамику и термотехнику, машинство и електротехнику.

Преласком Кабинета за термодинамику и термотехнику на Катедру за Хемијско Инжењерство, даљи рад Катедре за ОТН је настављен развојем кадра, иновирањем постојећих и увођењем нових предмета, учешћем у националним и међународним пројектима, кроз Кабинете за машинство и електротехнику.

Сваки од кабинета развијао се унапређујући наставу и уводећи нове предмете на основним, мастер докторским студијама. Наставници и сарадници Катедре изводе наставу на одговарајућим предметима за све студенте I и II године студија, док су на вишим годинама укључени у реализацију наставног плана на већини студијских профила: Инжењерству материјала, Хемијском инжењерству, Биотехнологији и биохемијском инжењерству, Инжењерству заштите животне средине и Металуршком инжењерству.

У процес наставе, код већег броја предмета, уведено је коришћење одговарајућих програмских пакета.

Истраживачка активност Катедре је остваривана кроз научне и стручне пројекте, сарадњу са међународним институцијама и међународне летње школе, а исказује се кроз публиковане радове у међународним и домаћим часописима или радове саопштене на скуповима у земљи и иностранству.

Основне научне и стручне дисциплине које се развијају у оквиру Катедре за опште техничке науке су: механика материјала (експериментална и применом методе коначних елемената МКЕ), савремена решења и обезбеђење сигурности опреме у процесној индустрији, механика оштећења и лома, заварени спојеви, мерење неелектричних величина електричним путем, системи за аквизицију података, обрада сигнала, развој и пројектовање рачунарских мрежа. У оквиру Катедре је сервер за рад нумеричким прорачунима МКЕ у лиценцираном програмском пакету ABAQUS, као и сви факултетски мрежни сервери.

Запослени наставници на Катедри су до сада били ментори више магистарских радова и докторских дисертација, те великог броја мастер и завршних радова.

У последњих 10 година, запослени на Катедри су руководили и учествовали у реализацији више научних и иновационих пројеката финансираних од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој. Руковођење националним пројектима: "Специјалне теме механике лома материјала" ОИ 144027 2008-2010, "Микромеханички критеријуми оштећења и лома" ОИ174004 2011-2014, "Интегритет опреме под притиском при истовременом деловању замарајућег оптерећења и температуре" ТР35011 2011-2015.

Учешће у националним пројектима: "Развој машина високих перформанси и метода за идентификацију њиховог одзива на унутрашње и спољашње поремећаје" ТР 14052, 2008-2010, "Истраживање и развој метода за оцену интегритета и поузданости заварених цеви у нафтној индустрији" ТР 14014, 2008-2010, "Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна", ТР35006, 2011-2014, "Развој нових методологија ревитализације турбинске и хидромеханичке опреме хидроелектрана у зависности од узрока деградације материјала", ТР 35002, 2011-2014, “Развој и освајање технологије добијања висококвалитетних композитних материјала”, Министарство за науку, бр. С.3.15.36.0133, Београд, 1998. год., “Молекуларно дизајнирање монолитних и композитних материјала”, Министарство за науку, бр. 1431, Београд, 2002. год. и “Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима”, Министарство просвете и науке, бр. ТР-34011, 2011-2014. год.

Учешће у реализацији Иновационих пројеката:

"Коришћење биомасе за пречишћавање фекалних и кланичних отпадних вода", 01.07.2006.- 30.06.2007, "Освајање производње одливака од композита на бази челик – SiC отпорних на хабање", 01.07.2007.-30.06.2008, ″Модуларни систем за добијање обновљиве енергије из отпадних вода и отпада у индустрији пива″, 01.06.2012 – 31.05.2013, ″Спрегнуто соларно – биогасно постројење за потребе повећања техничко – технолошких перформанси анаеробне прераде стајњака″, 01.06.2012 – 31.05.2013

Руковођење и учешће у билатералним пројектима:

"Fracture Mechanics Approaches for Structural Integrity Assesment of Welded Structures", билатерални пројекат Србија и Црна Гора – Словенија, 2005-2006. "Failure prevention of inhomogeneous materials and structures", билатерални пројекат Србија – Словенија, 2008-2009, "Integrity assessment and energy efficiency of structures in service", билатерални пројекат Србија -Хрватска, 2010.-2011. "Numerical Modelling of Highly Localized Failure in Brittle and Ductile Materials", Билатерални пројекат Србија – Немачка, 2010-2011.

Остварена је вишегодишње сарадња са Erich Smid Institute и Монтануниверзитетом у Леобену, Аустрија, у развоју метода механике лома нехомогених структура и изради наночестичних легура, посебно легура титанијума. Двојица професора са Монтануниверзитета учествују у реализацији пројекта ОИ174004, као истраживачи из иностранства.

Од 2005 године активно је учествовано у раду Јапанско-српског центра за промоцију науке и технологије.

Учешће и координација Еурека пројеката:

"Welders Passport", Е!2774, 2004-2006, "European welding consultant tool", Е!3595, 2006-2007, "Mobile Structure’s Integrity System – MOSTIS" Еурека пројекат Е!3927, 2007-2009, “Global Project Management System for Distributed Industrial Companies - GPMS” Еурека пројекат Е!4573, 2009-2011, "On Line Monitoring of Structures and Fatigue – OLMOST" Еурека пројекат Е!5348, 2010-2012, “Sustainable Energy Evaluation, Documentation and Optimization - SEEDO” Еурека пројекат Е!8029, 2012-2015

Сарадња са привредом:

"Моделирање цеви и цевних лукова за оцену утицаја локалног смањења дебљине зида на интегритет система за регулацију агрегата хидроелектране Ђердап”. Корисник: ПД “Хидроелетране Ђердап” д.о.о., Кладово, 2011, "Програм за континуирано праћење стања метала цевовода бр.3 у ХЕ Перућица", Корисник: Електропривреда Црне Горе, 2011, „Пројекат рачунарске мреже АД „Рудник и термоелектрана Угљевик“, 2012. "Нумерички прорачун цеви и цевних лукова са спољашњим и унутрашњим оштећењима", Корисник: ПД “Хидроелетране Ђердап” д.о.о., Кладово, 2013, "Анализа лома вијака", Корисник: ЈАТ Техника, 2014.

Запослени су објавили већи број радова у реномираним међународним часописима: Materials and Design, Engineering Fracture Mechanics, Corrosion Science, Materials Transactions JIM, Internatinal Journal of Mechanical Sciences, Engineering Failure analysis, Tribology Letters, Polymer Composites, Ceramics International, American Ceramic Society Bulletin, IEEE Communications Letters.

Велики број радова је презентован и у међународним часописима који се објављују у Србији и региону: Тhermal Science, Technical Gazette, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly – CICEQ, Металургија и Хемијска Индустрија.

Радови су објављивани и у реномираним националним часописима: Интегритет и век конструкација, Заваривање и заварене конструкције, Theoretical and Applied Mechanics, FME Transactions.

 

Особље катедре

Професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Научни сарадник

Остали