Навигација

Катедра за неорганску хемијску технологију

На Катедри за неорганску хемијску технологију изводи се настава на основним, мастер и докторским студијама на два студијска програма: Хемијско инжењерство и Инжењерство материјала. У оквиру Хемијског инжењерства, на профилу Неорганска хемијска технологија, настава се изводи из области: технологије керамике, стакла, грађевинских и ватросталних материјала, припреме воде за пиће и примену у индустрији, процеса сагоревања, технологије минералних ђубрива, неорганских база, киселина и соли, као и термодинамике процеса у неорганској хемијској технологији. У оквиру Инжењерства материјала, на Катедри за НХТ се изводи настава из области инжењерства керамичких материјала, која обухвата анализу структуре, својстава, фазних равнотежа, процесирања и примене керамичких материјала. Настава из највећег броја предмета је праћена експерименталним вежбама у лабораторијама Катедре за НХТ, које су опремљене савременом опремом и уређајима за карактеризацију материјала.

Истраживачке активности на Катедри за неорганску хемијску технологију покривају различите области неорганске хемијске технологије и инжењерства керамичких материјала: синтеза, карактеризација и испитивање биокомпатибилности биокерамичких материјала на бази хидроксиапатита и калцијум-фосфата; добијање и карактеризација стакла и стакло-керамичких материјала; развој нових сорбената за уклањање загађујућих материја из воде модификацијом природних минерала; синтеза фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида за разградњу загађујућих материја из воде; развој фотонапонских система на бази титан(IV)-оксида; синтеза керамичких прахова сол-гел поступцима, хидротермалним методама, "спраy"-пиролизом и реакцијама у чврстој фази; примена различитих техника синтеровања у циљу добијања густих керамичких материјала; одређивање термодинамичких величина вишекомпонентних раствора електролита применом изопиестичке методе и обрада експерименталних резултата применом полуемпиријских модела.

Чланови Катедре за НХТ су учествовали и учествују у реализацији бројних пројеката из области основних истраживања, технолошког развоја и интегралних, интердисциплинарних истраживања, као и међународних пројеката у оквиру ФП7, ЕУРЕКА и ТЕМПУС програма. Током реализације међународних пројеката, Катедра је успоставила блиску сарадњу са: Националним институтом за ласере, плазму и радијациону физику из Букурешта (Румунија), Техничким универзитетом из Риге (Летонија), Институтом за физику и хемију материјала из Стразбура (Француска), Европским центром за наноструктурне полимере из Тернија (Италија), компанијом ВЕОЛИА и др.

Катедра за НХТ је један од оснивача Центра за нанотехнологије и функционалне материјале Технолошко – металуршког факултета Универзитета у Београду (Nanotechnology and Functional Materials Centre at the Faculty of Technology and Metallurgy University of Belgrade – NANOTECH FTM), који је акредитован као центар изузетних вредности у области природно-математичких и техничко-технолошких наука.

Видео прилоге везане за активности на катедри можете погледати на следећим адресама:

https://www.youtube.com/watch?v=EUof6F-OJAw

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Асистент

Виши научни сарадник