Навигација

Катедра за инжењерство заштите животне средине

Технолошко-металуршки факултет има дугу традицију у извођењу наставе у области инжењерства заштите животне средине. Од 1972. године организована је настава из ове области на последипломским студијама, а од 1977. године на редовним студијама, у оквиру Самосталне групе за заштиту животне средине. После Реформе високог школства 1988. године, овај вид наставе се одвија у склопу Одсека за хемијско-инжењерство, преко групе изборних предмета на четвртој години студија. Од 1993. године, поново се, због веома актуелне потребе спречавања загађивања и ревитализације животне средине отвара на ТМФ-у Одсек за инжењерство животне средине. Катедра за инжењерство заштите животне средине је формирана 01.03.2001. и има пет сталних и два придружена члана.

Технолошко-металуршки факултет је, према најновијој реформи образовања, акредитована високошколска установа за извођење наставе на самосталном студијском програму Инжењерство заштите животне средине, на нивоу основних, мастер и докторских студија. Студије на овом студијском програму имају за циљ стицање неопходних знања која омогућују праћење квалитета животне средине кроз предмете који обрађују хемизме, аналитичке методе, укључујући и инструменталне методе и информационе системе са обрадом података. Кроз низ предмета овог студијског програма студенти стичу знања захваљујући којима могу да, применом разних технолошких процеса, утичу на снижавање нивоа загађености, односно да пројектују системе за пречишћавање загађених ваздуха, воде, за третман отпада и ремедијацију земљишта. Катедра организује наставу из већег броја предмета на свим нивоима студија.

Чланови Катедре за инжењерство заштите животне средине публиковали су већи број научних и стручних радова у часописима међународног значаја и националним часописима, а саопштили су резултате свог рада на бројним међународним и домаћим научним скуповима.

Научни интерес и рад чланова Катедре везан је за следеће области:

  • аналитичке методе у инжењерству заштите животне средине
  • принципи заштите животне и радне средине
  • технологије припреме воде
  • прерада и одлагање отпадних вода
  • системи за пречишћавање гасова
  • управљање чврстим отпадом
  • загађење и заштита земљишта
  • моделовање и симулација разних утицаја на квалитет животне средине
  • екологија и друштво.

Од 1977. године до данас на Инжењерству заштите животне средине на ТМФ-а је дипломирало око 200 студената, а велики број наших колега је завршио магистарске и докторске студије. Стечена знања примењују у многим фабрикама, институтима, институцијама широм наше земље, као и у иностранству (ЕУ, САД, Канада, Аустралија и друге).

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=B8nwqbZhUtc

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Истраживач приправник