Навигација

Катедра за општу и неорганску хемију

Научно-истраживачки рад на Катедри одвија се у више области: хемија координационих једињења и кристално инжењерство, хемија чврстог стања, наука о материјалима, различите области кристалографије (рендгенска структурна анализа монокристала, поликристалних и наноматеријала), микро- (зеолити и металофосфати) и мезопорозни материјали, хемија животне средине, полимерни материјали и макромолекули.  

У области хемије координационих једињења и кристалног инжењерства ради се на синтези, карактеризацији и рендгенској структурној анализи комплекса прелазних метала и органско-неорганских хибрида. Изучавају се материјали типа зеолита, металофосфата и металоарсената. Чланови Катедре баве се синтезом и испитивањем оксидних и фосфатних система типа спинела, допираним оксидима бизмута, као и феритима чије су честице нано димензија. Наноматеријали за веома различите намене на бази оксида цинка, титана, церијума и других метала синтетишу се савременим механохемијским и хидротермалним поступцима.

У оквиру хемије животне средине, чланови Катедре баве се развојем одговарајућих метода анализе и испитивањем загађења воде, седимената и земљишта органским загађујућим материјама.

На пољу хемије макромолекула изучавају се механизам и кинетика реакција поликондензације, као и веза између синтезе, структуре и реолошких својстава стереорегуларних поликондензационих полимера и јономера. У области реологије полимера изучава се реолошко понашање модификованих битумена.

Постоји интензивна научна сарадња са многим институцијама у иностранству међу којима су: Хемијски институт и Институт Јожеф Стефан у Љубљани (Словенија), Лабораторија за кристалографију (ЕТХ, Цирих, Швајцарска), НМР центри Института за катализу (Villeurbanne, Француска) и Факултета за хемијску физику и биофизику (Талин, Естонија), Геолошки институт Универзитета у Копенхагену (Данска), Истраживачки центар за полимере на Универзитету Питсбург, Канзас (САД), Институт Руђер Бошковић и Природословно-математички факултет у Загребу (Хрватска), као и Институт за минералогију и кристалографију Универзитета у Бечу (Аустрија).

На основним академским студијама наставници и сарадници Катедре за Општу и неорганску хемију изводе наставу из следећих предмета: Општа хемија I, Општа хемија II, Општа хемија, Неорганска хемија, Хемија макромолекула, Основи хемије чврстог стања, као и наставу из више предмета на мастер и докторским студијама.

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=zZwVC4Kdalo

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Асистент

Остали