Навигација

Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију, која је носилац истоименог студијског програма, има богату традицију, репутацију и светски признате резултате. Током основних студија које трају четири године и једногодишњих мастер студија, образују се инжењери да учествују у извођењу, оптимизацији, унапређивању и контроли бројних биотехнолошких процеса. Поред упознавања са свим важним традиционалним биотехнолошким процесима, будући инжењери се оспособљавају да буду носиоци и главни учесници у развоју и увођењу нових иновативних биотехнологија заснованих на принципима уштеде енергије и заштите здравља људи и животне околине. Како се за извођење биотехнолошких процеса, као сировине, често користе отпадни материјали прехрамбене индустрије и пољопривреде, којих у Србији има у изобиљу, развој биотехнологије је од виталног интереса последњих година.

Биотехнологије су природне, одрживе и нуде решењa за многе актуелне проблеме попут несташице енергената, хране и проблема загађења животне средине. Ови процеси се заснивају на примени микроорганизама, ензима, биљних и анималних ћелија или њихових делова, а користе се за производњу широке лепезе производа прехрамбене, хемијске и фармацеутске индустрије попут пекарског, прехрамбеног и крмног квасца, пива, вина, алкохола, органских киселина, растварача, витамина, ензима, аминокиселина, полисахарида, површински активних материја, биоинсектицида, биопестицида, биогорива, фармацеутика и дијагностичких средстава.

Студијски програм је акредитован и усклађен са програмима на реномираним Универзитетима у свету и Европи и прати савремене трендове и стање науке у области биотехнологије. Сви предмети и наставни програми предмета су јасно препознатљиви и усаглашени са сличним курсевима у свету чиме се омогућава несметана мобилност студената. Поред великог броја изборних предмета, језгро студијског програма чине биохемија, ензимологија, микробиологија, генетика, биотехнолошки процеси, као и прехрамбена биотехнологија, фармацеутска биотехнологија, хемијска биотехнологија и биотехнологија у заштити животне средине. Настава је модернизована и покривена великим бројем универзитетских уџбеника, упутстава за вежбе и приручника.

На мастер академским студијама, будући студенти се могу определити за два изборна подручја (модула):

  1. биохемијско инжењерство и
  2. прехрамбену технологију.

Биохемијско инжењерство има нагласак на инжењерском образовању којим се студенти оспособљавају за оптимизацију, контролу и руковођење биотехнолошким процесима. Поред базичних предмета из области феномена преноса, оптимизације, моделовања и дизајна биопроцеса, студентима је омогућено да кроз изборне предмете стекну стручна знања из метаболичког и генетичког инжењерства, биосензора, молекуларне дијагностике, енергетске интеграције процеса, као и да овладају савременим биоаналитичким техникама. У први план су стављени биотехнолошки поступци производње биогаса, етанола, метанола, водоника и биодизела, као и производња у интегрисаним биотехнолошким системима заснована на отпадној биомаси из пољопривреде и индустрије. Ови стручњаци поред производне делатности, оспособљени су за рад у пројектним, истраживачким и развојним организацијама из области биохемијског инжењерства и биотехнологије.

Изборно подручје Прехрамбена технологија има нагласак на конкретним процесима у прехрамбеној индустрији, сировинама, полупроизводима и готовим производима, процесним параметрима и њиховој међусобној интеракцији, опреми и принципима рада у производњи слада и пива, шећера, скроба и његових деривата, масти и уља, ферментисаних млечних производа. Студенти овог изборног подручја стичу неопходна теоријска и експериментална знања из области хемије хране, аналитике прехрамбених производа као и микробиологије хране и микробиолошке аналитике. Исто тако, студентима је омогућено да кроз изборне предмете стекну стручна знања из области управљања квалитетом и безбедношћу хране применом стандарда, паковања хране, као и примене ензима у традиционалним прехрамбеним процесима, али и у новим процесима за производњу биоактивних супстанци као компоненти функционалне хране, која поред нутритивне и енергетске вредности, има позитивно дејство на здравље људи.

Занимање свршених студената основних и мастер студија овог смера је препознатљиво у привреди, а будући инжењери су оспособљени за рад у свим областима биотехнологије и прехрамбене индустрије укључујући фабрике пива, вина, јаких алкохолних пића, скробаре, сирћетане, млекаре, фабрике алкохола, квасца, фабрике фармацеутских и дијагностичких препарата, фабрике за прераду воде и отпада, производњу хемикалија и енергената. Инжењери овог профила, такође, могу да раде у школама и пројектним, истраживачким и развојним институтима, организацијама које се баве дистрибуцијом сировина, опреме и производа, као и службама за надзор хигијенско-санитарне и здравствене исправности.

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=1KGbUWyZGz8

https://www.youtube.com/watch?v=1mEwwVa_LC4

Особље катедре

Професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент доктор наука

Виши научни сарадник

Научни сарадник

Истраживач сарадник

Истраживач приправник

Остали