Навигација

Мастер академске студије

Конкурси у 2024/2025. години

 • Општи услови конкурса за упис на мастер академске студије 2024/2025. године
 • Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима
 • Први конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Ко може да конкурише?

У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије (када су основне академске студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова), остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова, као и лица која имају завршено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) у трајању од најмање осам семестара.

Страни држављани могу да конкуришу под истим условима као и домаћи држављани уколико поседују решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни држављани могу да конкуришу само на самофинансирајућа места. Пре уписа, страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским језиком или енглеским језиком (за студијске програме на којима се настава изводи на енглеском језику - виши средњи ниво Б2 или завршен претходни ниво образовања на енглеском језику).

Потребно је да су кандидати завршили претходни ниво студија у некој од следећих области:

 • све области у пољу техничко – технолошких наука,
 • хемијске науке,
 • науке о заштити животне средине,
 • физичке науке,
 • физикохемијске науке,
 • фармацеутске науке,
 • биолошке науке.

У случају да су кандидати претходни ниво студија завршили у некој другој области, њихов упис се може размотрити увидом и анализом програма завршених студија уз молбу кандидата поднету Комисији за упис најкасније месец дана пре почетка првог уписног рока. Комисија за упис доноси одлуку о поднетој молби након прибављеног мишљења координатора студијског програма, а пре истека рока за пријаву кандидата у првом уписном року.

На конкурс могу да се пријаве кандидати који су претходне студије завршили најкасније 14. октобра 2024. године.

Начин пријављивања и неопходна документација

Пријава на конкурс врши се електронским путем, а термини пријаве се објављују на сајту Факултета. Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс прилажу следећу скенирану документацију:

 • диплому и додатак дипломи (или уверење о положеним испитима и потврду о средњој оцени) - само за кандидате који први ниво студија нису завршили на ТМФ,
 • доказ о уплати накнаде у износу од 7.500,00 динара за пријаву на конкурс (уплаћује се на рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 71300, сврха уплате: “Пријава на конкурс за мастер академске студије”),
 • изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу бити унети у електронску базу података,
 • изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија на који конкуришу, по потреби,
 • решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет, за кандидате који претходне нивое студија нису завршили у Србији.

Приликом конкурисања кандидати бирају само један студијски програм.

Рангирање кандидата

Редослед кандидата на ранг листи студијског програма се утврђује на основу опште просечне оцене (ОПО) на претходном нивоу студија, дужине студирања и положених испита кандидата на претходном нивоу студија.

а/ општа просечна оцена (ОПО)

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена на тим студијама као општа просечна оцена.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) = (ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод) / (ОСбод + МСбод)

За лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, као општа просечна оцена.

б/ број бодова за дужину студирања

Број бодова за дужину студирања (ДС) израчунава се на основу табеле:

Прекорачење рока за завршетак претходног нивоа студија

Број бодова

мање од 0,5 године

5

од 0,5 године до 1 године

4

од 1 године до 1,5 године

3

од 1,5 године до 2 године

2

од 2 године до 2,5 године

1

веће од 2,5 године

0

 

За лице које је завршило мастер академске студије бодови за дужину студирања рачунају се на основу укупне дужине студирања на основним и мастер академским студијама.

в/ положени испити кандидата и укупан број бодова

Укупан број бодова израчунава се на следећи начин:

Број бодова = (ОПО х 7,9 + 7а + 7б + 7ц) х 0,95 + ДС

где је:

а – број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испите из групе предмета „Технолошке операције’’ (Механичке операције, Топлотне операције, Операције преноса масе, Механичке и топлотне операције, Феномени преноса), односно испите из предмета чији програми одговарају програмима наведених предмета који су део курикулума Факултета.

б – број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испит из предмета:

 • Основи пројектовања за кандидате који конкуришу на студијске програме Инжењерство материјала и Дигитално процесно инжењерство, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Факултета;
 • Механика флуида за кандидате који конкуришу на студијски програм Хемијско инжењерство, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Факултета;
 • Биохемија за кандидате који конкуришу на студијски програм Биохемијско инжењерство и биотехнологија, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Технолошко-металуршког факултета;
 • Животна средина и загађење (Увод у заштиту радне и животне средине), за кандидате који конкуришу на студијски програм Инжењерство заштите животне средине, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Технолошко-металуршког факултета.

ц – број бодова који добијају кандидати који су на претходном нивоу студија положили испит из предмета:

 • Физичка хемија за кандидате који конкуришу на студијске програме Хемијско инжењерство, Инжењерство материјала, Биохемијско инжењерство и биотехнологија и Инжењерство заштите животне средине, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Факултета;
 • Теорија металуршких процеса (тј. Теоријски основи пиро- и хидро- металуршких процеса) за кандидате који конкуришу на студијски програм Металуршко инжењерство, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Факултета;
 • Програмирање (Програмирање са применом нумеричких метода у инжењерству) за кандидате који конкуришу на студијски програм Дигитално процесно инжењерство, односно испит из предмета чији програм одговара програму наведеног предмета који је део курикулума Факултета.

Школарина

Висина школарине утврђена је ценовником ТМФ:

 • за држављане Републике Србије 88.500,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на српском језику 88.500,00 динара,
 • за стране држављане на студијским програмима где се настава изводи на енглеском језику 4.000,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате).

Страни студенти

Страни студенти су у обавези да пре подношења пријаве контактирају координатора за стране студенте, проф. др Ненада Радовића.