Навигација

Катедра за металуршко инжењерство

На Катедри за металуршко инжењерство (МИ) изводи се настава на основним, мастер и докторским студијама на следећим студијским програмима: Металуршко инжењерство, Инжењерство материјала, Инжењерство заштите животне средине и Фармацеутско инжењерство. Наставници запослени на Катедри за МИ изводе наставу и на другим факултетима Универзитета у Београду: Рударско-геолошком факултету, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Архитектонском факултету, и др. Чланови Катедре за МИ учествовали су и учествују у реализацији бројних пројеката из области основних истраживања, технолошког развоја, пројеката иновационе делатности, као и међународних пројеката у оквиру ФП7, ЕУРЕКА програма, итд. Научно-истраживачке и наставне активности на Катедри за МИ обухватају у великој мери експериментални рад, који се изводи у Лабораторијама опремљеним за добијање, прераду и карактеризацију металних материјала.

На Катедри за МИ налази се пет Лабораторија:

  1. Лабораторија за екстрактивну металургију / Лаб.ЕМ
  2. Лабораторија за ливарство / Лаб.Л
  3. Лабораторија за металуршко инжењерство / Лаб.МИ
  4. Лабораторија за физичку металургију / Лаб.ФМ
  5. Лабораторија за прераду метала у пластичном стању / Лаб.ПМПС

1. Лабораторија за Екстрактивну Металургију (ЕМ) настала је из Катедре за обојену металургију и Катедре за металургију гвожђа и челика формираних 1958, односно, 1970. године. Настава се у целини изводи кроз изучавање физичко-хемијских теоријских основа и сагледавање суштине реакционих захтева кроз принципе и критеријуме процесног инжењерства. Кроз предмете Металургија челика и Металургија специјалних челика посебна пажња се поклања индустријској економији челика кроз праћење структурних промена у организацији, управљању и макроекономском положају индустрије челика. У оквиру Теорије металуршких процеса посебно су развијене области кинетичких и термодинамичких законитости. Поред интензивне активности на одржавању наставе, Катедра је у читавом периоду од свог постанка до данас поклањала посебну пажњу научном и стручном раду. Чланови Катедре учествовали су, било као руководиоци или сарадници у изради великог броја научних пројеката, технолошких студија, главних и идејних пројеката, рецензија, ревизија итд. На плану научног и стручног рада Катедра је остваривала сарадњу како са најзначајнијим предузећима из области обојене металургије и њој сродних предузећа, тако и са научно-истраживачким институцијама из ове области. Као резултат теоријских и експерименталних истраживања проистекао је велики број научних радова који се баве изучавањима кинетичких законитости сложених хетерогених процеса као што су: редукција оксида и сулфида, лужење метала из различитих сировина, хлоровање металоносних материјала, сулфатизација различитих сировина као и кинетике других процеса. Поред тога, као резултат рада на Катедри проистекли су научни и стручни радови из области рециклаже метала и заштите животне средине везане за металургију. Од свог оснивања до данас Катедра је остваривала интензивну сарадњу како са домаћим тако и иностраним предузећима које послују у области металургије гвожђа и челика и обојене металургије као и најсроднијих индустријских области: Сирмиум Стеел д.о.о, Метал Фер д.о.о, US Steel, РТБ-Бор, Комбинат Трепча, Зорка-Шабац, Монбат ПЛЦ., Elixir Group ltd, Алуминијумски комбинат Подгорица, Ваљаонице Севојно, Топионица Зајача, Техногас Београд, ИНОС Београд, Магнохром Краљево, Топионица олова и цинка Титов Велес, REC-EE-O ltd., Mg Serbien Баљевац, ЕПС, Енергопројект, СГС Србија, SC TRS Welded Structure Румунија, Cleanpart GmbH Немачка, Nekk International Group Русија, Sintef Норвешка, итд.

Контакт телефон:+381-11-3370-475
Факс:+381-11-3370-400
Емаил: kamber@tmf.bg.ac.rs

2. Лабораторија за ливарство (Л) је настала из Катедре за Ливарство формиране 1973. године од дела Катедре за прераду метала и Завода за прераду метала у течном стању.

У оквиру Лаб.Л реализован је већи број научно-истраживачких пројеката на тему развоја савремених технологија ливења, развоја нових материјала и побољшања квалитета одливака у којима су поред наставника и сарадника Катедре учешће узели и многи студенти, магистранти и докторанти. Области којима се Лабораторија бави су: развој нових материјала отпорних на абразивно хабање и ударна оптерећења за потребе металургије, рударства, геологије као и индустрије папира и целулозе; развој технологије израде одливака отпорних на дејство агресивних средина за потребе хемијске индустрије; развој употребе нових материјала и технолошких поступака израде делова за потребе моторне индустрије на бази Al-легура; освајање технологије израде одливака од нодуларног лива применом савремених поступака; развој нових калупарских и језгрених мешавина као и поступака за израду калупа и језгара; освајање технологије израде алуминијумско-керамичких композитних материјала; изучавање утицаја карбидотворних легирајућих елемената на структуру и својства средњих и високолегираних гвожђа; освајање и примена нове технологије ливења са испарљивим моделима и освајање нових технологија израде високоватросталних ливачких премаза.

У току свог вишегодишњег постојања бивша Катедра, а данашња Лабораторија за ливарство је сарађивала и сарађује са великим бројем универзитета, факултета, института, привредних организација и институција како у земљи тако и у иностранству.

Настава/курсеви: Металуршко инжењерство: Основи очвршћавања метала, Испитивање метала, Ливење метала и моделовање алата, Специјалне технике ливења метала, Материјали отпорни на хабање (основне академске студије); Очвршћавање метала, Испитивање метала - контрола квалитета, Брза израда прототипова и примена рачунарских техника у ливарству (мастерстудије); Очвршћавање метала, Физичко-хемијски процеси у контактној зони метал-калуп, Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система, Савремени процеси и материјали у ливарству (докторске студије); Инжењерство материјала: Ливење металних материјала (основне академске студије); Очвршћавање метала, Материјали отпорни на хабање (мастер студије).

Контакт телефон: +381-11-3370-394
Факс:+381-11-3370-387
Емаил: mirjanaf@tmf.bg.ac.rs

3. Лабораторија за металуршко инжењерство (МИ) Научно-стручни рад Лабораторије за МИ усмерен је на: феномене преноса у металуршким процесима и инжењерству материјала, горива и сагоревање, металуршке пећи, ватросталне материјале, енергетску ефикасност, мерење и управљање у металургији, заштиту животне средине, пројектовање. При Лаб.МИ се перманентно развијају и примењена истраживања, а такође се решавају проблеми избора опреме код металуршких процеса. Лабораторија је остварила обимну сарадњу са привредним организацијама и научно-истраживачким институтима у земљи и иностранству. Урађено је десетине пројеката, студија и елабората за потребе привредних субјеката као што су РХМК “Трепча”, “Техногас”, “Магнохром”, ИМТ Раковица, “Слобода Чачак”, “14 октобар” - Крушевац, “Шамот” - Аранђеловац, Бомеx – Београд, “Сартид 1913” (УС Стеел) - Смедерево, Синтер, Севојно, и други. Такодје је остварена добра сарадња са Факултетом за металургију и материјале у Зеници, Машинским факултетом у Марибору, Металуршким факултетом у Сиску.

Настава/курсеви: Основне студије: Феномени преноса у металуршким процесима, Мерење и управљање процесима у металургији, Металургија гвожђа и челика, Специјални челици и легуре, Сагоревање и металуршке пећи, Основи пројектовања, Ватростални материјали. Мастер студије: Феномени преноса у металуршким процесима-одабрана поглавља, Металургија гвожђа и челика,-одабрана поглавља, Метални материјали у медицини,Ватростални материјали, Енергетска ефикасност у металургији, Теорија и процеси сагоревања, Пећи и опрема у металургији, Ватростални материјали: својства и примена.

Докторске студије: Феномени преноса у инжењерству материјала, Инжењерство површина, Материјали за високотемературске намене, Пећи и реактори у металургији.

Опрема: оптички микроскоп са пратећом опремом (дигитална камера и софтвер за анализу слике), уредјај за ултртазвучно одредјивање ерозионе постојаности, pH-метар, ваге, хардвер за аквизицију података.

Контакт телефон:+381-11-3370-488
Факс:+381-11-3370-387
Емаил: karlo@tmf.bg.ac.rs, tatjana@tmf.bg.ac.rs

4. Лабораторија за физичку металургију (ФМ) је настала из Катедре за физичку металургију која је основана 1950. године прво као Катедра за металургију у оквиру металуршког одсека, а 1958. године прераста у Катедру за металургију гвожђа и челика и физичку металургију. Од 1968. године формира се као самостална образовна и научно-истраживачка јединица Технолошко-металуршког факултета. Катедра за физичку металургију је једна од водећих катедара у области металних материјала у СР Југославији, са истраживачком и стручном активношћу која се креће од пројектовања, производње и процесирања материјала, проучавања њихових механичких и физичких особина, квалитативне и квантитативне карактеризације структуре користећи модерне истраживачке технике које омогућавају испитивање феномена фазних трансформација, чврстоће и пластичности на микроскопском и нивоу атома, све до праћења анализе понашања и узрока отказивања (лома) материјала у експлоатационим условима, по уградњи у машине, уређаје и конструкције.

Циљ Катедре у области наставне активности је да омогући студентима разумевање принципа пројектовања и међузависности структура-особине-примена-понашање металних материјала у експлоатационим условима. Све већи и оштрији захтеви модерних технологија за новијим и класичним металним материјалима побољшаних својстава, подразумева континуирано развијање наставних планова на редовним и постдипломским студијама, односно њихово усклађивање са програмима сличних школа у свету. Да би испунила такав циљ, Катедра је развила интензивну наставну и научно-истраживачку сарадњу са бројним универзитетима у свету. Катедра организује наставу из предмета у којима се обрађују теоријски и експериментални аспекти: металографске анализе; дијаграма стања и очвршћавања метала и легура; кристалографије и грешке у кристалима; фазних трансформација, понашања метала и легура при деформацији и понашање деформисаних материјала при загревању; понашање материјала у експлоатационим условима, као и механизме настанка лома; термичке обраде метала која је базирана на фазним трансформацијама и представља основ за анализу проблема обраде метала (легуре железа и легуре обојених метала); структуре металних материјала који имају за циљ да упознају студенте са савременим методама микроструктурне анализе и њиховом применом у решавању физичко-металуршких проблема.

У протеклом периоду Катедра је остварила сарадњу са бројним предузећима, међу којима су: “Сартид 1913”-Смедерево, Жељезара Никшић, Комбинат алуминијума Подгорица, Ваљаоница бакра и алуминијума Севојно, “Први партизан”-Ужице, “Двадесет први мај”-Београд, ИМТ Београд, “Победа”-Нови Сад, “Гоша”-Смедеревска Паланка, “14 октобар”-Крушевац, ФАП Прибој, Индустрија прецизне механике Београд, “Крушик”-Ваљево, “Минел-ЕНИМ”-Београд, “Утва”-Панчево итд. Наставници и сарадници Катедре су учествовали у реализацији већег броја пројеката, студија и експертиза, а организовали су и два семинара на Факултету: Скенирајућа и трансмисиона електронска микроскопија (1983) и Квантитативна анализа микроструктуре метала (1991).

Контакт телефон: +381-11-3370-469
Факс: +381-11-3370-387
Е-маил: nenrad@tmf.bg.ac.rs

5. Лабораторија за прераду метала у пластичном стању (ПМПС) Наставне активности у Лабораторији обухватају област теорије пластичне деформације и технологије прераде метала у пластичном стању, механичко и деформационо понашање метала, обликовање лимова и трака, као и разумевање микроструктурних промена, и промена физичких и механичких својстава, у функцији технолошких параметара процеса прераде деформацијом. Поред класичних поступака прераде метала у пластичном стању (ваљање, пресовање, извлачење), наставна и науцно-истраживачка делатност Лабораторије проширена је на област истраживања међузависности структуре метала и способности комплексног обликовања лимова и трака, као и на проучавање савремених поступака пластичне деформације (ЕЦАП пресовање, АРБ акумулативно спајање ваљањем, АР асиметрично ваљање, итд.), којима је могуце добити наноструктурне металне материјале. У оквиру науцно-истраживачког рада у периоду 1975-2013. год. у Лабораторији је урађено више од 75 пројеката, који се односе на развој металуршке индустрије, из којих је произашло више целовитих технолошких решења у области прераде, како обојених метала, тако и различитих врста челика. Са Ваљаоницом алуминијума Импол Севал из Севојна, успостављена је дугогодишња успешна сарадња, која се односи на проучавање могућности оптимизације термомеханичке прераде различитих Ал-легура, са циљем постизања захтеваних својстава (способност обликовања, корозиона постојаност, заварљивост, и др.), која су потребна за одговарајућу намену. Лабораторија за ПМПС опремљена је уредјајима за прераду метала деформацијом и за испитивање деформационо-механицких својстава металних материјала.

Настава/курсеви: Металуршко инжењерство: Основне: Механика и деформационо понашање метала; Деформационо процесирање метала; Алуминијумске легуре – својства и примена; Мастер: Механика и металургија обликовања метала; Инжењерство материјала: Основне: Механичко понашање металних материјала; Амбалажни материјали; Челик и обојени метали; Мастер: Метални амбалажни материјали; Алуминијумске легуре – својства и примена;

Докторске студије: Деформационо процесирање метала – виши курс; Механичко понашање материјала; Наноструктурни метални материјали;

Опрема: Ваљачки стан и хидраулична преса за обликовање лимова, са системом за аквизицију података; вучна клупа за извлачење жице; пећи за термичку обраду; уређај за мерење тврдоће; инструмент за мерење ушичавости лимова; уређај за мерење електричне проводљивости метала (без Fe); стерео микроскоп; водено купатило; опрема за електрополирање и нагризање металографских узорака; електромеханичка кидалица за испитивање затезањем/сажимањем, са комором за испитивање на повишеним температурама;

Контакт телефон:+381-11-3370-403
Факс:+381-11-3370-387
Емаил: endre@tmf.bg.ac.rs

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=C5YoAHods2M

Особље катедре

Професор емеритус

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Научни саветник