Навигација

O факултету

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду представља водећу и најстарију акредитовану високообразовну и научно-истраживачку институцију у земљи и региону из области хемијских технологија.

Дуга и богата традиција од скоро 90 година, више од 10.500 дипломираних инжењера, 1.100 магистара и мастера и више од 650 доктора наука који су се школовали на нашем факултету, светски признати научни резултати и углед, кадровски и материјални потенцијали факултета гарантују квалитет како у наставно-образовним активностима на студијама, тако и у научним и примењеним истраживањима, пројектовању, изради елабората и студија.

Факултет образује стручњаке на основним академским, мастер и докторским студијама у оквиру 19 акредитованих студијских програма.

Захваљујући високом нивоу теоријских, експерименталних и практичних знања и вештина које се стичу током студија, дипломирани и мастер инжењери ТМФ-а су оспособљени за рад у широком спектру креативних послова из различитих области као што су:
• Развој технологија, материјала и производа
• Пројектовање процеса и погона
• Вођење процеса производње
• Иновације и истраживања
• Трансфер технологија
• Консалтинг
• Просветна делатност
• Стандарди квалитета
• Маркетинг
• Менаџмент
• Трговина

Технолошко-металуршки факултет посебну пажњу посвећује сарадњи са привредом, научно-истраживачком раду и трансферу технологија и знања. У циљу ефикаснијег деловања у тим областима, у оквиру факултета раде:
Иновациони центар ТМФ-а д.о.о.
Центар за чистију производњу
Центар за технологију воде
Центар за нанотехнологије и функционалне материјале
Центар за графичко инжењерство РИЦ
Центар целулозне, папирне, амбалажне и графичке индустрије

Посвећеност квалитету наставног, научног рада и деловања, сарадњи са привредним субјектима потврђује и чињеница да је ТМФ сертификован за интегрисани систем управљања квалитетом од стране сертификационог тела YUQS-Београд за системе:
СРПС ИСО 9001:2008 управљање системом квалитета
СРПС ИСО 14001:2005 управљање заштитом животне средине
СРПС ОХСАС 18001:2008 управљање безбедности и здрављем на раду