Навигација

Основне академске студије

Конкурси у 2024/2025. години

Детаљне информације о студијским програмима Факултета, пријемном испиту, начину бодовања и рангирања и упису садржане су у Информатору за 2024. годину.

Ко може да конкурише?

За упис у прву годину основних академских студија могу да се пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу.

Начин пријављивања и неопходна документација

Кандидати који желе да конкуришу биће у обавези да изврше веб пријаву преко факултетског портала за упис. Након завршетка рока за веб пријаву, кандидати ће бити обавештени о терминима у којима треба да дођу и поднесу неопходну документацију.

Неопходна документација за пријављивање на конкурс:

 • пријавни лист који је неопходно преузети са веб портала у ПДФ формату, одштампати и потписати,
 • фотокопије сведочанстава свих разреда из средње школе (оригинали или оверене фотокопије достављају се на увид), 
 • фотокопију дипломе о завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија доставља се на увид),
 • доказ о уплати накнаде у износу од 7.500,00 динара за пријаву на конкурс; накнада се уплаћује на текући рачун Технолошко-металуршког факултета број 840-1441666-69, позив на број 80200 са назнаком „Tрошкови пријаве на конкурс”,
 • изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци који су дати могу да буду унети у електронску базу података (одштампати и потписати).

Додатна документација је неопходна у следећим случајевима:

 1. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (одштампати и потписати).

 2. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичким такмичењима које организује Министарство просвете или међународним такмичењима из предмета који се полажу на пријемном испиту приликом пријаве достављају фотокопије диплома (оригинали се достављају на увид).  

 3. Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних држава (Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву да су припадници српске националне мањине (одштампати и потписати). 

 4. Кандидати који су стекли страну средњошколску исправу, односно, који су завршили средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству), или су завршили програм међународне (ИБ) матуре подносе и решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Поступак признавања јавних исправа стечених у Републици Српској дефинисан је општим условима Конкурса Универзитета.

 5. Кроз програм афирмативних мера омогућен је упис особа са инвалидитетом као и припадника ромске националне мањине на начин предвиђен општим условима Конкурса Универзитета и уз подношење додатне документације.

Рангирање кандидата

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 1. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе, помножен са коефицијентом 2. По овом основу кандидат може да стекне најмање 16, а највише 40 бодова.

 2. Полаже се најмање један од три пријемна испита: хемија, математика или физика. Ако се кандидат одлучи да полаже више од једног испита, при рангирању рачунаће се пријемни испит на коме је кандидат остварио највише поена. По овом основу кандидат може да стекне најмање -12, а највише 60 бодова.

Школарина

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 75.000,00 динара, док школарина за стране држављане износи 2.400,00 евра у динарској противвредности на дан уплате.

Сва питања у вези са уписом могу се слати на адресу електронске поште: upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs