Навигација

Делатност факултета

Каталог ТМФ

Образовна делатност на Факултету остварује се кроз студије, као и кроз посебне облике студија за иновацију знања и стално стручно образовање и усавршавање.

Студије на Факултету су основне, специјалистичке, магистарске и докторске.

Научна делатност

Научни, стручни и образовни рад делови су јединствене научно-образовне делатности Факултета.

Факултет обавља научну делатност као равноправну област своје укупне делатности.

Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, која се обављају у циљу развоја науке и струке, подизања квалитета наставе, научног и стручног усавршавања, развоја научног и наставног подмлатка, увођења студената у научни рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета.

Факултет као образовна и научно-истрживачка установа обавља следеће делатности:

Образовна делатност

Образовање
Високо образовање
Истраживање и експериментални развој у природним наукама и технолошки развој
Технички факултет  
Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама Истраживање и експериментални развој у непоменутим природним наукама
Техничко испитивање и анализа Пројектовање
Инжењеринг Остале архитектонске и инжењерске активности и технички послови
Консалтинг и менаџмент послови Пружање савета и израда компјутерских програма
Остале активности у вези са компјутерима Остали правни послови-вештачење
Издавачка делатност
Издавање књига, брошура и других публикација Штампање и услужне активности у вези са штампањем
Репродукција и слагање Остале активности у вези са штампањем
Делатност библиотека Трговина књигама