Навигација

Пројекти

Референце ТМФ-а у области сарадње са привредом – од 2007. године

 • Идејни технолошки пројекат, Фабрика за прераду старих оловних акумулатора и израду легура на бази олова, Монбат ПЛЦ доо, Инђија, 2007.
 • Идејни технолошки пројекат, Реконструкција, уградња опреме и инсталација и промена намене дела постојеће производне хале у ливницу алуминијума у комплексу АТБ Север, АТБ Севере, Суботица, 2007.
 • Израда стратегије увођења чистије производње у Републици Србији, МНЗЖС, 2007.
 • Управљање отпадним уљима на територији града Београда, пројекат за Град Београд-Секретаријат за заштиту животне средине, 2007-2008.
 • Развој нових технологија за ремедијацију комуналних отпадних вода за мала постројења (кућна и индустријска употреба), 2008.
 • Управљање отпадним уљима на територији града Београда-фаза 2, пројекат за Град Београд-Секретаријат за заштиту животне средине, 2009-2010.
 • ЛЕАП студија Општине Рума, 2008.
 • Идејни технолошки пројекат, Топионице алуминијума–анекс 1 у оквиру комплекса Ле Белијер Кикинда, Ле Белијер, Кикинда, 2008.
 • Индивидуални третман отпадних вода на руралном подручју, Програм развоја општина у југозападној Србији - ПРО, УНДП − ТМФ, 2009.
 • Идејно решење за издвајање секундарних сировина из комуналног отпада на територији општине Врачар, 2009.
 • Идејни технолошки пројекат Постројења за контролу мириса и третман индустријске отпадне воде у Фабрици за обраду воде »ХИП Петрохемија« – Панчево, Пројекат рађен за Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Београд, ТМФ, 2009.
 • Генерални пројекат Постројења за контролу мириса и третман индустријске отпадне воде у Фабрици за обраду воде »ХИП Петрохемија« – Панчево са Претходном студијом оправданости, Пројекат рађен за Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Београд , ТМФ, 2009.
 • Идејни технолошки пројекат, Комплекс индустријског погона топионице Sirmium Steel-Топионица и ливница челичних градица, Sirmium Steel doo, Сремска Митровица, 2009.
 • Студија оправданости, Модернизација топионице у Бору, РТБ Бор, 2009.
 • Студија утицаја на животну средину, Фабрика за прераду старих оловних акумулатора и израду легура на бази олова, Монбат ПЛЦ доо, Инђија, 2009.
 • Студија оправданости, Комплекс индустријског погона топионице Sirmium Steel-Топионица и ливница челичних гредица, Sirmium Steel doo, Сремска Митровица, 2009.
 • Главни технолошки пројекат производње течних и прашкастих производа у предузећу »Галеника-Фитофармација« -пројекат изведеног објекта, ТМФ, 2010.
 • Главни пројекат ремедијације контаминираног земљишта на локацији Фиат Аутомобили Србија процесом термичке десорпције; Веолиа-ФИАТ, 2010.
 • Локални регистар извора загађивања животне средине на територији Београда (I, II, III и IV фаза), Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, , 2010-2013.
 • Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекат модернизација топионице у Бору, РТБ Бор, 2011
 • Судија о процени утицаја на животну средину, Постројење за рециклажу електричног и електронског отпада РЈ Крњача, С.Е.Траде, Београд, 2011.
 • Израда техничке документације за потребе издавања Интегрисане дозволе, Монбат ПЛЦ д.о.о., Инђија, 2011.
 • Израда техничке документације за потребе издавања Интегрисане дозволе, Sirmium Steel doo., Сремска Митровица, 2011.
 • Технолошки пројекат изведеног објекта, Ливница алуминијума, ЛеБелиер, Кикинда, 2011.
 • Технолошки пројекат изведеног објекта, Ливница челика, АД Ливница Кикинда, Кикинда, 2011.
 • Главни технолошки пројекат центра за сакупљање и сортирање рециклабилних материјала, за ЈКП Хигијена, Панчево, 2011.
 • Главни технолошки пројекат центра за сакупљање и сортирање отпада за ЈКП Медиана, Ниш, 2011.
 • Технолошки пројекат изградње рециклажних дворишта и детаљни план управљања рециклабилним отпадом, 2011-2012.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Града Ваљева, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Ада, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Града Зрењанина, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Параћин, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Неготин, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Трстеник, 2011.
 • Главни технолошки пројекат за изградњу и опремање рециклажног центра, за Општину Сокобања, 2011.
 • Главни технолошки пројекат Центра за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада града Краљева, 2011.
 • Главни технолошки пројекат за изградњу и опремање рециклажног центра, центра за разврставање и привремено складиштење рециклабилних материјала и посебних токова отпада, за ЈКП Градска чистоћа Београд, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Свилајнац, 2011.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Мајданпек, 2011.
 • Главни технолошки пројекат Постројења за прераду радиоактивног отпада - објекат „Латранса“ у Институту за нуклеарне науке „Винча“- пројекат изведеног објекта, ТМФ-Машинопројект, 2011.
 • Идејни технолошки пројекат, Постројење за рециклажу електричног и електронског отпада РЈ Крњача, С.Е.Траде, Београд, 2011.
 • Идејни технолошки пројекат реконструкције и доградње ливнице-Производна линија дисаматик, АД Радијатор, Зрењанин, 2011.
 • Идејни технолошки пројекат, Изградње фабрике сумпорне киселине и дела топионице бакра у РТБ Бору, РТБ Бор Група д.о.о., Бор, 2012.
 • Главни технолошки пројекат ремедијације контаминираног земљишта на локацији Фиат Аутомобили Србија процесом термичке десорпције; Веолиа-ФИАТ, 2011.
 • Идејни технолошки пројекат, Реконструкција топионице бакра у РТБ Бору-ОУТОТЕЦ, РТБ Бор Група д.о.о., Бор, 2012.
 • Главни технолошки пројекат Постројења за третман индустријске отпадне воде » ХИП Петрохемија« – Панчево, Пројекат рађен за Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Београд, ТМФ, 2012.
 • Главни технолошки пројекат Постројења за контролу мириса у Фабрици за обраду воде »ХИП Петрохемија« – Панчево, Пројекат рађен за Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Београд , ТМФ, 2012.
 • Студија „Решавање проблема електричних уређаја пуњених ПЦБ уљима у ЕПС-у; I део Актуелизација стања – израда инвентара и могућност деструкције ПЦБ актуелним домаћим технологијама“, ЈП Електропривреда Србије и ЕИ Никола Тесла, 2012.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Инђија, 2012.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног дворишта у Врању, 2012.
 • Главни технолошки пројекат рециклажног центра Општине Бор, 2012.
 • Главни технолошки пројекат Изградње фабрике сумпорне киселине и дела топионице бакра у РТБ Бору, РТБ Бор Група д.о.о., Бор, 2012.
 • Студија затеченог стања зауљеног земљишта и нафтних муљева на објектима и локацијама компаније НИС а.д.; НИС, 2012.
 • Студија изводљивости трајног збрињавања нафтних муљева и зауљеног земљишта у НИС а.д. Нови Сад, НИС, 2012.
 • Идејни технолошки пројекат мобилног постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља, ЕПС-Институт Никола Тесла, 2012.
 • Идејни технолошки пројекат Постројења за производњу течног калцијум хлорида, Пројекат рађен за Aquastatin d.o.o.-Београд, 2013.
 • Идејни технолошки пројекат Постројење за сушење CaSO4·5H2O капацитета 500 кг/х. Пројекат рађен за Пројметал а.д.-Београд, ТМФ, 2013.
 • Идејни технолошки пројекат Постројење за пречишћавање емисионих гасова комора за стерилизацију етилен оксидом, Пројекат рађен за Завод за биоциде и медицинску екологију-Београд, ТМФ, 2013.
 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта „Деконтаминација ПЦБ (PolyChlorinated Biphenyls) контаминираних трансформатора и изолационих уља мобилним постројењем“, Институт Никола Тесла, 2013.
 • Главни технолошки пројекат мобилног постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља, Институт Никола Тесла, 2014.
 • Спречавање последица удесних ситуацијау трансформаторским постројењима ЈП ЕПС и регенерација за поновно коришћење минералних трансорматорских уља применом, ЈП Електропривреда Србије - ЕТИ Никола Тесла, 2014.
 • Процена тржишне вредности постројења, опреме, грађевина и земњишта Фабрике папира, Лепенка Нови Кнежевац, 2014.
 • Процена вредности постројења и опреме за директну и индиректну производњу амбалажног папира, смештених у Фабрици хартије Београд, Фабрика хартије Београд, 2014.
 • Методологија оцене, пројектовања и одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена анаеробности: Ковин, Институт Јарослав Черни, 2014.
 • Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из отпадне полиетилентерефталне амбалаже и алкидних, полиестарских и полиуретанских производа, Градска управа града Београда, 2014.
 • Управљање полимерним отпадом на територији града Београда - прва фаза, Градска управа града Београда, 2014.
 • Истраживање узорака лома рукавца ваљка број три у Фабрици хартије Београд, Фабрика хартије Београд, 2014.
 • Потенцијални ризици од присуства тешких метала, радионуклеида и органских полутаната у земљишту, Ветеринарски факултет, 2014.
 • Израда технолошког пројекта изведеног објекта погона за производњу Mg легура из отпада на бази магнезијума нестандардног квалитета до комерцијалне производње, Mg Serbien, 2014.
 • Израда и формирање Главних пројеката за добијање дозвола за реконструкцију Топионице бакра у РТБ Бор, Енергопројект, 2014.