Навигација

Катедра за органску хемијску технологију

Катедра за Органску хемијску технологију Технолошко-металуршког факултета основана је 1946. године. Чланови Катедре изводе наставу на студијским програмима Хемијско инжењерство, Инжењерство материјала, Инжењерство заштите животне средине и Биохемијско инжењерство и биотехнологија. У оквиру основних, мастер и докторских студија изводи се настава из следећих области:

 • Органска хемијска технологија
 • Реакторско инжењерство и хетерогена катализа
 • Петрохемијско инжењерство, прерада нафте и гаса, биогорива и алтернативна горива
 • Полимерна хемија и инжењерство
 • Сепарациони процеси под високим притисцима
 • Процесирање материјала наткритичним флуидима
 • Хетерогена катализа
 • Прерада нафте и гаса
 • Пројектовање процеса
 • Инжењерско управљање

Наши студенти могу да раде у различитим гранама индустрије: петрохемијска, нафтна, фармацеутска, прехрамбена, индустрија боја и лакова, индустрија амбалаже итд. Оспобљени су да раде као инжењери у развојним и истраживачким центрима, у пројектовању, надзору, менаџменту, на пословима везаним за заштиту животне средине итд. Такође, могу да наставе студирање на мастер и/или докторским студијама на нашем Факултету, као и на свим иностраним универзитетима.

У оквиру завршних, мастер и докторских радова студенти су укључени у научно-истраживачки рад на Катедри који покрива различите области.

Истраживања у области полимерног инжењерства оријентисана су ка синтези, карактеризацији и преради природних и синтетских полимера и полимерних материјала који по потреби могу бити биодеградабилни, ојачани нанопунилима, антимикробни, биоактивни, биокомпатибилни и хемокомпатибилни. Велика пажња посвећена је деградацији и рециклажи полимера и полимерних материјала, као и одрживом развоју.

Истраживања у области примене наткритичних флуида односе се на екстракције из биљног материјала, оптимизацију и математичко моделовање процеса у пакованим слојевима под високим притисцима, импрегнације чврстих материјала коришћењем наткритичних флуида и  производњу материјала са додатом вредношћу за примену у прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

У области технологије прераде нафте и петрохемије активности су усмерене на каталитичке процесе хидрогеновања, производњу алтернативних горива (биодизел прве и друге генерације, друге алтернативе), процесе прераде уљних фракција нафте, катализу и процесе заштите животне средине од нафтних загађивача.

У области реакторског инжењерства највише пажње је посвећено вишефазним каталитичким реакторима, реакцијама на високим притисцима и температурама, моделовању и симулацији различитих типова реактора и реакционих процеса и синтези нових типова катализатора.

Научно-истраживачки рад у области технолошког пројектовања прати националне потребе нафтно – петрохемијског комплекса и електропривредних термоенергетских система, уз усмерење је ка пројектовању у функцији заштите животне средине, посебно значајно чистијој производњи. Реализован је врло велики број примењених и развојних пројеката и техничких решења за потребе привреде Србије.

У научно-истраживачком раду Катедре су укључена 23 млада сарадника-истраживача који су ангажовани на више националних и међународних пројеката који се реализују у оквиру Катедре.

Сарадња са привредом: НИС ГАЗПРОМ НЕФТ; ЕПС; ХИП Петрохемија; Хенкел; Тигар; Delphi Diesel Systems Ltd.; Veolia GRS; Yunirisk; Про Водинг; Еколог; INS – New Chemical Syntheses Institute, Пољска.

Међународна и национална научна сарадња: Technical University of Hamburg, Germany; Eurotechnica GmbH, Germany; Latvia State Institute of Fruit-Growing, Kaunas University of Technology, Lithuania; University in Leuven, Belgium;  Agricultural University of Athens, Greece; University of Maribor, Slovenia; National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia.

Институт „Др Јосиф Панчић“; Институт за нуклеарне науке „Винча“; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“; Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина; Институт за мултидисциплинарна истраживања; Економски Институт; Институт за рударство и металургију Бор; Институт Никола Тесла; Факултет Ветеринарске медицине; Фармацеутски факултет; Технолошки факултет Нови Сад; Медицински факултет Унвиверзитета у Нишу; Природно-математички факултет Универзитета у Нишу; Технолошки факултет Универзитета у Нишу.

Истраживања на Катедри се изводе у оквиру пројеката финансираних од стране националних и иностраних институција.

Пројекти

Међународни пројекти:

EU Project: COST акција  CA18125 “Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences”, Еурека пројект E!12689 “Phytopreparations - natural materials with supercritical extracts for controlled release of active components”, OIC Poland-FTM; E!6240 PLANTCOSMEHEL; Bilateral DAAD project Germany-Serbia; E!3490 HEALTHFOOD, UNIDO CP, UNEP Petrohemija EDC, FP7 NANOTECH FTM, TEMPUS MEM, EU CEN, Bilateral project Italy-Serbia; SCOPES Serbia-Slovenia-Switzerland, IZ73ZO_152327/1; IAEA RER/8/014, IAEA F23028.

Национални пројекти:

III45017; ОИ 172062; ОИ 172026; 1/135; ТР 34009; ОИ 19047; ОИ 142023; МНТР 145072; ТР 19037; МНТР 19027; ТР 21006; ТР 6716; III45019.

Капитална опрема

 1. Лабораторијска јединица за наткритичну екстракцију - Supercritical Extraction Screening System (Autoclave Engineers Inc., SAD)
 2. Лабораторијска јединица за наткритичну екстракцију и адсорпцију - High Pressure Unit HPEA 500 (Eurotechnica, GmbH)
 3. Ћелија за рад под високим притисцима - High-Pressure View Chamber (Type PD-E350, Eurotechnica, GmbH)
 4. Реактор за рад под високим притисцима - High Pressure Autoclave (Model No. 1220, Ernest Haage  Aparatebau GmbH & Co)
 5. Модуларни реакциони систем за каталитичке процесе на високим притисцима и температурама са цевним и Carberry реактором (Autoclave Engineers Inc. USA)
 6. Гасни хроматографи
 7. УНИСИМ и МАТЛАБ софтверски пакети
 8. Гел пропусна хроматографија – Gel Permeation Chromatography (Waters)

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=DCa33wiY4vs

 

Особље катедре

Редовни професор

Доцент

Виши научни сарадник

Остали