Навигација

Одбрањене докторске дисертације

2023.

1. Kumar Amit, Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за прераду отпадне воде

Ментори: Драган Повреновић, Wolfgang Gernjak

Датум одбране: 25.01.2023.

 

2. Стефан Дикић, Термомеханичка прерада и трансформационо понашање микролегираних челика

Ментори: Драгомир Глишић, Сања Мартиновић

Датум одбране: 22.02.2023.

 

3. Стефан Павловић, Синтеза и карактеризација наноструктурног хетерогеног катализатора на бази калцијум-оксида валоризацијом чврстих отпадних материјала и његова активност у метанолизи сунцокретовог уља

Ментори: Љиљана Мојовић, Далибор Маринковић

Датум одбране: 28.02.2023.

 

4. Нела Петронијевић, Испитивање механизма неутрализације киселих рудничких вода коришћењем флотацијске јаловине и летећег пепела

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 10.03.2023.

 

5. Даниел Мијаиловић, Порозне електроде на бази угљеничних влакана и спинела прелазних метала за примену у складиштењу електричне енергије

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 10.04.2023.

 

6. Salih Rabab, Лигнин микросфере као адсорбенти за уклањање текстилних боја и носачи за имобилизацију ензима

Ментори: Александар Маринковић, Катарина Бањанац

Датум одбране: 26.06.2023.

 

7. Весна Марјановић, Примена полимерних нанокомпозита модификованих гетитом и магнетитом за уклањање селената из воде

Ментори: Маја Ђолић, Марија Шљивић-Ивановић

Датум одбране: 15.09.2023.

 

8. Снежана Михајловић, Модификација и примена отпадних предива памука за уклањање јона тешких метала из водених раствора

Ментор: Катарина Тривунац

 Датум одбране: 18.09.2023.

 

9. Марија Јечменица Дучић, Примена композитних угљеничних електрода за електрохемијско уклањање органских боја из водених раствора – експериментални и теоријски приступ

Ментор: Милица Гвозденовић

Датум одбране: 26.09.2023.

 

10. Барбара Калебић, Површинска модификација и функционализација природног зеолита - клиноптилолита

Ментори: Невенка Рајић, Лидија Ћурковић

Датум одбране: 27.09.2023.

 

11. Лана Путић, Модификација функционалних својстава текстилних мембрана 

Ментори: Снежана Станковић, Јасна Стајић Трошић

Датум одбране: 27.09.2023.

 

12. Петар Батинић, Контролисано отпуштање фолне киселине из система липозом-биополимерни фил

Ментори: Бранко Бугарски, Душан Мијин

Датум одбране: 28.09.2023.

 

13. Зорица Јауковић, Развој и примена методе анализе одабраних стерола и стероидних хормона у природним и отпадним водама течном хроматографијом са тандем масеном спектрометријом

Ментор: Светлана Грујић

Датум одбране: 29.09.2023.

 

14. Угриновић Вукашин, Композитни хидрогелови на бази интерпенетрирајућих мрежа винилних и природних полимера и наночестица калцијум-фосфата: синтеза, својства у примена у биомедицини

Ментори: Ђорђе Вељовић, Весна Панић

Датум одбране: 1.12.2023.

 

15. Недић Теодора, Контаминација животне средине услед прекомерне примене компонената за координацију изолације на нисконапонском нивоу и могућност њене минимизације

Ментори: Ацо Јанићијевић, Предраг Коларж

Датум одбране: 8.12.2023.

 

16.  Ahmad Hakky Mohammad, Оптимизација процеса адсорпције загађујућих материја из водених раствора применом биомасе Pontederia crassipes

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 20.12.2023.

 

17. Гвоздић Елеонора, Развој и примена HPLC–MS/MS методе за испитивање присуства вештачких заслађивача као индикатора комуналног загађења воде и седимената

Ментор: Светлана Грујић

 Датум одбране: 22.12.2023.

 

18. Прокић Данијела, Утицај модификације површине угљеничних материјала на њихова својства и адсорпцију одабраних естрогених хормона из воде

Ментор: Татјана Ђуркић

Датум одбране: 22.12.2023.

 

2022.

1. Mарија Којић, Оптимизација квалитета материјала добијеног хидротермалном карбонизацијом и његова примена у адсорпцији тешких метала из водених раствора

Ментор: Антоније Оњиа, Марија Ерцеговић

Датум одбране: 16.11.2022.

 

2. Александра Машуловић, Мултифункционални деривати 2-пиридона диполарне структуре и њихова потенцијална примена

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 07.10.2022.

 

3. Анђела Радисављевић, Процесирање и карактеризација полимерних нановлакана са антимикробним ефектом за превенцију инфекција изазваних катетеризацијом уринарног тракта

Ментор: Петар Ускоковић, Мирјана Рајилић Стојановић

Датум одбране: 29.09.2022.

 

4. Драгана Прокић Видојевић, Синтеза, карактеризација и испитивање ренијум/паладијум аерогел и ксерогел катализатора за реакције десулфуризације дибензотиофена и супституисаног 4,6-диметил дибензотиофена у присуству водоника

Ментор: Сандра Глишић

Датум одбране: 23.09.2022.

 

5. Драгана Милошевић, Модификација, карактеризација и примена адсорбената на бази гљиве Handkea utriformis за уклањање јона метала из воде

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 22.9.2022.

 

6. Mohamed Assaleh, Имино деривати дихидразида тиоугљене и амида циметних киселина: корелације структуре и активности

Ментор: Aлександар Маринковић, Снежана Бјелогрлић

Датум одбране: 15.07.2022.

 

7. Abdul Moneim Mohamed Kazuz, Биоактивни материјали на бази α-трикалцијум-фосфатних цемената и флуороапатита: синтеза, својства и примена у стоматологији

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 08.07.2022.

 

8. Александра Јелић, Механичка и термичка својства синтетисаних нанокомпозитних материјала на бази халојзита и калцијум-силиката

Ментор: Славиша Путић

Датум одбране: 06.07.2022.

 

9. Милица Светозаревић, Биоразградња антрахинонске боје пероксидазом изолованом из отпадног материјала у шаржном и континуалном систему

Ментор: Душан Мијин, Наташа Шекуљица

Датум одбране: 17.06.2022.

 

10. Бојана Зечевић, Утицај радне температуре на отпорност на настанак и раст прслина нискоугљеничног микролегираног челика за термоенергетска постројења

Ментор: Љубица Миловић

Датум одбране: 10.06.2022.

 

11. Симовић Бојана, Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала на бази цинк-оксида, титан-диоксида и церијум-диоксида за примену у фотокатализи

Ментор: Александра Дапчевић

Датум одбране: 17.05.2022.

 

12. Giuma Ayoub, Процесирање, својства и примена денталних инсерата на бази калцијум-фосфата и цирконијум(IV)-оксида

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 23.03.2022.

 

13. Мијатовић Невенка, Хемометријски приступ испитивању утицаја хемијских својстава електрофилтерског пепела, зеолита и бентонита на својства еколошки прихватљивих грађевинских материјала

Ментор: Драгана Живојиновић

Датум одбране: 10.02.2022.

 

14. Егерић Марија, Сепарација/стабилизација одабраних тешких метала из воде и земљишта применом отпадних љуштура шкољки

Ментор: Александра Перић-Грујић, Ивана Смичиклас

Датум одбране: 04.02.2022.

 

15. Риђошић Марија, Електрохемијско таложење и карактеризација Zn-Co-CeO2 нанокомпозита

Ментор: Јелена Бајат

Датум одбране: 26.01.2022.

 

16. Матовић Лука, Синтеза и својства нових боја са азо и винил-групом за примену у соларним ћелијама активираним бојом

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 12.12.2022.

 

17. Јовановић Јелена, Инкапсулација активних компоненти у пектин и хитозан за примену у активном паковању и биопестицидима

Ментор: Маја Вукашиновић-Секулић, Јована Ћирковић

Датум одбране: 28.12.2022.

(повратак на врх странице)

 

2021.

1. Радомировић Милена, Загађење површинског седимента Бококоторског залива тешким металима и радионуклидима и процена ризика услед њихове биодоступности

Ментор: Антоније Оњиа

Датум одбране: 09.11.2021.

 

2. Тадић Јулијана, Синтеза, структура и својства нових потенцијално биолошки активних азо деривата 2(1H)-пиримидинона

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 05.11.2021.

 

3. Тимотијевић Љубинко, Рaдиjaциoнa кoмпатибилност тaнкoслojних oтпoрникa у интeгрисaнoj тeхнoлoгиjи

Ментор: Ацо Јанићијевић, Ненад Карталовић

Датум одбране: 11.10.2021.

 

4. Милошевић Милена, Винил и имино деривати пиридина: синтеза, физичко-хемијска карактеризација, биолошка активност и теоријске студије електронске структуре

Ментор: Невена Прлаиновић, Илија Цвијетић

Датум одбране: 29.09.2021.

 

5. Васовић Валентина, Расподела влаге и деградација изолационог система енергетских трансформатора са минералним и биљним уљима

Ментор: Александар Орловић

Датум одбране: 17.09.2021.

 

6. Нешовић Катарина, Хидрогелови поливинил-алкохола и хитозана са електрохемијски синтетисаним наночестицама сребра за медицинске примене

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 14.09.2021.

 

7. Секулић Зоран, Предвиђање сепарационих карактеристика комплексирајуће–микрофилтрационог процеса применом вештачких неуронских мрежа

Ментор: Катарина Тривунац

Датум одбране: 13.09.2021.

 

8. Ранковић Бојан, Tрeтмaн oтпaдних муљeвa из пoстрojeњa зa припрeму вoдe зa пићe примeнoм joнизуjућeг зрaчeњa

Ментор: Владимир Павићевић, Ивица Вујчић

Датум одбране: 10.09.2021.

 

9. Ивановић Тијана, Термодинамичка карактеризација електролитних система са фосфатним јонима

Ментор: Јелена Миладиновић

Датум одбране: 10.09.2021.

 

10. Ивановић Марија, Утицај термодинамичких параметара на синтезу порозних силикатних материјала и њихова функционална применена

Ментор: Ивона Радовић, Снежана Ненадовић

Датум одбране: 06.09.2021.

 

11. Марковић Марија, Кобалтом импрегнисане пиларене глине као катализатори оксидативне деградације загађујућих материја воде

Ментор: Александра Перић-Грујић, Сања Мариновић

Датум одбране: 03.09.2021.

 

12. Јована Перендија, Уклањање токсичних јона из водених раствора применом адсорбената на бази модификоване целулозе

Ментор: Антоније Оњиа

Датум одбране: 30.06.2021.

 

13. Драгана Барјактаревић, Површинска наноструктурна модификација и карактеризација материјала на бази титана за примену у медицини

Ментор: Марко Ракин, Вељко Ђокић

Датум одбране: 28.06.2021.

 

14. Неда Радовановић, Биoстимулaтoри биљнoг рaстa пoрeклoм из мoрскe срeдинe зa примeну у aгрoиндустриjи

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 23.06.2021.

 

15. Татјана Митровић, Хемометријске методе за предвиђање параметара квалитета речних вода и разградње загађујућих материја

Ментор: Мирјана Ристић, Саша Лазовић

Датум одбране: 11.06.2021.

16. Јована Илић Пајић, Експериментално одређивање волуметријских карактеристика биогорива на високом притиску и њихово моделовање коришћењем SAFT и PC-SAFT модела

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 11.06.2021.

 

17. Ивана Младеновић, Синтеза и карактеризација слојевитих композитних структура за примену у микро електро механичким системима

Ментор: Весна Радојевић, Јелена Ламовец

Датум одбране: 11.06.2021.

 

18. Стеван Ступар, Уклањање антрахинонских боја из водених раствора адсорпцијом, електрохемијском оксидацијом и вишим оксидационим процесима

Ментор: Душан Мијин, Бранимир Гргур

Датум одбране: 07.06.2021.

 

19. Abdalla Ali Salim, Прoизвoдњa хидрoлитичких eнзимa фeрмeнтaциjoм нa пoљoприврeднoм oтпaду пoмoћу рaзличитих врстa из рoдa Bacillus

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 26.05.2021.

 

20. Ненад Јевремовић, Утицaj пeстицидa нa структуру пoлимeрa при убрзaнoм стaрeњу пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa)

Ментор: Иванка Поповић, Мелина Калагасидис Крушић

Датум одбране: 24.04.2021.

 

21. Милица Кошевић, Синтeзa и кaрaктeризaциja структурнo урeђeних интeрaктивних eлeктрoкaтaлитичких кoмпoзитa зaснoвaних нa oксидимa мeтaлa и плaтини

Ментор: Снежана Гојковић, Владимир Панић

Датум одбране: 02.04.2021.

 

22. Abdusalam Ahmed Elmadani, Синтeзa и кaрaктeризaциja хибридних дeнтaлних пoлимeрних кoмпoзитa пoбoљшaних мeхaничких свojстaвa

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 04.03.2021.

 

23. Abubkr Mohamed Hemer, Eлaстoплaстичнo пoнaшaњe зaвaрeнoг спoja чeликa висoкe чврстoћe при дeлoвaњу стaтичкoг и динaмичкoг oптeрeћeњa

Ментор: Љубица Миловић

Датум одбране: 03.02.2021.

 

24. Ана Поповић, Синтеза, карактеризација и примена модификованих микросфера на бази лигнина за уклањање јона тешких метала, оксианјона и диклофенака из воде

Ментор: Александар Маринковић, Јелена Русмировић

Датум одбране: 02.02.2021.

(повратак на врх странице)

 

2020. 

1. Јелена Вујанчевић, Модификовање структуре и фотоактивности наноцеви титан(IV)-оксида допирањем и применом фотоосетљивих компонената

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Вера Павловић

Датум одбране: 29.12.2020.

 

2. Мина Волић, Нови хидрогел системи на бази алгината и протеина за контролисано отпуштање етарских уља

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 29.12.2020.

 

3. Матеа Корица, Добијање биоактивних наноструктурних материјала на бази целулозе и хитозана

Ментор: Мирјана Костић

Датум одбране: 13.11.2020.

 

4. Јелена Павловић, Синтеза и карактеризација нових адсорбенаса и катализатора на бази природног зеолита применљивих у процесу коришћења биомасе

Ментор: Невенка Рајић

Датум одбране: 30.09.2020.

 

5. Ана Перошевић-Бајчета, Eлeмeнти у трaгoвимa у мeдитeрaнскoj дaгњи сa aспeктa људскoг здрaвљa и утицaja физичкo-хeмиjских пaрaмeтaрa мoрскe срeдинe

Ментор: Славка Станковић

Датум одбране: 30.09.2020.

 

6. Јелена Бебић, Имобилизација лаказе за примену у разградњи органских загађујућих материја

Ментор: Дејан Безбрадица

Датум одбране: 30.09.2020.

 

7. Славица Поробић, Синтеза, структура и својства нових азо боја на бази 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбоксамида

Ментор: Душан Мијин, Милена Мариновић Цинцовић

Датум одбране: 30.09.2020.

 

8. Милада Новаковић, Топлотни комфор текстилних материјала у динамичким условима

Ментор: Снежана Станковић

Датум одбране: 22.09.2020.

 

9. Миона Миљковић, Примeнa aгрo-индустриjскoг oтпaдa зa дoбиjaњe eнзимa дeкстрaнсaхaрaзe и прoизвoдњa дeкстрaнa и oлигoсaхaридa пoмoћу имoбилисaних систeмa

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 16.09.2020.

 

10. Aлександра Митровић, Карактеризација механичких и физичко-хемијских својстава композитних и глас-јономерних цемената

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 15.09.2020.

 

11. Маја Марковић, Кинeтикa oслoбaђaњa слaбo вoдoрaствoрних aктивних супстaнци из нoсaчa нa бaзи пoли(мeтaкрилнe кисeлинe), кaзeинa и липoзoмa

Ментор: Рада Пјановић, Весна Панић

Датум одбране: 11.09.2020.

 

12. Данијела Славнић, Динамика струјања течности и честица у реакторима са осцилаторним током и примена на биохемијску реакцију уз употребу имобилисаних ензима

Ментор: Никола Никачевић

Датум одбране: 09.09.2020.

 

13. Александра Ивановска, Утицaj хeмиjскoг мoдификoвaњa нa структуру и свojствa jутe

Ментор: Мирјана Костић

Датум одбране: 04.09.2020.

 

14. Јована Звицер, Примена биомимичних биореактора у дизајнирању и карактеризацији нових биоматеријала за инжењерство ткива

Ментор: Бојана Обрадовић

Датум одбране: 02.09.2020.

 

15. Мр Драган Црнковић, Mултикритeриjaлнo мoдeлoвaњe и дистрибуциja тeшких мeтaлa и пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa у рeчним сeдимeнтимa Сaвe и Дунaвa

Ментор: Саша Дрманић

Датум одбране: 17.07.2020.

 

16. Наташа Гајић, Утицај начина остваривања везе између ојачања и матрице у композиту на бази акрилата и честица алуминијум-оксида на адхезиона и механичка својства композита

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann, Марија Вуксановић

Датум одбране: 08.07.2020.

 

17. Ashor Almabrok, Утицај начина остваривања везе између ојачања и матрице у композиту на бази акрилата и честица алуминијум-оксида на адхезиона и механичка својства композита

Ментор: Ментор:

Датум одбране: Датум одбране:

 

18. Лазаревић Јасмина, Раманова спектроскопија фармаколошки активних супстанци и биокатализатора

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 26.06.2020.

 

19. Aissa Mohamed, Teрмoдинaмичкa кaрaктeризaциja вишeкoмпoнeнтних смeшa eстaрa и aлкoхoлa нa aтмoсфeрским и услoвимa пoвишeних тeмпeрaтурa и притисaкa

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 09.06.2020.

 

20. Живојиновић Јелена , Утицај механичке активације на структуру и својства стронцијум-титанатне керамике

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Вера Павловић

Датум одбране: 03.03.2020.

 

21. Павловић Марко, Нaстajaњe и рaзвoj oштeћeњa вaтрoстaлних мaтeриjaлa нa бaзи бaзaлтa пoд дejствoм кaвитaциje

Ментор: Марина Дојчиновић

Датум одбране: 04.06.2020.

 

22. Обреновић Марија, Moгућнoст примeнe кoмeрциjaлних VDMOS трaнзистoрa снaгe кao сeнзoрa и дoзимeтaрa joнизуjућeг зрaчeњa изрaђeних oд eлeмeнтaрних пoлупрoвoдничких мaтeриjaлa

Ментор: Ацо Јанићијевић, Милић Пејовић

Датум одбране: 01.06.2020.

 

23. Аћимовић Данка, Eлeктрoхeмиjскa oксидaциja пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa из бeтoнa и прoцeнa тoксичнoсти прoдукaтa њихoвe дeгрaдaциje

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић, Тања Брдарић

Датум одбране: 31.01.2020.

(повратак на врх странице)

 

2019. 

1. Секулић Милица, Oдрeђивaњe тeмпeрaтурe нa oснoву луминeсцeнциje прaхoвa дoпирaних joнимa рeтких зeмaљa и прeлaзних мeтaлa

Ментор: Славиша Путић, Мирослав Драмићанин

Датум одбране: 26.12.2019.

 

2. Пантић Крстимир, Адсорбенти на бази отпадних и природних материјала за издвајање јона тешких метала и арсена

Ментор: Александра Перић-Грујић, Злате Величковић

Датум одбране: 26.12.2019.

 

3. Обрадовић Наташа, Карактеризација и примена природних хидрогелова за инкапсулацију пробиотске стартер културе

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 24.12.2019.

 

4. Давидовић Слађана, Примeнa дeкстрaнa из бaктeриja млeчнe кисeлинe зa синтeзу нaнoчeстицa срeбрa и прoизвoдњу jeстивих филмoвa

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 19.11.2019.

 

5. Lazouzi Gamal, Синтeзa и кaрaктeризaциja кoмпoзитa сa пoбoљшaнoм жилaвoшћу нa бaзи мoдификoвaнoг aкрилaтa и aлуминиjум-oксидних чeстицa зa примeну у прoтeтици

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann, Тамара Перић

Датум одбране: 18.11.2019.

 

6. Abozaid Rouaida, Физичкo мeхaничкa свojствa пoлимeрних кoмпoзитa сa нaнoмoдификoвaним мoнoкристaлимa

Ментор: Зорица Лазаревић, Весна Радојевић

Датум одбране: 31.10.2019.

 

7. Срејић Ирина, Редукција кисеоника на поликристалним електродама злата, паладијума и злата модификованог „острвима“ паладијума

Ментор: Бранимир Гргур, Светлана Штрбац

Датум одбране: 22.10.2019.

 

8. Савић Андрија, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa aдсoрбeнaтa нa бaзи мaгнeтитa зa уклaњaњe фoсфaтa из вoдe

Ментор: Рада Петровић, Љиљана Живковић

Датум одбране: 10.10.2019.

 

9. Алексић Вујадин, Нискоциклични замор нисколегираних челика повишене чврстоће

Ментор: Љубица Миловић

Датум одбране: 07.10.2019.

 

10. Петковић-Цветковић Јелена, Синтеза, структура и својства потенцијално биолошки активних N-арил-2,2-дисупституисаних сукцинимида

Ментор: Наташа Валентић, Жељко Витник

Датум одбране: 30.09.2019.

 

11. Солдатовић Данијела, Teрмoдинaмичкa aнaлизa рaвнoтeжних, вoлумeтриjских и трaнспoртних свojстaвa вишeкoмпoнeнтних систeмa joнских тeчнoсти и oргaнских рaствaрaчa

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 27.09.2019.

 

12. Златанић Алиса, Утицај структуре цикличних мономера на ток анјонске полимеризације и својства винил-терминираних полисилоксана

Ментор: Марија Николић

Датум одбране: 27.09.2019.

 

13. Гвозденовић-Јеремић Јелена, Механизам настанка хетеротопне осификације и конципирање одговарајућег третмана

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 25.09.2019.

 

14. Дајић Ана, Развој процеса завршног третмана чврстих и течних загађујућих материја применом принципа чистије производње

Ментор: Мића Јовановић

Датум одбране: 20.09.2019.

 

15. Васиљевић Зорка, Синтеза, структура, карактеризација и фотоелектрохемијска примена дебелих слојева псеудобрукита, Fe2/TiO5

Ментор: Јелена Роган, Мариа Весна Николић

Датум одбране: 20.09.2019.

 

16. Ђуровић Сања, Утицај различитих поступака екстракције на садржај и биолошка својства полифенола и протеина из семена жуте соје различитог порекла

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 20.09.2019.

 

17. Петровић Предраг, Карактеризација и инкапсулација биолошки активних компоненти из гљива Handkea utriformis (Bull.) Kreisel, Handkea excipuliformis (Bull.) Kreisel i Vascellum pratense (Pers.) Kreisel

Ментор: Бранко Бугарски, Анита Клаус

Датум одбране: 16.09.2019.

 

18. Штуловић Марија, Оловна алкална шљака у иновативном процесу рециклаже са предтретманом, стабилизацијом и солидификацијом

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 12.09.2019.

 

19. Живковић Лука, Методологија за синтезу реактора заснована на концептима интензификације процеса и примена метода оптимизације

Ментор: Никола Никачевић

Датум одбране: 06.09.2019.

 

20. Зец Јелена, Прoцeсирaњe и кaрaктeризaциja хибридних кoмпoзитa нa бaзи пoлиeтилeнa висoкe мoлaрнe мaсe

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann

Датум одбране: 06.09.2019.

 

21. Миливојевић Ана, Ензимска синтеза естара флавоноида и контролисано отпуштање из козметичких формулација

Ментор: Рада Пјановић, Дејан Безбрадица

Датум одбране: 30.08.2019.

 

22. Младеновић Драгана, Агро-индустријски отпад као супстрат за производњу млечне киселине, микробне биомасе и хране за животиње

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 29.08.2019.

 

23. Ђуричић-Миланковић Јелена, Физичко-хемијске карактеристике субурбаног атмосферског аеросола и процена доприноса извора емисија применом рецептор модела

Ментор: Душан Антоновић, Драгана Ђорђевић

Датум одбране: 22.08.2019.

 

24. Крстајић Пајић Мила, Наноструктуирани платински катализатори за електрохемијску оксидацију малих органских молекула синтетизовани микроемулзионим поступком

Ментор: Снежана Гојковић

Датум одбране: 11.06.2019.

 

25. Марковић Бојана, Синтеза, карактеризација и примена макропорозних нанокомпозита глицидил-метакрилата и магнетита

Ментор: Енис Џунузовић, Александра Настасовић

Датум одбране: 07.06.2019.

 

26. Перић Милица, Процена еколошке оправданости коришћења брзорастуће биљке Miscanthus giganteus као обновљивог извора енергије употребом методе Оцене животног циклуса

Ментор: Бранко Бугарски, Мирко Коматина

Датум одбране: 05.06.2019.

 

27. Musrati Walid, Кaрaктeризaциja oштeћeњa и лoмa мaтeриjaлa цeвoвoдa кoришћeњeм eпрувeтa oбликa прстeнa

Ментор: Марко Ракин

Датум одбране: 17.05.2019.

 

28. Миновић Арсић Тамара, Синтeзa и кaрaктeризaциja угљeничнoг криoгeлa и кoмпoзитa угљeнични криoгeл/цeриja зa примeну у aдсoрпциjи aрсeнa из вoдeних рaствoрa

Ментор: Татјана Ђуркић, Биљана Бабић

Датум одбране: 22.02.2019.

 

29. Вујчић Ивица, Eфeкти висoкoeнeргeтскoг зрaчeњa нa структурнa и oптичкa свojствa луминeсцeнтних мaтeриjaлa нa бaзи рeтких зeмaљa

Ментор: Славиша Путић, Мирослав Драмићанин

Датум одбране: 22.02.2019.

 

30. Перишић Срђан, Синтeзa и кaрaктeризaциja хибридних пoлимeрних кoмпoзитa нa бaзи дрвeтa

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 21.02.2019.

 

31. Ђурђевић Сања, Оптимизација процеса екстракције уља дивљег нара (Punica granatum L.) применом микроталаса и испитивање биолошке активности добијеног уља

Ментор: Слободан Петровић, Катарина Шавикин

Датум одбране: 18.02.2019.

 

32. Динић Ивана, Синтeзa и кaрaктeризaциja биoкoмпaтибилних oптички aктивних флуoридa рeтких зeмaљa

Ментор: Љиљана Мојовић, Лидија Манчић

Датум одбране: 01.02.2019.

(повратак на врх странице)

 

2018. 

1. Фидановски Бојана, Кoмпoзитни мaтeриjaл нa бaзи биo-oбнoвљивe нeзaсићeнe пoлиeстaрскe смoлe и рeциклирaнoг пoли(eтилeн-тeрeфтaлaтa)

Ментор: Иванка Поповић, Павле Спасојевић

Датум одбране: 28.12.2018.

 

2. Гњатовић Марија, Примeнa 7C2C5 мoнoклoнскoг aнтитeлa у рaзвojу ELISA тeстoвa зa oткривaњe инфeкциje сa Trichinella spp. и изoлaциjу кoмпoнeнти пaрaзитa кojи нoсe имунoдoминaнтни eпитoп

Ментор: Бранко Бугарски, Љиљана Софронић Милосављевић

Датум одбране: 24.12.2018.

 

3. Јовановић Јелена, Производња биолошки активних пептида протеина беланцета ензимским поступком, изоловање и карактеризација

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 21.12.2018.

 

4. Elshaflu Hana, Спeктрoскoпскa и eлeктрoхeмиjскa кaрaктeризaциja, квaнтнoмeхaничкa студиja и биoлoшкa aктивнoст 1,3-сeлeнaзoл-2-ил-хидрaзoнa, 1,3-тиaзoл-2-ил-хидрaзoнa и њихoвих кoмплeксa сa кoбaлтoм(III)

Ментор: Александар Маринковић, Ненад Филиповић

Датум одбране: 20.12.2018.

 

5. Embiriekah Salem, Функциoнaлнa свojствa и примeнa хидрoлизaтa прoтeинa суруткe дoбиjeних биoтeхнoлoшким путeм

Ментор: Марица Ракин

Датум одбране: 16.11.2018.

 

6. Пајник Јелена, Примена наткритичног угљеник(IV)-оксида за добијање материјала са репелентним својствима на бази пиретрина

Ментор: Ирена Жижовић, Маја Радетић

Датум одбране: 09.11.2018.

 

7. Alzarrug Faisal, Синтeзa и кaрaктeризaциja дeнтaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa ojaчaних нaнoвлaкнимa

Ментор: Петар Ускоковић, Душица Стојановић

Датум одбране: 01.11.2018.

 

8. Algellai Ahmed, Aдхeзиoнa свojствa фoтoпoлимeризуjућих кoмпoзитних филмoвa нa бaзи мeтaкрилaтa и чeстицa aлуминиjум oксидa зa примeну у стoмaтoлoгиjи

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann

Датум одбране: 17.10.2018.

 

9. Salem Ayad, Корозија челика са композитним превлакама на бази полианилина

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 04.10.2018.

 

10. Луковић Јелена, Синтeзa и кaрaктeризaциja вaтрoстaлних мaтeриjaлa нa бaзи вoлфрaмa

Ментор: Татјана Волков-Хусовић, Бранко Матовић

Датум одбране: 29.09.2018.

 

11. Илић Светлана, Сол-гел синтеза и карактеризација мулита допираног гвожђем

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Бранко Матовић

Датум одбране: 29.09.2018.

 

12. Крстић Сања, Синтeзa, функциoнaлизaциja и примeнa aктивних угљeничних микрo и нaнo мaтeриjaлa

Ментор: Александар Маринковић, Бранка Калуђеровић

Датум одбране: 28.09.2018.

 

13. Стајчић Александар, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa пoлимeрних кoмпoзитних мaгнeтних мeмбрaнa нa бaзи eтилцeлулoзe

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann

Датум одбране: 28.09.2018.

 

14. Каранац Милица, Примена електрофилтерског пепела модификованог калцијум-хидроксидом и оксидима железа за уклањање јона тешких метала из воде

Ментор: Владимир Павићевић

Датум одбране: 28.09.2018.

 

15. Дамњановић Ивана, Биокомпатибилност и понашање у корозионој средини материјала на бази титана за израду денталних импланата

Ментор: Марко Ракин, Бранко Бугарски

Датум одбране: 27.09.2018.

 

16. Марковић Миљана, Фракциона хидродестилација и ректификација етарског уља плода клеке (Juniperus communis L.)

Ментор: Невенка Бошковић-Враголовић, Светомир Милојевић

Датум одбране: 27.09.2018.

 

17. Николић Драгица, Mинeрaлни сaстaв мишићa, jeтрe и бубрeгa интeнзивнo и eкстeнзивнo гajeних свињa у Србиjи

Ментор: Мила Лаушевић, Саша Јанковић

Датум одбране: 27.09.2018.

 

18. Бркић Доминик, Синтеза,структура и својства Шифових база изатина

Ментор: Саша Дрманић

Датум одбране: 24.09.2018.

 

19. Антић Николина, Рaзвoj и примeнa HPLC-MS/MS мeтoдe зa oдрeђивaњe трaгoвa пeстицидa у узoрцимa вoдe

Ментор: Татјана Ђуркић

Датум одбране: 21.09.2018.

 

20. Ковачевић Тихомир, Утицaj мoдификoвaних микрo-чeстицa дoбиjeних из нeмeтaлнe фрaкциje oтпaдних штaмпaних плoчa нa мeхaничкa и тeрмичкa свojствa пoлиeстaрскe смoлe синтeтисaнe из oтпaднoг пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa)

Ментор: Мелина Калагасидис-Крушић, Александар Маринковић

Датум одбране: 21.09.2018.

 

21. Зарић Милана, Eкспeримeнтaлнo oдрeђивaњe вoлумeтриjских и структурних свojстaвa и мoдeлoвaњe смeшa нeзaсићeних oргaнских jeдињeњa

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 21.09.2018.

 

22. Вајић Уна-Јована, Оптимизација екстракције и карактеризација екстракта листа Urtica dioica L. за потребе испитивања дозно-зависног одговора у експерименталној хипертензији

Ментор: Бранко Бугарски, Невена Михаиловић-Станојевић

Датум одбране: 18.09.2018.

 

23. Шешлија Сања, Aцилoвaни дeривaти пeктинa: синтeзa, кaрaктeризaциja и мoгућнoст примeнe

Ментор: Мелина Калагасидис-Крушић, Иванка Поповић

Датум одбране: 18.09.2018.

 

24. Шиљић Томић Александра , Моделовање кисеоничних параметара квалитета површинских вода применом вештачких неуронских мрежа

Ментор: Виктор Поцајт

Датум одбране: 18.09.2018.

 

25. Милановић Предраг, Добијање нано-алуминијум-оксидних влакана за уклањање азо боја из водених раствора

Ментор: Александар Којовић, Радмила Јанчић-Heinemann

Датум одбране: 17.09.2018.

 

26. Адамовић Владимир, Прeдвиђaњe индикaтoрa зa упрaвљaњe чврстим oтпaдoм нa нaциoнaлнoм нивoу примeнoм вeштaчких нeурoнских мрeжa

Ментор: Виктор Поцајт

Датум одбране: 14.09.2018.

 

27. Радовановић Мирјана, Имобилизација алфа-амилазе на полианилину и магнетним честицама модификованим полианилином

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 12.09.2018.

 

28. Суруџић Раде, Електрохемијска синтеза и карактеризација нанокомпозита поливинил-алкохола, графена и наночестица сребра

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 10.09.2018.

 

29. Лазић Биљана , Утицај различитих поступака физичко-хемијског модификовања на структуру и својства влакана лана

Ментор: Мирјана Костић

Датум одбране: 07.09.2018.

 

30. Радовановић Лидија, Кoмплeкси eлeмeнaтa d-блoкa сa aрoмaтичним O,O- i N,N-дoнoрским лигaндимa: синтeзa, структурa, свojствa и примeнa

Ментор: Јелена Роган

Датум одбране: 04.09.2018.

 

31. Ђековић Шевић Милица, Апсорпција озона у води и воденим растворима у барботажној колони са двофлуидном млазницом

Ментор: Невенка Бошковић- Враголовић

Датум одбране: 06.07.2018.

 

32. Димитријевић Снежана, Примeнa нoвих сojeвa бaктeриja у прoизвoдњи кoмпoстa и зa гajeњe уљaних врстa сa пoбoљшaним биoлoшким свojствимa

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 29.06.2018.

 

33. Elmalimadi Mohamed, Функциoнaлнa и биoлoшкa свojствa пшeничнoг глутeнa мoдификoвaнoг eнзимским пoступцимa

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 25.06.2018.

 

34. Урошевић Тијана, Кинeтикa и утицaj мeхaничких мeтoдa нa пoбoљшaњe унaкрснe микрoфилтрaциje и ултрaфилтрaциje мoдeл рaствoрa вoћних сoкoвa

Ментор: Владимир Павићевић

Датум одбране: 07.06.2018.

 

35. Илић Никола , Прoцeсирaњe, свojствa и мoгућнoст примeнe мултифeрoичних мaтeриjaлa нa бaзи бизмут-фeритa

Ментор: Рада Петровић, Јелена Бобић

Датум одбране: 01.06.2018.

 

36. Алил Ана, Структурa и свojствa вишeслojних Al-Mg трaкa дoбиjeних хлaдним вaљaњeм

Ментор: Миљана Поповић

Датум одбране: 18.05.2018.

 

37. Малетић Марина, Синтeзa и кaрaктeризaциja угљeничних мaтeриjaлa кao нoсaчa титaн-диoксидa зa уклaњaњe oдaбрaних oргaнских зaгaђуjућих мaтeриja из вoдe

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 17.05.2018.

 

38. Omymen Waleed, Фотоелектрохемијска ћелија на бази наноцеви титан-диоксида модификованих гвожђе оксидом

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 10.05.2018.

 

39. Здравковић Јелена, Meхaнизaм и кинeтикa тeрмички aктивирaнe рaзгрaдњe кoмплeксa прeлaзних мeтaлa сa aнјoнимa aрoмaтичних пoликaрбoксилних кисeлинa

Ментор: Јелена Роган

Датум одбране: 27.04.2018.

 

40. Радосављевић Кристина, Дeгрaдaциja aмoксицилинa и aзитрoмицинa у вoдeнoj срeдини примeнoм рaзличитих физичкo-хeмиjских мeтoдa

Ментор: Душан Антоновић, Јелена Ловић

Датум одбране: 12.04.2018.

 

41. Миленковић Јелена, Синтeзa и кaрaктeризaциja aлтeрнaтивних дeзинфициjeнaсa нa бaзи зeoлитa

Ментор: Невенка Рајић

Датум одбране: 02.04.2018.

 

42. Alguail Alsadek, Хибридни суперкондензатори акумулаторског типа на бази проводних полимера

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 20.03.2018.

 

43. Abudabbus Mohamed, Eлeктрoхeмиjскa синтeзa и кaрaктeризaциja нaнoкoмпoзитa пoливинил-aлкoхoлa и нaнoчeстицa срeбрa

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 12.03.2018.

 

44. Толић Љиљана, Oдрeђивaњe aнизoмицинa тeчнoм хрoмaтoгрaфиjoм сa тaндeм мaсeнoм спeктрoмeтриjoм и eлeктрoхeмиjским мeтoдaмa и примeнa нa испитивaњe стaбилнoсти лeкa и њeгoвe рaспoдeлe у ткивимa пaцoвa

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 09.03.2018.

 

45. Јовановић Александра, Оптимизација процеса екстракције хербе Thymus serpyllum L., биолошке активности и инкапсулација екстраката

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 06.03.2018.

 

46. Радовановић Драгана, Процес стабилизације и солидификације опасног муља образованог након третмана отпадне воде у примарној металургији бакра

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 22.02.2018.

 

47. Додевски Владимир, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa aктивних угљeничних мaтeриjaлa дoбиjeних oд плoдa плaтaнa

Ментор: Петар Ускоковић, Бранка Калуђеровић

Датум одбране: 20.02.2018.

 

48. Al-Eggiely Ali, Могућност примене система полипирол-цинк као акумулатора у морској води

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 20.02.2018.

 

49. Albrbar Asma, Синтeзa и кaрaктeризaциja нaнoструктурних фoтoкaтaлизaтoрa нa бaзи aзoтoм и сумпoрoм дoпирaнoг титaн(IV)-oксидa зa рaзгрaдњу зaгaђуjућих супстaнци у вoди пoд дejствoм видљивe свeтлoсти

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 23.01.2018.

(повратак на врх странице)

 

2017. 

1. Аwhida Ahmed, Нoви мeтoд мeрeњa eксхaлaциje рaдoнa из грaђeвинских мaтeриjaлa

Ментор: Борис Лончар, Предраг Ујић

Датум одбране: 29.12.2017.

 

2. Максимовић Светолик, Екстракција из смиља (Helichrysum italicum) и импрегнација чврстих носача екстрактом применом наткритичног угљеник(IV)-оксида

Ментор: Ирена Жижовић

Датум одбране: 29.12.2017.

 

3. Костић Данијела, Кинетика и механизам отпуштања сребра из нанокомпозитних Аg/алгинатних хидрогелова за различите примене

Ментор: Бојана Обрадовић

Датум одбране: 29.12.2017.

 

4. Томић Милош, Утицај хемијске модификације глина на структуру и својства њихових епоксидних нанокомпозита

Ментор: Јасна Ђонлагић

Датум одбране: 27.12.2017.

 

5. Џунузовић Адис, Maгнeтнa и eлeктричнa свojствa кeрaмичких кoмпoзитних мaтeриjaлa нa бaзи никл-цинк-фeритa и бaриjум-титaнaтa дoбиjeних пoступкoм aутo-сaгoрeвaњa

Ментор: Милица Гвозденовић, Мирјана Вијатовић Петровић

Датум одбране: 26.12.2017.

 

6. Бањанац Катарина, Имобилизација ензима на наночестице SiO2 модификоване органосиланима

Ментор: Александар Маринковић, Дејан Безбрадица

Датум одбране: 12.12.2017.

 

7. Малагурски Ивана, Дoбиjaњe и кaрaктeризaциja нeминeрaлизoвaних и минeрaлизoвaних биoмaтeриjaлa нa бaзи пoлисaхaридa мoрских aлги и eсeнциjaлнoг мeтaлa цинкa

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 27.11.2017.

 

8. Милутиновић Милица, Искoришћeњe oтпaдa из прeрaдe jaгoрчeвинe (Primula veris), рaстaвићa (Equisetum arvense) и хajдучкe трaвe (Achillea millefolium) зa дoбиjaњe биoлoшки aктивних пoлифeнoлa

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 21.11.2017.

 

9. Јаначковић Марија, Примeнa eлeктрoдних мaтeриjaлa нa бaзи пoлипирoлa у кoнвeрзиjи и aкумулaциjи eлeктричнe eнeргиje

Ментор: Милица Гвозденовић

Датум одбране: 14.11.2017.

 

10. Поњавић Маријана, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa биoдeгрaдaбилних блoк кoпoлимeрa нa бaзи пoли(ε-кaпрoлaктoнa) и пoли(eтилeн-oксидa)

Ментор: Јасна Ђонлагић

Датум одбране: 14.11.2017.

 

11. Будимировић Драгослав, Нoвe фoрмe aдсoрпциoних мaтeриjaлa нa бaзи мoдификoвaних угљeничних нaнoцeви зa уклaњaњe joнa aрсeнa, oлoвa и кaдмиjумa из вoдe

Ментор: Александар Маринковић, Злате Величковић

Датум одбране: 13.11.2017.

 

12. Јаћимовски Дарко, Дисконтинуални гранични слој и аналогије преноса у пакованим, флуидизованим и транспортним системима течност-честице

Ментор: Невенка Бошковић-Враголовић, Радмила Гарић-Груловић

Датум одбране: 10.11.2017.

 

13. Симић Даница, Бaлистички хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли ojaчaни нeoргaнским фулeрeнимa

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 09.11.2017.

 

14. Крунић Тања, Производња и примена биоактивних протеина и пептида сурутке

Ментор: Марица Ракин

Датум одбране: 29.09.2017.

 

15. Стефановић Андреа, Оптимизација ензимских поступака за добијање хидролизата протеина беланцета као компонената функционалне хране применом технологије ултразвука високог интензитета

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 29.09.2017.

 

16. Ђорђевић Ненад, Примeнa мoдификoвaнe нaнoцeлулoзe зa пoбoљшaњe свojстaвa вишeслojних филмoвa нa бaзи пoлиeтилeнa мaлe густинe

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 29.09.2017.

 

17. Кесић Жељка, Синтeзa и кaрaктeризaциja кaтaлизaтoрa нa бaзи мeшoвитих oксидa кaлциjумa и других мeтaлa и испитивaњe њихoвe aктивнoсти у прoцeсу хeтeрoгeнo кaтaлизoвaнe синтeзe биoдизeлa

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 29.09.2017.

 

18. Божић Александра, N-хeтeрoaрoмaтични хидрaзoни и дихидрaзoни дихидрaзидa угљeнe и тиoугљeнe кисeлинe: кaрaктeризaциja, квaнтнoмeхaничкa студиja и биoлoшкa aктивнoст

Ментор: Александар Маринковић, Ненад Филиповић

Датум одбране: 28.09.2017.

 

19. Вукоје Ивана, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa нaнoчeстицa срeбрa нa мaкрoпoрoзнoм пoлимeрнoм нoсaчу

Ментор: Енис Џунузовић

Датум одбране: 28.09.2017.

 

20. Милошевић Милица, Нaнoкoмпoзити сa aнтимикрoбним свojствимa синтeтисaни фoтoрeдукциjoм joнa срeбрa нa пoвршини нaнoкристaлa титaн(IV)-oксидa рaзличитих oбликa дeпoнoвaних нa тeкстилним мaтeриjaлимa

Ментор: Марија Николић, Марија Радоичић

Датум одбране: 27.09.2017.

 

21. Лопичић Зорица, Прoучaвaњe сoрпциoнoг и eнeргeтскoг пoтeнциjaлa oтпaднe биoмaсe Prunus persica L.

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 21.09.2017.

 

22. Крезовић Бојана, Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил (мет)акрилата, итаконске киселине и поли(винил пиролидона)

Ментор: Симонида Томић

Датум одбране: 20.09.2017.

 

23. Вукадиновић Бојана, Нови модели за унапређење енергетске ефикасности у полимерној и сродним индустријама

Ментор: Мирјана Кијевчанин, Иванка Поповић

Датум одбране: 19.09.2017.

 

24. Лазић Анита, Синтeзa, структурa и свojствa пoтeнциjaлнo биoлoшки aктивних дeривaтa циклoaлкaнспирo-5-хидaнтoинa

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 19.09.2017.

 

25. Радојковић Бојана, Физичко-механичке и микрохемијске промене на површинама керамичких и металних артефаката третираних ласером

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann

Датум одбране: 18.09.2017.

 

26. Букара Катарина, Систeми сa кoнтрoлисaним oтпуштaњeм лeкoвa зaснoвaни нa мeзoпoрoзнoj силици и eритрoцитним мeмбрaнaмa

Ментор: Бранко Бугарски, Filip Kiekens

Датум одбране: 15.09.2017.

 

27. Тасић Никола, Синтeзa и прoцeсирaњe нaнoструктурнoг титaн(IV)-oксидa зa примeну у сoлaрним ћeлиjaмa сa фoтooсeтљивoм бojoм

Ментор: Јелена Роган, Горан Бранковић

Датум одбране: 30.08.2017.

 

28. Бараћ Немања, Moбилнoст и биoдoступнoст oдaбрaних eлeмeнaтa у пoљoприврeднoм зeмљишту aлувиoнa рeкe Ибaр

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 25.08.2017.

 

29. Радовић Ивана, Хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли сa eфeктoм сaмoзaлeчeњa

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 14.07.2017.

 

30. El Swie Hana, Синтeзa и кaрaктeризaциja oптички aктивних кoмпoзитa сa пoлимeрнoм мaтрицoм нa бaзи мoнoкристaлa

Ментор: Весна Радојевић, Зорица Лазаревић

Датум одбране: 13.07.2017.

 

31. Бунтић Анета, Примeнa aгрoиндустриjскoг oтпaдa зa издвajaњe кaтjoнских бoja и биoлoшких мoлeкулa из вoдeнoг рaствoрa прoцeсoм биoсoрпциje

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 30.06.2017.

 

32. Томић Наташа, Микромеханичка својства и термичка стабилност адхезива за оптичка влакна на бази кополимера етилена и винил-ацетата

Ментор: Радмила Јанчић-Heinemann

Датум одбране: 14.06.2017.

 

33. Петровић Јелена, Oптимизaциja прoцeсa хидрoтeрмaлнe кaрбoнизaциje кoминe грoжђa и примeнa дoбиjeнe хидрoчaђи

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 31.05.2017.

 

34. Смиљанић Соња, Кристaлизaциoнe кaрaктeристикe и синтeрaбилнoст прaхoвa лaнтaн-стрoнциjум-бoрaтних стaкaлa

Ментор: Снежана Грујић

Датум одбране: 17.05.2017.

 

35. Николић Јелена, Хемијска постојаност полифосфатног стакла у различитим срединама

Ментор: Снежана Грујић, Срђан Матијашевић

Датум одбране: 12.05.2017.

 

36. Habish Amal, Утицaj пaрaмeтaрa синтeзe нa свojствa кoмпoзитних aдсoрбeнaтa нa бaзи сeпиoлитa и нaнoчeстицa eлeмeнтaрнoг гвoжђa

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 09.05.2017.

 

37. Бобић Никола, Примeнa нитрaминa и нeтoксичних aдитивних jeдињeњa у рaзвojу и прoизвoдњи сaврeмeних eксплoзивa и бaрутa

Ментор: Саша Дрманић

Датум одбране: 03.05.2017.

 

38. Арсовски Виолета, Eкспeримeнтaлнa и квaнтнo-хeмиjскa прoучaвaњa хинoлoнских aзo бoja и њихoвих прeкурсoрa

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 03.04.2017.

 

39. Шкобаљ Предраг, Мултикритеријална анализа одрживости термоенергетских блокова применом ASPID методологије

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 31.03.2017.

 

40. Станимировић Андреј, Експериментално одређивање топлотне проводности бинарних течних смеша применом нестациониране методе топле жице

Ментор: Емила Живковић

Датум одбране: 21.03.2017.

 

41. Вуковић Марина, Добијање цинк-оксидних варистора са субмикронском величином зрна и изразито високим пољем пробоја

Ментор: Дејан Полети, Горан Бранковић

Датум одбране: 14.03.2017.

 

42. Мајсторовић Дивна, Експериментално одређивање и моделовање термодинамичких својстава вишекомпонентних течних смеша естара и алкохола присутних у производњи вина

Ментор: Емила Живковић

Датум одбране: 14.03.2017.

 

43. Масловара Слађана, Утицaj трoкoмпoнeнтних joнских aктивaтoрa нa пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти aлкaлнoг eлeктрoлизeрa.

Ментор: Мирјана Кијевчанин, Милица Марчета Канински

Датум одбране: 13.03.2017.

 

44. Ahribesh Aysha, Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa мaгнeтних aдсoрбeнaтa нa бaзи сeпиoлитa и зeoлитa

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 09.03.2017.

 

45. Манојловић Васо, Meтaлoтeрмиjскa рeдукциja у рeциклaжним тeхнoлoгиjaмa примeњeнa нa мeтaлуршкe мeђупрoизвoдe и oтпaдe

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 06.03.2017.

 

46. Трифковић Ката, Хидрoгeлoви нa бaзи хитoзaнa зa кoнтрoлисaнo oтпуштaњe пoлифeнoлa

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 27.02.2017.

 

47. Радовић Тања, Присуство трагова лекова и пестицида у речним седиментима и води и њихова сорпција на материјалу аквифера

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 10.02.2017.

(повратак на врх странице)

 

2016. 

1. Yerro Omer, Синтeзa и кaрaктeризaциja функциoнaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa зa примeну у стoмaтoлoгиjи

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 22.12.2016.

 

2. Вуксановић Јелена, Oдрeђивaњe рaвнoтeжних и тeрмoдинaмичких пaрaмeтaрa нoвe гeнeрaциje зeлeних рaствaрaчa у циљу индустриjскe примeнe

Ментор: Ивона Радовић

Датум одбране: 16.12.2016.

 

3. Иваниш Горица, Teрмoдинaмичкa и трaнспoртнa свojствa биoдизeлa и њихoвих смjeшa сa дизeл гoривoм нa висoким притисцимa

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 15.12.2016.

 

4. Спасојевић Јелена, Рaдиjaциoнo-хeмиjскa синтeзa тeрмo- и pH-oсeтљивих aнтибaктeриjских срeбрo/пoли(N-изoпрoпилaкрилaмид-кo-итaкoнскa кисeлинa) нaнoкoмпoзитa

Ментор: Мелина Калагасидис-Крушић, Александра Радосављевић

Датум одбране: 12.12.2016.

 

5. Радмиловић Вук, Tрaнспaрeнтни нaнoкoмпoзитни филмoви зa примeну у плaстичнoj eлeктрoници

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 09.12.2016.

 

6. Никезић Душан, Maтeмaтичкo мoдeлoвaњe рaспрoстирaњa зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху у oкoлини нуклeaрних и индустриjских oбjeкaтa

Ментор: Борис Лончар, Славко Димовић

Датум одбране: 28.11.2016.

 

7. Богдановић Александра, Дoбиjaњe, кaрaктeризaциja и oптимизaциja хипoлипeмиjских eкстрaкaтa мaтичњaкa (Melissa officinalis) и грчкoг сeмeнa (Trigonella foenum-graecum) нaткритичним угљeник(IV)-oксидoм

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 09.11.2016.

 

8. Глигоријевић Бојан, Хeмиjскo-структурнa свojствa и биoминeрaлизaциja хидрoксиaпaтитних прeвлaкa дoбиjeних висoкoeнeргeтским лaминaрним плaзмa спрej пoступкoм

Ментор: Ненад Радовић

Датум одбране: 09.11.2016.

 

9. Ђолић Маја, Антимикрoбнo дejствo пoвршински aктивирaних сoрбeнaтa мoдификoвaних joнимa мeтaлa

Ментор: Љубинка Рајаковић, Владана Рајаковић-Огњановић

Датум одбране: 04.11.2016.

 

10. Матић Бујагић Ивана, Oдрeђивaњe трaгoвa стeрoидних хoрмoнa и стeрoлa кao индикaтoрa извoрa зaгaђeњa рeчних сeдимeнaтa мeтoдoм тeчнe хрoмaтoгрaфиje сa тaндeм мaсeнoм спeктрoмeтриjoм

Ментор: Светлана Грујић

Датум одбране: 13.10.2016.

 

11. Русмировић Јелена, Динaмичкo-мeхaничкa и тeрмичкa свojствa кoмпoзитa бaзирaних нa нeзaсићeним пoлиeстaрским смoлaмa и мoдификoвaним нaнoчeстицaмa силициjум-диoксидa и цeлулoзe

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 07.10.2016.

 

12. Јаковетић Танасковић Соња, Ензимска производња естара фенолних киселина

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 30.09.2016.

 

13. Лучић Шкорић Марија, Уклaњaњe бoja зa тeкстил из вoдe фoтoкaтaлитичкoм дeгрaдaциjoм у присуству нaнoчeстицa титaн-диoксидa имoбилисaних нa хидрoгeлoвe хитoзaнa и aлгинaтa

Ментор: Мелина Калагасидис-Крушић

Датум одбране: 30.09.2016.

 

14. Шекуљица Наташа, Ензимско обезбојавање антрахинонских боја из отпадних вода

Ментор: Душан Мијин, Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 30.09.2016.

 

15. Брзић Саша, Утицaj три(2,3-eпoксипрoпил) изoциjaнурaтa кao вeзуjућeг aгeнсa нa кaрaктeристикe кoмпoзитних рaкeтних гoривa

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 30.09.2016.

 

16. Прстић Аурел, Синтеза, карактеризација и примена нових ватросталних премаза у ливарству

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 30.09.2016.

 

17. Khaled Ahmed Ali Taleb, Примена микропорозних смола и материјала на бази целулозе модификованих оксидима гвожђа за уклањање арсена

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 30.09.2016.

 

18. Пашагић Синиша, Пиротехничке смеше за израду пуњења гасогенератора Base Bleed пројектила 37 и 57 mm

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 29.09.2016.

 

19. Гулицовски Јелена, Својства и примена солова церијум(IV)-оксида синтетисаних поступком форсиране хидролизе

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 29.09.2016

 

20. Пешић Радојица, Пренос количине кретања и топлоте на уроњену сферу у пакованим и флуидизованим слојевима гас-честице

Ментор: Татјана Калуђеровић Радоичић

Датум одбране: 29.09.2016.

 

21. Николић Виолета, Имобилизација олова и хрома геополимерима на бази електрофилтерског пепела термоелектрана

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 28.09.2016.

 

22. Hatim Abdalla Sasi Issa, Механо-хемијски и термички третман железоносних отпадних материјала: еколошки доприноси и синергетски ефекти

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 28.09.2016.

 

23. Стаменковић Лидија, Прeдвиђaњe eмисиje гaсoвитих зaгaђуjућих мaтeриja нa нaциoнaлнoм нивoу примeнoм мoдeлa зaснoвaних нa вeштaчким нeурoнским мрeжaмa

Ментор: Виктор Поцајт

Датум одбране: 28.09.2016.

 

24. Радовановић Жељко, Утицај јона сребра, бакра и цинка на својства биокерамичких материјала на бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 27.09.2016.

 

25. Петровић Марија, Уклaњaњe тeшких мeтaлa из њихoвих вoдeних рaствoрa oтпaднoм биoмaсoм нa бaзи кукурузa (Zea mays L.)

Ментор: Славка Станковић

Датум одбране: 26.09.2016.

 

26. Ђаков Татјана, Полиимидне конзоле за примену у микро-електро-механичким системима(МЕМС)

Ментор: Иванка Поповић

Датум одбране: 26.09.2016.

 

27. Јанковић-Частован Ивона, Својства наноструктурних композитних материјала на бази сепиолита и примена у индустрији папира

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 26.09.2016.

 

28. Танасковски Бојан, Кaрaктeрисaњe хeмиjскoг сaстaвa сeдимeнтa Бoкoкoтoрскoг зaливa кoришћeњeм eнeргeтски диспeрзивнe рeндгeнскe флуoрeсцeнтнe спeктрoмeтриje (ED-XRF)

Ментор: Славка Станковић

Датум одбране: 23.09.2016.

 

29. Настасијевић Бранислав, Биолошки ефекти екстраката корена линцуре (gentiana lutea)-инхибиција ензима, антиоксидативна и антимикробна активност

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 23.09.2016.

 

30. Царевић Милица, Производња и имобилизација микробних β-галактозидаза за примену у трансгалактозилационим реакцијама

Ментор: Дејан Безбрадица

Датум одбране: 05.09.2016.

 

31. Баланч Бојана, Липозоми и системи липозоми-алгинат за контролисано отпуштање ресвератрола

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 03.09.2016.

 

32. Ћосовић Александар, Синтеза нанокристалног никл-ферита у наткритичним условима и применом скробне микроемулзије

Ментор: Александар Орловић

Датум одбране: 01.09.2016.

 

33. Вељковић Филип, Синтeзa, кaрaктeризaциja и свojствa клaстeрa кaлиjум-хaлoгeнидa

Ментор: Александра Перић-Грујић

Датум одбране: 22.08.2016.

 

34. Стојковић Иван, Синтеза метил естара масних киселина отпадне свињске масти применом хомогено и хетерогено катализоване метанолизе

Ментор: Драган Повреновић

Датум одбране: 15.07.2016.

 

35. Павићевић Владимир, Безотпадна технологија прераде плода клеке(Juniperus communis L.)

Ментор: Драган Повреновић

Датум одбране: 15.07.2016.

 

36. Вуковић Јована, Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил акрилата и итаконске киселине за примену у контролисаном отпуштању терапеутски активних јона метала

Ментор: Симонида Томић

Датум одбране: 14.07.2016.

 

37. Цветковић Слободан, Моделовање и оптимизација процеса коришћења биогаса у производњи зелене енергије

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 14.07.2016.

 

38. Антић Катарина, Синтеза и карактеризација полимерних хидрогелова на бази акрилата за уклањање тешких метала из водених раствора

Ментор: Симонида Томић

Датум одбране: 13.07.2016.

 

39. Jовановић Мина, Уклањање јона метала из водених раствора коришћењем зеолита: механизам, кинетика и примена у флуидизованом слоју

Ментор: Невенка Рајић, Бојана Обрадовић

Датум одбране: 12.07.2016.

 

40. Копања Лазар, Магнетна својства синтетисаних наночестица различитих морфологија квантификованих применом дескриптора облика

Ментор: Борис Лончар

Датум одбране: 08.07.2016.

 

41. Правиловић Радослава, Дифузија полифенолних једињења из микрочестица добијених различитим техникама инкапсулације

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 29.06.2016.

 

42. Брзић Даница, Примена нелинеарне фреквентне методе на испитивање равнотеже и кинетике адсорпционих система гас-чврсто

Ментор: Менка Петковска

Датум одбране: 24.06.2016.

 

43. Дељанин Исидора, Мониторинг елемената у траговима у животној средини применом одабраних биљних врста

Ментор: Александра Перић-Грујић

Датум одбране: 24.06.2016.

 

44. Николић Паунић Далиборка, Периодичне операције хемијских реактора-евалуација и анализа применом методе нелинеарног фреквентног одзива

Ментор: Менка Петковска

Датум одбране: 09.06.2016.

 

45. Бјелајац Анђелика, Пoбoљшaњe aпсoрпциoних свojстaвa фoтoaнoдe нa бaзи нaнoцeви титaн(IV)-oксидa дeпoнoвaњeм кaдмиjум-сулфидa рaзличитим тeхникaмa

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 27.05.2016.

 

46. Јовићевић Нико, Формирање и карактеризација легура добијених електроталожењем алуминијума при потпотенцијалима на цирконијуму, паладијуму и ванадијуму из растопа еквимоларне смеше алуминијум(III)-хлорида и натријум-хлорида

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 24.05.2016.

 

47. Михајловски Катарина, Пољопривредни и индустријски отпад као супстрат за производњу целулаза и амилаза помоћу новог бактеријског соја Paenibacillus chitinolyticus CKS1

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић

Датум одбране: 04.05.2016.

 

48. Ранитовић Милисав, Интегрални хидрометалуршки поступак рециклаже метала из електронског и електричног отпада са техно-економским аспектима

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 27.04.2016.

 

49. Ћировић Наташа, Ефекат параметара електродепозиције на структуру , магнетна и електрична својства наноструктурног депозита гвожђа, никла и волфрама

Ментор: Недељко Крстајић

Датум одбране: 26.04.2016.

 

50. Михаиловић Марија, Међуфазни феномени на граничној површини течни метал-керамика

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 19.04.2016.

 

51. Михајловић-Костић Марија, Сорпција јона олова, кадмијума и цинка из водених раствора на природном и модификованом зеолиту

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 28.03.2016.

 

52. Ћоровић Марија, Синтеза липосолубилних аскорбил-естара карбоксилних киселина катализована имобилисаним липазама

Ментор: Дејан Безбрадица

Датум одбране: 24.03.2016.

 

53. Обрадовић Вера, Процесирање и карактеризација хибридних нанокомпозитних материјала повећане отпорности на удар

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 29.02.2016.

 

54. Продановић Оливера, Развој имобилисаних система пероксидазе из рена(Armoracia rusticana)за полимеризационе реакције и уклањања фенола из отпадних вода

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 24.02.2016.

 

55. Бабић Марија, Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази 2-хидроксиалкил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање оксапрозина

Ментор: Симонида Томић

Датум одбране: 24.02.2016.

(повратак на врх странице)

 

2015. 

1. Грозданић Никола, Експериментално одређивање и моделовање равнотеже течност–течност вишекомпонентних система зелених растварача

Ментор: Слободан Шербановић

Датум одбране: 30.12.2015.

 

2. Главашки Оливера, Проучавање деградације диметенамида-P у воденој средини применом различитих физичко-хемијских метода

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 29.12.2015.

 

3. Павловић Марија, Изоловање биоактивних једињења из отпадне кафе и њено потпуно искоришћење као адсорбента

Ментор: Славица Шилер-Маринковић

Датум одбране: 28.12.2015.

 

4. Медић Мина, Мултифункционалне наночестице магнезијум-ортотитаната допираног јонима ретких земаља и прелазних метала

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Мирослав Драмићанин

Датум одбране: 25.12.2015.

 

5. Михајловић Марина, Смањење емисија лакоиспарљивих органских једињења у индустрији прераде нафте применом чистије производње

Ментор: Мића Јовановић

Датум одбране: 25.12.2015.

 

6. Ћулубрк Сања, Синтеза, оптичка и термометријска својства наночестица гадолинијум-титаната и лутецијум-титаната допираних јонима ретких земаља

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Мирослав Драмићанин

Датум одбране: 25.12.2015.

 

7. Кнежевић Милена, Уклањање азотних једињења из отпадних вода у дисперзним системима

Ментор: Драган Повреновић

Датум одбране: 24.12.2015.

 

8. Смиљанић Милутин, Електрохемијска катализа реакције издвајања водоника на модификованим површинама злата, платине и паладијума

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 11.12.2015.

 

9. Младеновић Александар, Проучавање стабилности донепезил-хидрохлорида различитим аналитичким методама

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 16.11.2015.

 

10. Крамар Ана, Модификовање површине целулозних влакана применом диелектричног баријерног пражњења

Ментор: Мирјана Костић

Датум одбране: 29.10.2015.

 

11. Брковић Данијела, Утицај различитих поступака модификације површине угљеничних наноматеријала на њихова својства и могућности примене

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 29.10.2015.

 

12. Ранић Марија, Антиоксидативна активност екстраката кафе и отпадне кафе и њихов утицај на активацију тромбоцита

Ментор: Сузана Димитријевић-Бранковић, Марија Глибетић

Датум одбране: 30.09.2015.

 

13. Милојковић Јелена, Биосорпција одабраних тешких метала компостом Myriophyllum spicatum

Ментор: Мирјана Ристић

Датум одбране: 29.09.2015.

 

14. Мирковић Јелена, Структурне и солватохромне карактеристике 5-(арилазо)-3-цијано-6-хидрокси-4-метил-1-супституисаних-2-пиридона: експериментална и квантно-хемијска проучавања

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 29.09.2015.

 

15. Јелена Милојковић, Биосорпција одабраних тешких метала компостом Myriophyllum spicatum

Ментор: Мирјана Ристић

Датум одбране: 29.09.2015

 

16. Сања Јевтић, Синтеза и карактеризација материјала насталих модификацијом природног зеолита (клиноптилолита) и микропорозних фосфата са структуром зеолита

Ментор: Невенка Рајић

Датум одбране: 28.09.2015

 

17. Соња Милићевић, Адсорпција јона бакра из рудничких отпадних вода на различитим минералним адсорбентима

Ментор: Драган Повреновић

Датум одбране: 25.09.2015.

 

18. Жељка Ђурђевић, Нанокомпозити сребро/поли(n-винил-2-пиролидон) и сребро/алгинат добијени електрохемијским поступцима

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 24.09.2015.

 

19. Бранислав Тодић, Моделовање хемијске кинетике и оптимизација реактора са пакованим слојем за Fischer-Tropsch синтезу

Ментор: Никола НикачевиЋ, Драгомир Букур

Датум одбране: 18.09.2015

 

20. Ненадовић Милош, Морфолошка и структурна својства наночестица сребра и злата добијених јонском имплантацијом у полиетилен велике густине

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Златко Ракочевић

Датум одбране: 15.07.2015

 

21. Лукић Ивана, Кинетика хетерогене метанолизе свежег и коришћеног биљног уља

Ментор: Дејан Скала, Ирена Жижовић

Датум одбране: 14.07.2015.

 

22. Булатовић Маја, Производња и карактеристике функционалних ферментисаних напитака на бази сурутке

Ментор: Марица Ракин

Датум одбране: 14.07.2015.

 

23. Николић Весна, Каталитички материјали на бази система Ni-Pd/Al2o3

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 13.07.2015.

 

24. Костић Ивана, Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци

Ментор: Бранко Бугарски, Весна Илић

Датум одбране: 13.07.2015.

 

25. Ђошић Марија, Биокерамичке превлаке на бази калцијум-фосфатних једињења добијене на титану електрохемијским методама

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 08.07.2015

 

26. Јевремовић Ивана, Примена органских инхибитора за спречавање појаве корозије нискоугљеничног челика у присуству Co2

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 06.07.2015

 

27. Миловановић Стоја, Импрегнација тимола на чврсте носаче наткритичним угљеник(IV)-оксидом

Ментор: Ирена Жижовић

Датум одбране: 03.07.2015.

 

28. Николић Весна, Каталитички материјали на бази система Ni-Pd/Al2o3

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 13.07.2015.

 

29. Костић Ивана, Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци

Ментор: Бранко Бугарски, Весна Илић

Датум одбране: 13.07.2015.

 

30. Ђошић Марија, Биокерамичке превлаке на бази калцијум-фосфатних једињења добијене на титану електрохемијским методама

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 08.07.2015

 

31. Јевремовић Ивана, Примена органских инхибитора за спречавање појаве корозије нискоугљеничног челика у присуству Co2

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 06.07.2015

 

32. Миловановић Стоја, Импрегнација тимола на чврсте носаче наткритичним угљеник(IV)-оксидом

Ментор: Ирена Жижовић

Датум одбране: 03.07.2015.

 

33. Halap Ariebi M. Akram, Структура и заварљивост Al-Mg легура високе чврстоће за бродоградњу

Ментор: Ендре Ромхањи

Датум одбране: 22.06.2015.

 

34. Ajaj Аbdalrhman Ismail, Синтеза, структура и својства 2(6)-хидрокси-6(2)-оксо-N(1),4-дисупституисаних-1,2(1,6)-дихидропиридина-3-карбонитрила и њихових азо деривата

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 17.06.2015.

 

35. Павловић Мирослав, Синтеза и карактеризација електропроводних композитних материјала на бази биоразградивих полимера и металних прахова

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 12.06.2015.

 

36. Башчаревић Звездана, Утицај раствора амонијум-нитрата и натријум-сулфата на механичка својства и структуру геополимера на бази електрофилтерског пепела термоелектрана

Ментор: Рада Петровић, Мирослав Комљеновић

Датум одбране: 26.03.2015.

 

37. Imhimad Alsadik Ali Abood, Компоненте на бази силицијум-карбида у електронским колима велике снаге

Ментор: Рајко Шашић

Датум одбране: 12.02.2015.

 

38. Ramadan Al-Mukhtar Dukali, Синтеза и карактеризација сцинтилационих композитних материјала са полимерном матрицом

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 21.01.2015.

(повратак на врх странице)

 

2014. 

1. Марковић Јелена, Проучавање структуре и својстава течних кристала облика банане са пиридином као централним прстеном

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 25.12.2014.

 

2. Поповић Даниела, Коефицијенти активности у трокомпонентним воденим растворима електролита са заједничким калијум јоном на T=298,15 K

Ментор: Јелена Миладиновић

Датум одбране: 05.12.2014

 

3. Мирковић Марија, Синтеза нових алифатичних диимино-диоксима и диамино-диоксима и њихових хелатних комплекса са прелазним и радиоктивним материјалима: потенцијална примена у медицини

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 18.11.2014.

 

4. Omar Ali Saided Moftah, Производња протеаза и липаза ферментацијом споредних производа и отпадних токова индустрије маслиновог уља

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 03.11.2014.

 

5. Радоман Тијана, Утицај површински модификованих наночестица титан-диоксида на својства алкидних и епоксидних смола

Ментор: Енис Џунузовић

Датум одбране: 30.09.2014

 

6. Грбавчић Сања, Производња микробних липаза и протеаза као адитива у формулацијама детергената

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 29.09.2014.

 

7. Стијеповић Владимир, Нова метода за енергетску интеграцију процесних постројења у индустријским комплексима

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 29.09.2014.

 

8. Стојановић Зоран, Проучавање процеса синтезе и својстава вишефазних оксидних прахова добијених хидротермалним процесирањем

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 26.09.2014

 

9. Спасојевић Вук, Термодинамичка анализа и моделовање процеса уклањања угљен-диоксида из димних гасова

Ментор: Слободан Шербановић

Датум одбране: 25.09.2014

 

10. Somaya Ahmed Ben Hassan, Структура и физичко-механичка својства стоматолошких хибридних композитних материјала

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 22.09.2014.

 

11. Alkoash Alhkem Abed, Силицијумски и силицијум-карбидни униполарни транзистори специфичних геометрија

Ментор: Рајко Шашић

Датум одбране: 22.09.2014.

 

12. Васић Милош, Моделовање и оптимизација процеса сушења опекарских производа

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 11.09.2014

 

13. Ружић Јована, Синтеза и карактеризација композита са основом бакра ојачаног нано- и микро честицама Zrb2

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 18.07.2014.

 

14. Радисављевић Игор, Утицај параметара заваривања на својства заварених спојева алуминијумских легура добијених поступком заваривања трењем алатом

Ментор: Ненад Радовић

Датум одбране: 08.07.2014.

 

15. Стаменић Драгана, Синтеза, структура и својства биодеградабилних алифатских поли(естар етара)

Ментор: Јасна Ђонлагић

Датум одбране: 03.07.2014.

 

16. Дапчевић Александра, Синтеза и карактеризација допираних оксида бизмута са силенитском и дефектном флуоритском структуром

Ментор: Дејан Полети

Датум одбране: 27.06.2014

 

17. Марковски Јасмина, Уклањање арсена применом природног и солвотермално синтетисаног калцита модификованог оксидима метала

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 27.05.2014.

 

18. Антанасијевић Давор, Моделовање индикатора квалитета животне средине применом вештачких неуронских мрежа

Ментор: Виктор Поцајт

Датум одбране: 26.05.2014.

 

19. Almagrbi Muftah Abdualnaser, Математичко моделовање вишефазних реакционих процеса у производњи обновљивих и минералних дизел горива

Ментор: Александар ОрловиЋ, Сандра Глишић

Датум одбране: 09.05.2014

 

20. Чоловић Мирјана, Биоаналитичке методе за детекцију и евалуацију токсичности органо-тиофосфатних инсектицида и производа њихове деградације

Ментор: Гордана Ушћумлић, Весна Васић

Датум одбране: 15.04.2014.

 

21. Томић Славица, Примена природних зеолита у дисперзним системима за припрему воде за пиће

Ментор: Драган Повреновић

Датум одбране: 14.04.2014.

 

22. Ћосић Милена, Корелација параметара рхеоцастинг процеса – структуре и својства надеутектичких алуминијум-силицијум легура

Ментор: Загорка Аћимовић

Датум одбране: 10.04.2014.

 

23. Sleem Farg Ashwen Hmuda, Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално формаколошки активних 3-(4-супституисаних бензил)-5-алкил-5-фенилхидантоина

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 08.04.2014

 

24. Сератлић Сања, Утицај пулсирајућих електричних поља на раст и активност аутохтоног соја Lactobacillus plantarum 564

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 20.03.2014.

 

25. Радојковић Александар, Својства керамике на бази баријум-церијум-итријум-оксида као електролита за чврсте горивне ћелије

Ментор: Јелена Миладиновић, Милан Жунић

Датум одбране: 13.03.2014.

 

26. Луковић Невена, Развој ензимског поступка за синтезу метил естара масних киселина

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 26.02.2014.

 

27. Ђуриш Михал, Испитивање флуидизационих карактеристика полидисперзних смеша несферичних честица

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 14.02.2014.

 

28. Болтић Зорана, Обезбеђење квалитета и увођење чистије производње у генеричкој фармацеутској индустрији

Ментор: Мића Јовановић

Датум одбране: 30.01.2014.

(повратак на врх странице)

 

2013. 

1. Најденов Иван, Управљање процесима топљења и рафинације бакра у функцији унапређења енергетске ефикасности и економске оправданости

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 20.12.2013.

 

2. Словић Зоран, Термодинамички приступ десулфурацији при ванпећној обради кисеонично-конверторског челика

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 18.12.2013.

 

3. Ранчић Милица, Структура солватохромизам и електрофилност деривата 5-арилиден-2,4-тиазолидиндиона

Ментор: Александар Маринковић

Датум одбране: 12.12.2013

 

4. Лукић Јелена, Процеси деградације папирно-уљне изолације енергетских трансформатора и рафинација деградираних минералних изолационих уља екстракцијом течно-течно са N-метал-2 пиролидoном

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 12.12.2013

 

5. Ђорђевић Тијана, Утицај ферментације на деградацију остатака пестицида у ферментисаним производима од жита

Ментор: Славица Шилер-Маринковић, Рада Ђуровић

Датум одбране: 06.12.2013

 

6. Buaishi Moftah El Nozhat , Проучавање синтерабилности кордијеритних прахова синтетизованих сол-гел поступцима

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 02.12.2013.

 

7. Дервишевић Ирма, Издвајање метала из електронског отпада и замена злата, олова и арсена у електронској опреми трокомпонентним легурама

Ментор: Мирјана Ристић

Датум одбране: 28.11.2013.

 

8. Elkais Ramadan Ali, Утицај превлака полианилина на корозију меког челика у различитим срединама

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 26.11.2013.

 

9. Ђокић Вељко, Синтеза, карактеризација и примена недопираних и допираних наноструктурних фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 20.11.2013.

 

10. Димитријевић Марија, Морфолошка анализа оштећења ватросталних материјала изложених термошоку

Ментор: Радмила Јанчић-Хеинеманн

Датум одбране: 05.11.2013.

 

11. Лојпур Весна, Синтеза и својства извора светлости на бази итријум-оксида допираних јонима ретких земаља

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 23.10.2013.

 

12. Арсеновић Милица, Оптимизација и предвиђање квалитета материјала, процеса и крајњих особина опекарских производа математичким моделовањем карактеристичних параметара

Ментор: Славица Стевановић

Датум одбране: 14.10.2013.

 

13. Радишић Марина, Развој и примена методе течне хроматографије-тандем масене спектрометрије за одређивање пестицида у воћу и воћним соковима

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 07.10.2013.

 

14. Ераковић Сања, Електрофоретско таложење и карактеризација хидроксиапатит/лигнин и сребро/хидроксиапатит/ лигнин превлака на титану

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 03.10.2013.

 

15. Стоиљковић Зора, Одређивање амлодипина и нифедипина електрохемијскиm и другим аналитичким методама

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 03.10.2013.

 

16. Бучко Михаел, Електрохемијско таложење и карактеризација заштитних превлака Zn-Mn легура

Ментор: Јелена Бајат

Датум одбране: 25.09.2013.

 

17. Живојиновић Драгана, Развој и примена хемометријских метода за класификацију и процену квалитета воде

Ментор: Љубинка Рајаковић

Датум одбране: 24.09.2013.

 

18. Божић Бојан, Синтеза, структура и својства потенцијално биолошки активних деривата пропанске киселине

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 23.09.2013.

 

19. Величковић Злате, Модификација и примена вишеслојних угљеничних наноцеви за издвајање арсена из воде

Ментор: Мирјана Ристић

Датум одбране: 23.08.2013.

 

20. Глишић Драгомир, Структура и лом у средњеугљеничним микролегираним челицима

Ментор: Ненад Радовић

Датум одбране: 24.06.2013.

 

21. Пошарац Марковић Милица, Синтеза и карактеризација композитног керамичког материјала на бази силицијум карбида и кордијерита

Ментор: Татјана Волков-Хусовић

Датум одбране: 21.06.2013.

 

22. Семенченко Валентина, Испитивање различитих хибрида кукуруза као сировине за производњу биоетанола, скроба и хране за животиње

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 19.06.2013.

 

23. Adel S. Alimmari, Синтеза, структура и солватохромизам нових 5-(4-супституисаних фенилаза)-4-(4-супституисаних фенил)-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 19.06.2013.

 

24. Ђукић-Вуковић Александра, Производња млечне киселине и пробиотске биомасе на дестилеријској џибри

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 17.06.2013.

 

25. Salah Salem Musbah, Оптичка и механичка својства хибридних нанокомпозитних светловодних влакана

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 03.06.2013.

 

26. Кнежевић Станковић Анђела, Експериментално одређивање и моделовање волуметријских својстава, индекса рефракције и вискозности вишекомпонентних система органих растварача

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 30.05.2013.

 

27. Abdunnaser Hamza Fadel, Разлагање аустенита у средњеугљеничним микролегираним челицима: механизам, структура и својства

Ментор: Ненад Радовић

Датум одбране: 14.05.2013.

 

28. Јовић Михајло, Испитивање могућности примене неких морских организама као биоиндикатора загађења тешким металима воде залива Бока Которска

Ментор: Славка Станковић

Датум одбране: 19.04.2013.

 

29. Смиљанић Славко, Проучавање третмана, физичко-хемијских својстава црвеног муља и параметара сорпције на ефикасност уклањања јона никла из водених раствора

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 19.04.2013.

 

30. Тривунац Катарина, Сепарација јона метала комбинованом комплексирајуће микрофилтрационом методом

Ментор: Славица Стевановић

Датум одбране: 21.03.2013.

 

31. Бањац Небојша, Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних деривата сукционимида

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 21.03.2013

 

32. Гајић Квашчев Маја, Недеструктивна карактеризација археолошких керамичких артефаката и утврђивање њиховог порекла статистичким методама препознавања облика

Ментор: Радмила Јанчић-Хеинеманн

Датум одбране: 18.03.2013.

 

33. Марјановић Весна, Проучавање сорпције хрома (IV) из водених раствора на функционализованим сепиолитима

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 15.03.2013.

 

34. Достанић Јасмина, Проучавање фотодеградације арилазо пиридoнских боја

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 11.03.2013

 

35. Вукчевић Марија, Утицај морфологије и површинских група нанопорозних угљеничних материјала на адсорпцију пестицида из воде

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 15.03.2013.

 

36. Цвијовић Алагић Ивана, Отпорност према оштећењу и лому легура титана за примену у медицини

Ментор: Марко Ракин

Датум одбране: 08.03.2013.

 

37. Чоловић Божана, Биомимично дизајнирање носача, инкапсулација биолошки активних супстанци и њихово контролисано отпуштање

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 16.01.2013.

(повратак на врх странице)

 

2012. 

1. Бобић Јелена, Утицај параметара синтезе и допаната на структуру и својства баријум бизмут-титанатне керамике

Ментор: Ђорђе Јанаћковић, Биљана Стојановић

Датум одбране: 18.12.2012.

 

2. Матијашевић Срђан, Кристализационо понашање вишекомпонентних германатних стакала

Ментор: Снежана Грујић

Датум одбране: 14.12.2012.

 

3. Лазаревић Славица, Проучавање утицаја различитих поступака модификације на физичко-хемијске карактеристике и сорпциона својства сепиолита

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 05.12.2012.

 

4. Nureddin A.A. Ben Issa, Развој и примена хибридних сорбената за одређивање и селективно уклањање арсена(III) и арсена(V) из воде

Ментор: Љубинка Рајаковић

Датум одбране: 03.12.2012

 

5. Влаховић Милица, Секундарног сумпора и испитивање његове отпорности у агресивној средини

Ментор: Татјана Волков-Хусовић

Датум одбране: 09.11.2012

 

6. Abdolghane M. Torki, Динамичко-механичка својства хибридних нанокомпозитних материјала

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 17.09.2012.

 

7. Жужа Милена, Развој имобилисаних система са пеницилин-ацилазом из Escherichia coli за добијање полусинтетских пенцилина

Ментор: Зорица Кнежевић-Југовић

Датум одбране: 16.07.2012.

 

8. Спасојевић Павле, Модификација поли(метил метакрилатних) материјала за базе зубних протеза диестрима итаконске киселине

Ментор: Сава Величковић

Датум одбране: 11.07.2012

 

9. Прлаиновић Невена , Проучавање механизма ензимске синтезе 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона

Ментор: Душан Мијин, Дејан Безбрадица

Датум одбране: 05.07.2012.

 

10. Панић Весна, Синтеза и својства хидрогелова на бази метакрилне киселине модификованих зеолитима

Ментор: Сава Величковић

Датум одбране: 12.06.2012.

 

11. Шљивић Ивановић Марија, Истраживање феномена преноса масе при сорпцији Cu(II)-јона неорганским сорбентима

Ментор: Срђан Пејановић

Датум одбране: 28.05.2012

 

12. Нешић Александра, Карактеризација и примена комплекса на бази хитозана и амидованог пектина за уклањање азо боја из водених раствора

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 22.05.2012.

 

13. Вељковић Ивана, Контрола структурних и микроструктурних карактеристика бинарних и тернарних оксида титана за примену у обновљивим изворима енергије

Ментор: Дејан Полети

Датум одбране: 06.04.2012.

 

14. Јоксимовић Данијела, Садржај тешких метала у екосистему црногорског приморја као последица загађења животне средине

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 16.03.2012.

 

15. Сретковић Љиљана, Текстилни материјали за медицинску намену са комбинованим биолошким дејством

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 31.01.2012.

 

16. Николић Тања, Добијање биолошки активних влакана на бази селективно оксидисане целулозе

Ментор: Мирјана Костић

Датум одбране: 18.01.2012

 

17. Тришовић Немања, Проучавање утицаја структуре на антиконвулзивну активност 3,5-дисупституисаних-5-фенилхидантоина методом линеарне корелације енергије солватације

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 13.01.2012.

(повратак на врх странице)

 

2011. 

1. Јокић Бојан, Проучавање процеса формирања порозних биокомпатибилних материјала на бази недопираних и силицијумом допираних α- калцијум-фосфата и хидроксиапатита

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 30.12.2011.

 

2. Стаменовић Марина, Микромеханичка анализа лома и оштећења композитних цеви стаклена влакна-полиестер у различитим хемијски агресивним условима

Ментор: Славиша Путић

Датум одбране: 29.12.2011

 

3. Бобић Биљана, Испитивање утицаја процеса корозије на структурне и механичке карактеристике одливања Zn27Al1, 5Cu 0,02Mg легуре ојачане честицама силицијум-карбида

Ментор: Загорка Аћимовић-Павловић

Датум одбране: 09.12.2011

 

4. Петрушић Стојанка, Макро и микро облици термоосетљивих хедрогелова намењених контролисаном отпуштању лекова

Ментор: Петар Јованчић, Бранко Бугарски

Датум одбране: 29.11.2011

 

5. Мартиновић Сања, Испитивање утицаја температуре синтеровања на термостабилност нискоцементних високоалуминатних ватросталних бетона

Ментор: Татјана Волков-Хусовић

Датум одбране: 11.11.2011.

 

6. Марковић Дарка, Мултифункционална својства текстилних материјала модификованих наночстицама титан-диоксида

Ментор: Маја Радетић

Датум одбране: 11.11.2011.

 

7. Станић Војислав, Испитивање антимикробних активности материјала на бази калцијум хидроксиапатита

Ментор: Сузана Димитријевић

Датум одбране: 27.10.2011.

 

8. Ивановић Јасна, Кинетика и оптимизација процеса изолације биљних екстраката са антибактеријским дејством

Ментор: Ирена Жижовић

Датум одбране: 19.10.2011.

 

9. Милановић Јелена, Оптимизација поступка имобилизације неких ароматичних једињења

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 14.09.2011

 

10. Милојевић Светомир, Кинетика хидродестилације, карактеризација и фракционисање етарског уља плода клеке (Juniperis comunis L)

Ментор: Срђан Пејановић

Датум одбране: 22.07.2011.

 

11. Дрљевић Ђурић Катица, Проучавање електрохемијске активности и трансформација макролидних антибиотика

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 21.06.2011.

 

12. Рајаковић Огњановић Владана, Утицај квалитета вода на корозију челика

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 17.06.2011.

 

13. Манасијевић Срећко, Моделовање процеса очвршћавања клипних легура са унапред задатим својствима

Ментор: Загорка Аћимовић-Павловић

Датум одбране: 09.06.2011.

 

14. Вукашиновић Пешић Весна, Развој метода за хемијску анализу арсена у еко-систему под утицајем термоенергетских објеката

Ментор: Љубинка Рајаковић

Датум одбране: 26.05.2011.

 

15. Жарковић Дарја, Јонска хроматографија – развој методе за анализу и контролу квалитета воде у производњи папира

Ментор: Др Љубинка Рајаковић

Датум одбране: 30.03.2011.

 

16. Миливојевић Милан, Брзина течности у двофазним и трофазним пнеуматским реакторима са спољашњом циркулацијом

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 18.03.2011.

 

17. Смиљанић Јелена, Експериментално одређивање и моделовање волуметријских својстава индекса рефракције и вискозности смеша естара, алкохола, аромата и кетона

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 17.03.2011.

 

18. Милашиновић Никола, Синтеза pH- и температурно-осетљивих хидрогелова итаконске киселине као носача за имобилизацију липазе из Candida rugosa

Ментор: Мелина Калагасидис-Крушић

Датум одбране: 25.02.2011.

 

19. Томашевић Анђелка, Прилог проучавању механизма фотодеградације карбаматних пестицида

Ментор: Душан Мијин

Датум одбране: 14.01.2011.

(повратак на врх странице)

 

2010. 

1. Праскало Јована, Добијање целулозних влакана специјалних својстава методама хемијског модификовања

Ментор: Мирјана Костић

Датум одбране: 29.12.2010.

 

2. Вељовић Ђорђе, Испитивање утицаја параметара процесирања на својства биокерамичких материјала на бази калцијум-хидроксиапатита и калцијум-фосфата добијених различитим техникама синтеровања

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 27.12.2010

 

3. Стаменић Марко, Бубрење биљног материјала под утицајем наткритичног угљеник(IV)-оксида-математичко моделовање и оптимизација процеса наткритичне екстракције

Ментор: Ирена Жижовић

Датум одбране: 27.12.2010

 

4. Милосављевић Недељко, Синтеза карактеризација и примена хидрогелова за издвајање бакра, кадмијума и цинка из водених раствора

Ментор: Мелина Калагасидис-Крушић

Датум одбране: 17.12.2010

 

5. Стојановић Жељко, Синтеза и карактеризација неких деривата скроба растворивих у води

Ментор: Катарина Јеремић

Датум одбране: 21.10.2010.

 

6. Бабовић Нада, Антиоксидативне особине фракција добијених из одабраних биљака фамилије lamiaceae поступком наткритичне екстракције

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 07.10.2010.

 

7. Калуђеровић Радоичић Татјана, Изучавање механизма сорпције тешких метала апатитом: могућност примене у ремедијацији загађеног земљишта и подземних вода

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 05.10.2010.

 

8. Стијеповић Мирко, Моделовање и енергетска оптимизација процеса каталитичког реформинга бензина

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 10.09.2010.

 

9. Ристић Небојша, Модификовање текстилног материјала из бинарне мешавине полиестар/природно влакно са циљем симултаног бојења компонената

Ментор: Драган Јоцић

Датум одбране: 23.08.2010.

 

10. Џунузовић Енис, Добијање нанокомпозита на бази термопластичних полимера и утицај наночестица оксида титана и гвожђа на њихова својства

Ментор: Катарина Јеремић

Датум одбране: 13.07.2010.

 

11. Ламовец Јелена, Микромеханичка и структурна својства ламинатних композитних материјала са применом у микро електро механичким технологијама

Ментор: Весна Радојевић

Датум одбране: 01.07.2010.

 

12. Пјановић Рада, Пренос масе активне компоненте у хетерогеним системима са микрочестицама

Ментор: Срђан Пејановић

Датум одбране: 25.06.2010.

 

13. Вуковић Горан, Синтеза, карактеризација и примена функционализованих угљеничних наноцеви

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 25.06.2010.

 

14. Николић Јасмина, Проучавање реактивности карбоксилних киселина методом линеарне корелације солватационих енергија

Ментор: Годана Ушћумлић

Датум одбране: 19.05.2010.

 

15. Антић Жељка, Синтеза и карактеризација луминесцентних нанопрахова допираних еуропијумом

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 26.04.2010.

 

16. Лазић Весна, Испитивање антимикробних својстава текстилних материјала обрађених наночестицама сребра

Ментор: Маја Радетић

Датум одбране: 26.03.2010.

 

17. Јањић Свјетлана, Прилог проучавању добијања хемијских двокомпонентних влакана специјалних својстава на бази полисахарида

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 15.01.2010.

(повратак на врх странице)

 

2009. 

1. Живановић Владимир, Кристализационо понашање инвертног фосфатног стакла које садржи ванадијум

Ментор: Снежана Грујић

Датум одбране: 30.12.2009.

 

2. Стојановић Душица, Динамичко-механичка и термичка својства термопластичних композита ојачаних наночестицама силицијум-диоксида

Ментор: Петар Ускоковић

Датум одбране: 30.12.2009.

 

3. Кораћ Марија, Добијање наноструктурних прахова у циљу производње нових дисперзно ојачаних синтерованих материјала у систему Cu-Al2O3

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 29.12.2009.

 

4. Димовић Славко, Испитивање могућности имобилизације јона Co2+ И Sr2+ коштаним биосорбентом

Ментор: Душан Антоновић

Датум одбране: 22.12.2009.

 

5. Грујић Александар, Динамичко-механичка својства хибридних магнетних композитних материјала са полимерном матрицом

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 22.12.2009.

 

6. Николић Светлана, Производња биоетанола као алтернативног горива из кукуруза помоћу слободног и имобилисаног квасца SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. ELLIPSOIDEUS

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 14.12.2009.

 

7. Терзић Ања, Утицај микроструктуре на својства ватросталних бетона

Ментор: Рада Петровић

Датум одбране: 27.10.2009.

 

8. Грујић Светлана, Одређивање трагова лекова у води методом течне хроматографије са тандем масеном спектрометријом

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 09.10.2009.

 

9. Пејић Биљана, Утицај различитих фактора физичко-хемијског модификовања на структуру и својства влакана конопље

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 11.09.2009.

 

10. Глишић Сандра, Катализована и некатализована метанолиза триглицерида: кинетика реакције и симулација процеса

Ментор: Дејан Скала

Датум одбране: 12.06.2009.

 

11. Станковић Мирослав, Синтеза, карактеризација и селективност катализатора за хидрогенизацију биљних уља

Ментор: Дејан Скала

Датум одбране: 11.06.2009.

 

12. Јовановић Јован, Развој модела за корелисање и предсказивање вредности изобарског топлотног капацитета течности

Ментор: Душан Грозданић

Датум одбране: 24.04.2009.

 

13. Станковић Снежана, Утицај структуре пређа на бази агроцелулозних влакана на њихову даљу текстилну трансформацију и употребна својства

Ментор: Петар Јованчић

Датум одбране: 09.04.2009.

 

14. Маринковић Александар, Проучавање синтезе, структуре и особина деривата 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона

Ментор: Братислав Јовановић

Датум одбране: 31.03.2009.

(повратак на врх странице)

 

2008 

1. Југовић Бранимир, Електрохемијски извори енергије система метал/електропроводни полимер на бази водених раствора

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 25.12.2008.

 

2. Манојловић Верица, Имобилизација биолошки активних супстанци и ћелија у микро- и наночестичним системима

Ментор: Бранко Бугарски

Датум одбране: 15.12.2008.

 

3. Сокић Мирослав, Механизам лужења полиметаличних Pb-Zn-Cu концентрата сумпорном киселином у присуству одабраних оксиданаса

Ментор: Жељко Камберовић

Датум одбране: 03.11.2008.

 

4. Трипковић Душан, Утицај морфологије површине платинских материјала на електрокаталитичку активност у горивим спреговима

Ментор: Снежана Гојковић

Датум одбране: 29.09.2008.

 

5. Рожић Љиљана, Дехидратација алуминијум-оксихидрата у систему вертикалног двофазног тока

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 11.07.2008.

 

6. Жерајић Станко, Моделовање и симулација биопроцесних система

Ментор: Јеленка Савковић-Стевановић

Датум одбране: 11.07.2008.

 

7. Максимовић Весна, Електрохемијско таложење прахова метала и легура тријаде гвожђа

Ментор: Миодраг Максимовић

Датум одбране: 08.07.2008.

 

8. Јегдић Боре, Утицај температуре на електрохемијско и аномално понашање хрома и легура хрома у киселим срединама

Ментор: Миодраг Максимовић

Датум одбране: 12.06.2008.

 

9. Живковић Емила, Пренос топлоте при испаравању и кондензацији расхладног средства 1,1,1,2-тетрафлуороетана у плочастим размењивачима топлоте

Ментор: Слободан Шербановић

Датум одбране: 06.06.2008.

 

10. Ћосовић Владан, Утицај режима термичке обраде на структуру и магнетна својства нанокристалних Nd-Fe-B легура са нестехиометријским садржајем неодијума

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 05.06.2008.

 

11. Никачевић Никола, Динамика вишефазног тока у контакторима гас-покретне честице-пакован слој

Ментор: Менка Петковска

Датум одбране: 22.05.2008.

 

12. Радовић Ивона, Проучавање термодинамичких особина течних смеша амина или хлорних деривата угљоводоника са алканима, алкохолима и ароматима

Ментор: Мирјана Кијевчанин

Датум одбране: 15.04.2008.

 

13. Дојчиновић Марина, Утицај структуре на механизам разарања челика под дејством кавитације

Ментор: Милош Стевановић

Датум одбране: 03.04.2008.

 

11. Николић Милош, Кинетика и механизам ензимске деградације макромолекула пектинских супстанци

Ментор: Љиљана Мојовић

Датум одбране: 13.03.2008.

(повратак на врх странице)

 

2007. 

1. Безбрадица Дејан, Синтеза естара катализована слободном липазом и липазом имобилисаном на полимерним носачима

Ментор: Славица Шилер-Маринковић

Датум одбране: 06.12.2007.

 

2. Роган Јелена, Структурне карактеристике координационих једињења кобалта (II) и бакра (II) са анјонима изофталне, терефталне и пиромелитне киселине

Ментор: Дејан Полети

Датум одбране: 19.11.2007.

 

3. Анђић Зоран, Синтеровани системи на бази нано прахова тешких метала и глинице

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 21.08.2007.

 

4. Гвозденовић Милица, Заштита челика од корозије превлаком електропроводног полимера на бази полианилина

Ментор: Бранимир Гргур

Датум одбране: 02.07.2007.

 

5. Фатхи Х.О. Aссалех, Синтеза, структура и реактивност орто-супституисаних пиримидин карбоксилних киселина

Ментор: Братислав Јовановић

Датум одбране: 14.05.2007.

 

6. Зец Славица, Хемијске реакције и фазне равнотеже у систему CeO2-X-SiO2-ZrO2

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 02.08.2007.

 

7. Грујић Снежана, Кристализационо понашање трокомпонентних германатних стакала

Ментор: Никола Благојевић

Датум одбране: 23.02.2007.

 

8. Смичиклас Ивана, Утицај физичко-хемијских својстава хидроксипатита и услова сорпције на имобилизацију јона Pb2+, Cd2+ и Sr2+

Ментор: Ђорђе Јанаћковић

Датум одбране: 06.02.2007.

 

9. Ћирић Радован, Микроструктурни и вискозни феномени у области равни спајања у процесу заваривања трењем разнородних челика

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 02.02.2007.

(повратак на врх странице)

 

2006. 

1. Грбић Бошко, Каталитичко сагоревање етилен-оксида на Pt/Al2O3 катализатору у мултифункционалном реактору

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 23.11.2006.

 

2. Томић Симонида, Синтеза структура и својстава хидрогелова на бази винилних мономера

Ментор: Јованка Филиповић

Датум одбране: 25.09.2006.

 

3. Ракић Свето, Оптимизација поступка добијања производа на бази храстовог семена

Ментор: Славица Шилер-Маринковић

Датум одбране: 26.10.2006.

 

4. Ловић Јелена, Електрохемиска оксидација метанола и мравље киселине на модел и реалним катализаторима

Ментор: Снежана Гојковић

Датум одбране: 10.06.2006.

 

5. Поповић Биљана, Проучавање утицаја процесних параметара тестурирања на својства бојења предива

Ментор: Драган Јоцић

Датум одбране: 20.06.2006.

 

6. Медовић Адела, Проучавање феномена процеса добијања влакана са програмираном биолошком активношћу

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 27.06.2006.

 

7. Мариновић-Цинцовић Милена, Синтеза и карактеризација нанокомпозита на бази винилних полимера

Ментор: Катарина Јеремић

Датум одбране: 26.06.2006.

 

8. Жижовић Ирена, Екстракција уља наткритичним угљеник(ив) оксидом-математичко моделовање и оптимизација процеса

Ментор: Дејан Скала

Датум одбране: 15.06.2006.

 

9. Арсенијевић Зорана, Сушење раствора и суспензија у покретном слоју инертних честица

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 12.05.2006.

 

10. Гарић Груловић Радмила, Аналогија између преноса количине кретања, топлоте и масе у вертикалном двофазном току течност-честице

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 31.03.2006.

 

11. Лемић Јован, Модификовани алумосиликатни минерали као адсорбенти у третирању контаминираних вода

Ментор: Никола Благојевић

Датум одбране: 24.03.2006.

 

12. Калагасидис Крушић Мелина, Синтеза и својства хидрогелова осетљивих на спољне стимулансе

Ментор: Иванка Поповић

Датум одбране: 01.03.2006.

 

13. Величковић Сава, Синтеза и својства полимера на бази итаконске киселине добијених употребом аминоактиватора

Ментор: Иванка Поповић

Датум одбране: 21.02.2006.

(повратак на врх странице)

 

2005. 

1. Панић Владимир, Електрокаталитичке и капацитивне карактеристике електрода на бази рутенијум-оксида

Ментор: Бранислав Николић

Датум одбране: 16.12.2005.

 

2. Вратница Маја, Микроструктура и механичка својства високочврстих Al-Zn-Mg-Cu легура различитог степена чистоће

Ментор: Зорица Цвијовић

Датум одбране: 11.11.2005.

 

3. Златичанин Биљана, Утицај магнезијума и титана на формирање структуре и својства материјала из система алуминијум-бакар

Ментор: Мирјана Филиповић

Датум одбране: 08.11.2005.

 

4. Бабић Биљана, Кинетика електрохемијске реакције оксидације водоника на угљеничној криотел електроди са наноструктуираним катализатором

Ментор: Недељко Крстајић

Датум одбране: 14.10.2005.

 

5. Елезовић Невенка, Реакција издвајања водоника на електрохемијски формираним Fe-Mo легурама

Ментор: Љиљана Врачар

Датум одбране: 07.10.2005.

 

6. Стајић-Трошић Јасна, Синтеза и карактеризација микро и наноструктурних магнетних материјала типа Nd – Fe – B добијених методом брзог хлађења

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 28.06.2005

 

7. Ракин Марица, Добијање биоактивних материјала на бази пивског квасца и лековитог поврћа

Ментор: Јосип Барас

Датум одбране: 31.03.2005

 

8. Калуђеровић Бранка, Прилог проучавању процеса добијања угљеничних влакнастих материјала програмираних својстава

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 25.03.2005.

 

9. Крижан Дарко, Проучавање процеса синтезе и хидратације везива на бази алкално активиране згуре високих пећи

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 14.03.2005.

(повратак на врх странице)

 

2004. 

1. Јакшић Јелена, Кинетика електрохемијске реакције издвајања и оксидације водоника на Pt-Mo легурама

Ментор: Недељко Крстајић

Датум одбране: 19.12.2004.

 

2. Крстић Снежана, Повезивање течљивости бакарног праха са његовом насипном масом моделовањем површине репрезентативне честице

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 28.12.2004.

 

3. Васиљевић Татјана, Оптимизација метода за сепарацију и детекцију фенола и полихлорованих бифенила

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 14.12.2004.

 

4. Рајковић Вишеслава, Ефекти и механизми ојачавања основе бакра у систему Cu-Al2 O3 остварени третирањем прахова у високо-енергетском млину

Ментор: Ендре Ромхањи

Датум одбране: 03.12.2004.

 

5. Живковић Ирена, Анализа оштећења вишеслојних композитних материјала применом оптичких влакана

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 29.11.2004.

 

6. Трифуновић Дејан, Утицај састава и процесних параметара на својства синтерованих фрикционих материјала на бази железа

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 09.07.2004.

 

7. Брајовић Љиљана, Детекција оштећења услед замора једноосних композитних материјала применом оптичких влакана

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 18.06.2004.

 

8. Пешић Славиша, Нова метода оцене расподеле струје у електрохемијској ћелији

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 14.05.2004.

 

9. Зрилић Милорад, Примена локалног приступа на процену пеосталог века компоненти високе температурске опреме

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 23.03.2004.

 

10. Настасовић Александра, Синтеза, својства и примена макропорозних кополимера

Ментор: Катарина Јеремић

Датум одбране: 12.03.2004.

 

11. Тришовић Томислав, Кинетика електрохемијске реакције редукције глукозе

Ментор: Недељко Крстајић

Датум одбране: 19.02.2004.

 

12. Обрадовић Маја, Електрохемијско таложење и карактеризација легуре Ni-W

Ментор: Миодраг Максимовић

Датум одбране: 18.02.2004.

(повратак на врх странице)

 

2003. 

1. Асановић Ковиљка, Допринос метрологији неких електрофизичких својстава текстилних материјала

Ментор: Татјана Коњајев-Михајлиди

Датум одбране: 24.12.2003.

 

2. Филиповић-Петровић Лепосава, Утицај механохемијске активације на процес мулитизације природних хидратисаних силиката алуминијума

Ментор: Љиљана Костић

Датум одбране: 29.10.2003.

 

3. Трумбуловић Љиљана, Ефекти примене кордијеритне керамике у ливарству

Ментор: Загорка Аћимовић

Датум одбране: 22.10.2003.

 

4. Радетић Маја, Проучавање могућности добијања сорпционог материјала мултифункционалних својстава на бази вуне као секундарне сировине

Ментор: Драган Јоцић

Датум одбране: 30.09.2003.

 

5. Миладиновић Јелена, Осмотски коефицијенти и коефицијенти активности у систему {yZnCl2 + (1-y)ZnSO4} (aq) NA 298,15 K

Ментор: Розалија Нинковић

Датум одбране: 26.09.2003.

 

6. Валентић Наташа, Паладијум-катализована реакција купловања метилен- спиропентана са арилхалогенидима

Ментор: Гордана Ушћумлић

Датум одбране: 13.06.2003.

 

7. Поповић Миљана, Структура и особине легура Al-Mg високе чврстоће

Ментор: Ендре Ромхањи

Датум одбране: 24.05.2003.

 

8. Кнежевић Зорица, Имобилизација липазе из Candida rugose на полимерним носачима и на влакнима од регенерисане целулозе у дијализатору

Ментор: Гојко Кукић

Датум одбране: 22.05.2003.

 

9. Томовић-Петровић Станка, Утицај бора на микро структу- ру и својства високохромног белог гвожђа

Ментор: Срђан Марковић

Датум одбране: 16.05.2003.

 

10. Станковић Славка, Електрохемијске особине цинка у растворима EDTA

Ментор: Милан Војновић

Датум одбране: 14.05.2003.

 

11. Павловић Љубица, Утицај параметара режима електролизе на морфологију, расподелу величине честица и насипну масу бакарног праха

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 09.05.2003.

 

12. Бобић Илија, Развој поступака прераде у полуочврслом стању (RHEO I COMPOCASTING процеса) и утицај начина управљања процесима на квалитет производа на бази легуре ZnAl 25Cu3

Ментор: Димитрије Крстић

Датум одбране: 12.03.2003.

 

13. Бајат Јелена, Корозиона стабилност епоксидних катафоретских превлака на хемијски и електрохемијски модификованим површинама челика

Ментор: Весна Мишковић-Станковић

Датум одбране: 25.02.2003.

 

14. Ракин Марко, Анализа настанка жилавог лома конструкционог челика применом микромеханичких модела

Ментор: Зорица Цвијовић

Датум одбране: 22.02.2003.

(повратак на врх странице)

 

2002. 

1. Бошковић-Враголовић Невенка, Аналогија преноса количине кретања топлоте и масе у системима течност-чврсто

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 20.12.2002.

 

2. Видовић Милка, Садржај тешких метала у хуманом материјалу као последица загађења животне средине

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 17.12.2002.

 

3. Пајић-Лијаковић Ивана, Анализа уређености хомогених и хетерогених струјних поља

Ментор: Миленко Плавшић

Датум одбране: 13.12.2002.

 

4. Живковић Предраг, Утицај услова израде офсет плоче на квалитет отиска

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 27.09.2002.

 

5. Михаиловић Татјана, Комплексно оцењивање еластичних карактеристика тканина са аспекта њихових структурних параметара

Ментор: Тања Тадић

Датум одбране: 27.09.2002.

 

6. Вукашиновић Маја, Утицај активности протеолитичких ензима бактерија млечне киселине на зрење полутврдог сира

Ментор: Гојко Кукић

Датум одбране: 04.07.2002.

 

7. Камберовић Жељко, Испитивање услова за ослобађање злата из сулфидних руда поступком оксидације у аутоклаву

Ментор: Драган Синадиновић

Датум одбране: 21.06.2002.

 

8. Кијевчанин Мирјана, Примена савремених правила мешања која базирају на допунској гибсовој функцији на симултано израчунавање равнотеже пара-течност и допунских особина смеша неелектролита

Ментор: Слободан Шербановић

Датум одбране: 29.03.2002.

 

9. Гавриловски Драгица, Синтеза и карактеризација стакло-кристалних емајлних превлака

Ментор: Никола Благојевић

Датум одбране: 05.03.2002.

 

10. Николић Небојша, Структурне карактеристике сјајних галванских превлака

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 18.01.2002.

(повратак на врх странице)

 

2001. 

1. Качаревић-Поповић Зорица, Радијациона модификација оријентисаног полиетилена

Ментор: Слободан Јовановић

Датум одбране: 28.12.2001.

 

2. Трипковић Снежана, Изучавање утицаја антимона и стронцијума као модификатора на структуру и особине клипних легура AlSi12 CuMgNi и AlSi18CuMgNi

Ментор: Срђан Марковић

Датум одбране: 19.11.2001.

 

3. Орловић Александар, Синтеза и испитивање алумосиликатних аерогелова и ксерогелова са металним хлоридима као хетерогених катализатора за fridel-krafts-oве реакције

Ментор: Дејан Скала

Датум одбране: 19.10.2001.

 

4. Вељковић Невена, Могућности дизајнирања биотехнолошких производа применом информационе анализе макромолекула

Ментор: Славица Шилер

Датум одбране: 27.09.2001.

 

5. Милутиновић-Николић Александра, Утицај услова формирања композитне превлаке полимер-магнетни прах на физичко-механичка својства телекомуникационих оптичких влакана

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 25.09.2001.

 

6. Игњатовић Ненад, Синтеза и дизајнирање структуре и особина хидроксиапатит-полиактид композитних биоматеријала

Ментор: Миленко Плавшић

Датум одбране: 24.09.2001.

 

7. Раденковић Горан, Утицај термичке обраде на микроструктуру и својства ливеног, нерђајућег челика аустенитноферитног типа

Ментор: Зорица Цвијовић

Датум одбране: 13.07.2001.

 

8. Дрманић Саша, Испитивање утицаја растварача на реактивност пиридин и пиридин N-оксид карбонских киселина у реакцији са диазо дифенил-метаном

Ментор: Братислав Јовановић

Датум одбране: 15.06.2001.

 

9. Димитријевић-Бранковић Сузана, Оптимизација услова млечнокиселинске ферментације сојиног млека

Ментор: Јосип Барас

Датум одбране: 31.05.2001.

 

10. Ристић Мирјана, Развој метода за сепарацију, концентрисање и одређивање ултрамикроколичина амерцијума–241 гама спектроскопијом

Ментор: Теодор Аст

Датум одбране: 31.05.2001.

 

11. Сајић Бранко, Утицај физичко-хемијских карактеристика комплекса

Анјонски полимер – катјонски тензид на специфична својства протеинских влакана

Ментор:

Риста Трајковић

Датум одбране: 18.05.2001.

 

12. Петровић Рада, Проучавање процеса кристализације кордијерита из гелова и особина добијених прахова

Ментор: Љиљана Костић

Датум одбране: 20.04.2001.

 

13. Черовић Љиљана, Синтеза, површинске особине и суспензиона стабилност неоксидних нанометарских керамичких прахова на бази силицијума

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 19.04.2001.

 

14. Катавић Борис, Утицај ротационог ковања и термичке обраде на структурна и механичка својства легура система W-Ni-Fe

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 07.02.2001.

15. Оњиа Антоније, Сорпциона својства колоидног хром(III) оксида

Ментор: Љубинка Рајаковић

Датум одбране: 30.01.2001.

(повратак на врх странице)

 

2000. 

1. Бранковић Зорица, Функционална микроструктура и својства цинк оксидне варисторске керамике

Ментор: Дејан Полети

Датум одбране: 07.11.2000.

 

2. Петровић Бисенија, Утицај параметара реверсне струје на таложење превлака хрома

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 06.07.2000.

 

3. Миленковић Љубиша, Прилог проучавању структуре и својстава паропропустљивих и водонепропустљивих спојева полимерна мембрана– текстилни материјал

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 01.06.2000.

 

4. Радовић Ненад, Деформационо и рекристализационо понашање микро-легираних челика на високим температурама

Ментор: Карло Раић

Датум одбране: 29.05.2000.

 

5. Грујић Биљана, Идентификација квалитета и поузданости материјала изложеног пузању у термоенергетским постројењима

Ментор: Александар Седмак

Датум одбране: 16.03.2000.

 

6. Стеценко Татјана, Утицај мезоструктуре на чврстоћу композита ојачаних континуалним неорганским влакнима

Ментор: Момчило Стевановић

Датум одбране: 21.02.2000.

 

7. Радојевић Весна, Испитивање утицаја услова кристализације на облик границе фаза течно-чврсто и на расподелу примеса

Ментор: Андрија Валчић

Датум одбране: 07.02.2000.

(повратак на врх странице)

 

1999. 

1. Ускоковић Петар, Карактеризација механичких својстава једноосних хибридних композитних материјала применом оптичких влакана

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 08.11.1999.

 

2. Јанчић Радмила, Анализа стабилности процеса формирања керамичких влакана

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 05.11.1999.

 

3. Волков-Хусовић Татјана, Испитивање зависности параметара отпорности на лом и оштећење са критичним вредностима температурске разлике код термостабилности ватросталних материјала

Ментор: Звонко Поповић

Датум одбране: 22.09.1999.

 

4. Гргур Бранимр, Електрохемијска оксидација водоника, угљен-моноксида и њихових смеша на монокристалима платине и легурама платине са молидбеном и калајем

Ментор: Милан Војновић

Датум одбране: 28.07.1999.

 

5. Симичић Милош, Електрохемијско таложење цинка из цинката под периодично променљивим режимима

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 04.06.1999.

 

6. Поцајт Виктор, Развој модела атмосферске дисперзије применом неуронских мрежа

Ментор: Александар Дудуковић

Датум одбране: 01.06.1999.

 

7. Јанаћковић Ђорђе, Проучавање процеса формирања наноструктуре мулита синтетизованог сол-гел поступком

Ментор: Љиљана Костић

Датум одбране: 25.05.1999.

8. Станковић Душко, Утицај магнезијума на квашење силицијум карбида при ливењу композита са алуминијумском матрицом

Ментор: Срђан Марковић

Датум одбране: 05.02.1999.

 

9. Мићевић Млађен, Механизам и ефикасност хемијске деконтаминације материјала контаминираних постојаним токсичним једињењима

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 29.01.1999.

(повратак на врх странице)

 

1998. 

1. Станковић Милена, Термијска декомпозиција и сагоревање нитрогванидина и нитрогванидинских барута

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 12.11.1998.

 

2. Костић Мирјана, Прилог проучавању добијања полиметилметакрилатних влакана специјалних својстава

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 09.11.1998.

 

3. Копривица Анкица, Структура и особине средње- угљеничних v-микролегираних челика

Ментор: Ђорђе Дробњак

Датум одбране: 12.06.1998.

 

4. Радојевић Загорка, Проучавање механизма промене реолошких особина система монтморилонит, натријум-карбонат, магнезијум-хидрокси-карбонат и вода

Ментор: Љиљана Костић

Датум одбране: 28.05.1998.

 

5. Бараћ Милан, Израда модела уштеде топлотне енергије у металургији олова “Tрепча”

Ментор: Звонко Поповић

Датум одбране: 28.04.1998.

 

6. Радовановић Наташа, Математичко моделирање и прогноза настајања секундарних сировина на бази бакра и његових легура

Ментор: Илија Илић

Датум одбране: 22.04.1998.

 

7. Перић-Грујић Александра, Масеноспектрометријско испитивање хемије површине стакластог карбона применом температурски програмиране десорпције

Ментор: Мила Лаушевић

Датум одбране: 13.02.1998.

(повратак на врх странице)

 

1997. 

1. Церовић Катарина, Механизам и кинетика хлоровања бакра у системима Cu2S-CaCl2-O2 и Cu2S-Cl2-O2

Ментор: Рајко Врачар

Датум одбране: 25.12.1997.

 

2. Гајић-Крстајић Љиљана, Електрохемијско издвајање кисеоника на бинарним оксидима никла и гвожђа у алкалним растворима

Ментор: Милан Војновић

Датум одбране: 16.12.1997.

 

3. Герић Катарина, Појава и раст прслина у завареним спојевима челика повишене чврстоће

Ментор: Стојан Седмак

Датум одбране: 09.12.1997.

 

4. Стевановић Радомир, Развој и математичко моделовање поступка за екстракцију урана из сирове фосфорне киселине

Ментор: Дејан Скала

Датум одбране: 03.12.1997.

 

5. Ерић-Антонић Станка, Примена сол-гел методе у синтези неорганских пигмената

Ментор: Љиљана Костић

Датум одбране: 21.11.1997.

 

6. Стојилковић Евица, Утицај струјно-напонских режима на морфологију честица електрохемијски исталожених прахова метала

Ментор: Константин Попов

Датум одбране: 24.10.1997.

 

7. Јовић Борка, Адсорпција анјона на монокристалима сребра

Ментор: Драгутин Дражић

Датум одбране: 17.10.1997.

 

8. Добричанин Милан, Заштитна моћ у односу на специјалне високо токсичне материјале и физиолошка подобност филтрирајућег заштитног одела чији је носач сорбента текстилни материјал

Ментор: Петар Шкундрић

Датум одбране: 19.09.1997.

 

9. Тасић Милош, Изучавање примене савремених метода оцене квалитета континуирано ливених профила од специјалних месинга

Ментор: Срђан Марковић

Датум одбране: 18.07.1997.

10. Анђелић Биљана, Трансформација заосталог аустенита при отпуштању закаљеног брзорезног w-mo-v челика

Ментор: Зорица Цвијовић

Датум одбране: 02.07.1997.

 

11. Стопић Срећко, Проучавање кинетике и механизма процеса редукције никла из раствора никл-хлорида у условима пиролизе

Ментор: Илија Илић

Датум одбране: 25.06.1997.

 

12. Дуњић Бранко, Синтеза функционализованих полимера и њихова примена у асиметричној катализи и сепарацији јона

Ментор: Јасна Ђонлагић

Датум одбране: 15.05.1997.

 

13. Владисављевић Горан, Проучавање мембранске апсорпције селективне пермеације у рамским модулима са трансверзално постављеним шупљим влакнима

Ментор: Жељко Грбавчић

Датум одбране: 14.05.1997.

 

14. Крговић Милун, Утицај физичко-хемијских и структурних својстава неметалних минералних пунилаца на својства папира

Ментор: Никола Благојевић

Датум одбране: 24.03.1997.

 

15. Халаши Тибор, Синтеза деривата тиоугљеничне киселине и проучавање њихове трансформације и активности

Ментор: Милан Бастић

Датум одбране: 17.01.1997.

(повратак на врх странице)

 

1996. 

1. Недељковић Бранислав, Утицај микроструктуре на машинску обрадивост и триболошка својства сивог лива

Ментор: Срђан Марковић

Датум одбране: 06.12.1996.

 

2. Шимпрага Радојка, Електрохемијска реакција издвајања водоника на никлу и његовим легурама

Ментор: Драгутин Дражић

Датум одбране: 27.11.1996.

 

3. Храбар Јова, Утицај бочних група мономерних остатака на реолошка својства полидитаконата

Ментор: Јован Величковић

Датум одбране: 22.10.1996.

 

4. Јованчић Петар, Истраживање могућности примене биооплемењивања у циљу постизања специфичних својстава вунених материјала

Ментор: Риста Трајковић

Датум одбране: 28.06.1996.

 

5. Путић Славиша, Утицај променљивог оптерећења на појаву и раст прслине у композитном материјалу

Ментор: Радослав Алексић

Датум одбране: 25.06.1996.

 

6. Стевановић Раде, Електрохемијска оксидација бакра и легура бакра у алкалним растворима

Ментор: Миодраг Максимовић

Датум одбране: 19.06.1996.

 

7. Микулић Јаков, Оптимална структура система за конверзију компоненти пиролитичког уља

Ментор: Миодраг Сокић

Датум одбране: 29.04.1996.

 

8. Здујић Миодраг, Структурне и термијске карактеристике механохемијски третираних металних прахова

Ментор: Дејан Полети

Датум одбране: 23.04.1996.

 

9. Митровић Александра, Равнотежна, кинетика и специфичности преноса галијума из алкалних водених раствора у органску фазу која садржи β-хидрокси-8-хинолин (kelex 100)

Ментор: Светозар Цвијовић

Датум одбране: 19.04.1996.

 

10. Рајковић Олга, Испитивање реакције термичке деалкилације 2-хлор-4,6 бис-(циклоалкиламино)-С-триазина са циклоалкил групама n=3-12 C-атома

Ментор: Братислав Јовановић

Датум одбране: 11.04.1996.

(повратак на врх странице)

 

1995. 

1. Бурзић Зијах, Микромеханички аспекти иницирања раста прслине код легура на базИ Аl-Zi система

Ментор: Стојан Седмак

Датум одбране: 27.12.1995.

 

2. Грабулов Венцислав, Одређивање параметара криве отпорности применом потенциометријске методе за мерење раста прслине

Ментор: Стојан Седмак

Датум одбране: 06.12.1995.

 

3. Јовић Весна, Епитаксијални раст из течне фазе ускозоналних полупроводника погодиних за израду детектора инфрацрвеног зрачења

Ментор: Андрија Валчић

Датум одбране: 27.11.1995.

 

4. Стевановић Јасмина, Електрохемијско таложење и карактеризација водокомпонентних легура са интерметалним једињењима и међуфазама

Ментор: Миодраг Максимовић

Датум одбране: 20.11.1995.

 

5. Бастић Јелена, Динамичка метода као основа за проучавање карактеристика заштитних сорпционих материјала

Ментор: Дејан Скала

Датум одбране: 14.07.1995.

 

6. Поповић Радивој, Утицај средстава за умрежавање на својства блендног силиконског и других каучука

Ментор: Миленко Плавшић

Датум одбране: 13.07.1995.

 

7. Јакшић Љубисав, Проучавање могућности селективног издвајања сребра из прашине купелационих пећи применом хидрометалуршких процеса

Ментор: Драган Синадиновић

Датум одбране: 09.06.1995.

 

8. Талијан Надежда, Допринос истраживању синтерованих SmCo5 магнетних материјала

Ментор: Милан Брекић

Датум одбране: 18.04.1995.

 

9. Мијин Душан, Проучавање утицаја међуфазних катализатора на механизам алкиловања n-супституисаних амида фенилсирћетне киселине

Ментор: Слободан Петровић

Датум одбране: 12.04.1995.

 

10. Анђелковић Лукић Мирјана, Прилог проучавању физичких, хемијских и експлозивних карактертистика флегматизованог октогена.

Ментор: Душанка Петровић Ђаков

Датум одбране: 16.03.1995.

 

11. Илић Марина, Сорпција на угљеничним материјалима импрегнисаним метало-органским једињењима у процесу пречишћавања ваздуха

Ментор: Љубинка Рајаковић

Датум одбране: 07.03.1995.

(повратак на врх странице)