Навигација

Катедра за физичку хемију и електрохемију

Катедра за физичку хемију и електрохемију постоји већ више од 80 година, током којих су чланови Катедре учествовали у разним видовима наставе, научно-истраживачком и стручном раду, сарадњи са привредом и међународној сарадњи.

Катедра обезбеђује наставу из већег броја предмета на основним, мастер и докторским студијама. Сви студенти нашег Факултета на основним студијама слушају неки од курсева физичке хемије (Физичка хемија 1, Физичка хемија 2 или Физичка хемија), а у зависности од студијског програма и Колоидну хемију, Електрохемију, Корозију, Основе електрохемијског инжењерства, Електрохемијске технологије, Електрохемијске изворе електричне енергије, Металне превлаке, Неметалне превлаке, Инжењерство површина материјала, Карактерисање полимерних материјала и Фазне равнотеже и трансформације полимерних материјала.

Неки од предмета које студенти могу одабрати на мастер студијама су Кинетика електрохемијских реакција, Алтернативни извори енергије, Заштитне превлаке и Физичка хемија макромолекула, а на докторским студијама Хемијска кинетика, Електрохемијска кинетика и методе мерења, Електрокатализа, Виши курс електрохемијског инжењерства, Галванотехника, Електрохемијско добијање полимерних и биокерамичких превлака, Физичка хемија полимера, Виши курс карактерисања макромолекула и Полимерне бленде.

Осим за студенте Технолошко-металуршког факултета, Катедра по потреби држи и курс Физичке хемије за питомце Војно-техничке академије.

Садржаји курсева и методе наставе се стално осавремењавају и студентима се обезбеђују уџбеници, практикуми, збирке задатака и скрипта као помоћ у учењу.

У свом научном раду, чланови Катедре негују и развијају одређене области електрохемије и физичке хемије. Пре 50-так година на Катедри је почело изучавање електрохемијске кинетике, а затим и других теоријских и примењених аспеката кинетике електрохемијских реакција, чиме је успостављена у свету призната Београдска електрохемијска школа. Значајни доприноси дати су у електрокатализи, електрокристализацији метала и морфологији металних талога, електрохемијским изворима електричне енергије, електрофоретском таложењу полимерних превлака, као и у електрохемијском инжењерству и електрохемијским производним технологијама. Последњих година интензивно се испитују и развијају нано- катализатори на угљеничним и оксидним носачима за примену у ниско-температурним горивним спреговима са полимерним електролитом са нагласком на електрокатализу реакција редукције кисеоника и оксидације водоника, метанола, етанола и мравље киселине. Чланови Катедре се такође баве фундаменталним и практичним проблемима корозије и заштите од корозије катодном заштитом, металним и неметалним превлакама. На Катедри је у протеклом периоду развијана и област физичке хемије полимера, а посебно кинетика полимеризације разних винилних мономера и кинетика деполимеризације неких природних и синтетских полимера. Такође се испитују су бленде полимера, електропроводни полимери за примену у конверзији и акумулацији енергије, антикорозионој заштити и електрохемијским сензорима, а у новије време ради се на синтези и карактеризацији полимерних нанокомпозита са наночестицама модификованих површина. Један од најновијих праваца истраживања је усмерен на добијање нових биоматеријала електрохемијским поступцима, за примене у медицини  и то електрофоретским таложењем биокерамичких превлака на површини титана као имплантата коштаног ткива и електрохемијском синтезом полимерних нанокомпозита са наночестицама сребра као имплантата меког ткива и антимикробних облога за ране.

Овако широк спектар интересовања чланова Катедре пружа велике могућности студентима свих нивоа студија за укључивање у научно-истраживачки рад и израду мастер радова и докторских дисертација. Такође треба истаћи велики број научних радова које чланови Катедре објављују у међународним часописима као и бројне монографије и поглавља у монографијама. Све ово остварује се уз сталну сарадњу са колегама из Института за хемију, технологију и металургију, Института за мултидисциплинарна истраживања, Института за нуклеарне науке ²Винча² и Института техничких наука САНУ кроз бројне домаће и међународне истраживачке пројекте.

Током усавршавања чланова Катедре у иностранству, остварени су контакти са угледним именима на многим иностраним универзитетима, као што су проф. J.O.M. Bockris са Texas A&M University (САД), проф. E. Yeager и проф. R.F. Savinell са Case Western Reserve University (САД), др P.N. Ross и др Н. Марковић из Lawrence Berkeley National Laboratory (САД), проф. B.E. Conway са University of Ottawa (Канада), проф. R. Parsons са University of Southampton (Велика Британија), проф. W. Vielstich са University of Bonn (Немачка), проф. M. D. Lechner са University of Osnabrueck (Немачка), проф. P.L. Bonora са University of Trento (Италија), проф. S. Trassati са University of Milan (Италија), проф. K.Y. Rhee са Kyung Hee University, Seoul (Јужна Кореја), проф. W. Chao са Jiangsu Normal University, Xuzhou (Кина), проф. H. Ma са Shandong University, Jinan (Кина), проф. X. Cui са Fudan University, Shanghai (Кина), проф. I. Mihailescu са National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest (Румунија), проф. Т. Стевановић са Laval University (Канада) и др И. Милошев са Института Јожеф Штефан (Словенија).

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=XeqQumOmZvQ

 

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Остали