Навигација

Лиценца за израду техничке документације

Према Решењу о испуњавању услова за за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине број: 351-02-03939/2022-09 од 09.05.2023. године, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, добио је лиценцу за израду техничке документације и то:

  • П020Т1

пројекти технолошких процеса за нуклеарне објекте и друге објекте који служе за производњу нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивања, ускладиштење радиоактивних сировина и отпадних материја за научно-истраживачке сврхе

  • П021Т1

пројекти технолошких процеса за објекте који служе за производњу нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивања ускладиштење радиоактивних сировина и отпадних материја за научно-истраживачке сврхе

  • П041Т1

пројекти технолошких процеса за објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије

  • П042Т1

пројекти технолошких процеса за објекте црне и обојене металургије

  • П100Т1

пројекти технолошких процеса за постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта и/или депоније за одлагање опасног отпада